Baltijas pētniecības programmas 3. konkursā saņemts 81 pieteikums no Latvijas - EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti
Visas
programmas
Program icon
Pētniecība
un izglītība
Program icon
Reģionālā attīstība un kultūra
Program icon
Starptautiskā policijas sadarbība
Program icon
Aktīvo iedzīvotāju fonds
Program icon
Korekcijas
dienesti
Program icon
Bizness un
inovācijas
Program icon
Klimats
un vide
Program icon
Sociālais dialogs-pienācīgs darbs
Program icon
Divpusējās sadarbības fonds
Program icon
Category image
Pētniecība un izglītība

Baltijas pētniecības programmas 3. konkursā saņemts 81 pieteikums no Latvijas

2020. gada 19. oktobrī ir noslēgusies starptautiskā sadarbības projektu pieteikumu iesniegšana Baltijas pētniecības programmas 3. konkursam Latvijā. Tajā saņemts 81 pieteikums no 23 Latvijas pētniecības organizācijām. Kā projektu partneri plānotas 28 pētniecības organizācijas no Norvēģijas, 11 no Igaunijas, 17 no Lietuvas, 5 no Islandes, kā arī viena no Lihtenšteinas.

Lielāko daļu jeb 28% no kopējā pieteikumu skaita iesniedza Latvijas Universitāte (23), bet 20% no pieteikumiem pieder Rīgas Tehniskajai universitātei (17). Konkursā pieteikumus ir iesniegusi arī Rīgas Stradiņa universitāte (7), Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (3), Latvijas Lauksaimniecības universitāte (3), Baltijas Starptautiskais Ekonomikas Politikas Studiju Centrs (2) un daudzas citas Latvijas pētniecības organizācijas.

Pētniecības jomas

Sadarbības projektu pieteikumus konkursā varēja iesniegt piecās zinātņu tēmās. Lielākais skaits jeb 39 projekta pieteikumi ir saņemti tēmā “Inovatīvi risinājumi efektīvai un ilgtspējīgai resursu izmantošanai”, 17 pieteikumi iesniegti “Sabiedrības veselība un e- veselība” tēmā, bet “Reģionālā ekonomiskā attīstība, nodarbinātība, darba tirgus regulējums un sociālā politika” tēmā – 15 pieteikumi. “Migrācija un sociālā iekļaušana” tēmā iesniegti 14 pieteikumi, bet “Kiberdrošība un sabiedrības drošība” – 4 pieteikumi, kas konkursā ir mazākais vienā tēmā pieteikto projektu skaits. Lai projekts varētu kvalificēties un pretendēt uz Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas (EEZ/N) grantu finansiālo atbalstu, projekta pieteikumam ir jāatbilst vismaz vienai no apakštēmām.

Projektu finansējums

Sadarbības projektu pieteiktās summas variē no vairākiem simtiem tūkstošu līdz pat vienam miljonam eiro. Mazākā norādītā summa, kas nepieciešama pētniecības procesa realizēšanai, ir  680 225 eiro, bet lielākā – 1 000 000 eiro. Vidējā pieprasītā summa nedaudz pārsniedz 927,7 tūkstošus (927 712,40) eiro, bet pieteikumos kopējā pieprasītā summa sasniedz gandrīz 76 milj. eiro (75 954 705,38). Baltijas pētniecības programmas Latvijas konkursa pieejamais kopējais budžets ir aptuveni 7,5 milj. eiro, ieskaitot līdzfinansējumu.

Ārzemju partnerinstitūcijas

Baltijas pētniecības programmas Latvijas konkursā viena no svarīgākajām prasībām ir piesaistīt projektā vismaz vienu partneri no Lietuvas vai Igaunijas, kā arī vienu partneri no Norvēģijas un, vai Islandes, un, vai Lihtenšteinas. Kopumā Latvijas pētniecības organizācijas ir piesaistījušas 74 partnerinstitūcijas, tostarp 7 partnerinstitūcijas no Latvijas un vienu no Polijas. No Norvēģijas ir piesaistītas 30 pētniecības iestādes, 19 no Lietuvas, 11 no Igaunijas, 5 no Islandes, kā arī viens sabiedrības partneris no Lihtenšteinas.

Norvēģijas un Igaunijas pētniecības organizācijas ir piesaistītas 74 pieteikumos, kas ir lielākais partnervalstu skaits Latvijas konkursā. Organizācijas no Lietuvas ir pieteiktas 71 pieteikumā. Ar Islandes partneriem plānota sadarbība 11 pieteikumos, bet ar Lihtenšteinas organizācijām 2 pieteikumos. Vienā pieteikumā Polija ir piesaistīta kā trešā valsts, bet 8 pieteikumos iesaistīti arī partneri no Latvijas.

Projektu vērtēšanas kritēriji

Projektu atbilstību kvalitātes vērtēšanas kritērijiem vērtē starptautiski neatkarīgi eksperti. Programmas komiteja vērtē projektu iesniegumus, ņemot vērā neatkarīgo ekspertu vērtējumus, un sniedz atzinumus par projektu iesniegumu apstiprināšanu. Pamatojoties uz programmas komitejas atzinumu, Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) pieņem lēmumu četru mēnešu laikā pēc projektu iesniegumu iesniegšanas dienas. Šobrīd visu iesniegto projektu summa sastāda 75 954 705 eiro.

Baltijas pētniecības programmas 3. konkursu Latvijā organizē VIAA sadarbībā ar Norvēģijas Pētniecības padomi un Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministriju (IZM). Baltijas pētniecības programma ir viena no EEZ/N grantu programmas “Pētniecība un izglītība” aktivitātēm. Tā nodrošina kopējas pētniecības veikšanu, ilgtspējīgas un plašas sadarbības iespējas starp Baltijas valstu un programmas donorvalstu (Norvēģijas, Islandes un Lihtenšteinas) pētniekiem un pētniecības iestādēm, lai uzlabotu Baltijas valstu pozīciju Baltijas jūras reģionā, Baltijas un Ziemeļvalstu pētniecības telpā, kā arī Eiropas un starptautiskā līmenī. Programma atbalsta uz pētījumiem balstītu zināšanu attīstību Baltijas valstīs, veidojot pētniecības partnerības ar donorvalstu pētniekiem un zinātniskajām institūcijām. Vienlaikus programma stiprina attiecības ar donorvalstīm politiskā līmenī un Eiropas līmenī kopīgu interešu jomās.

Programmu “Pētniecība un izglītība” finansiāli atbalsta EEZ/N granti, to apsaimnieko IZM, kas atbild par programmas īstenošanu Latvijā, bet VIAA ir programmas ieviesējs un veic projektu vērtēšanu, īstenošanas uzraudzību un kontroli. Pētniecības projektus paredzēts īstenot līdz 2024. gada 30. aprīlim. Latvijas konkursā Baltijas pētniecības programmas kopējais finansējums ir 7 541 272 eiro, bet programmas kopējais budžets Latvijā, Lietuvā un Igaunijā ir 23,5 milj. eiro.

Piesakies jaunumiem

Saņem paziņojumus par jaunākajiem konkursiem, ziņām un pasākumiem programmās, kuras svarīgas tieši Tev!

Ziņo par pārkāpumiem

Ieviešanā sekojam labas pārvaldības principiem un ieviešanas porcess ir atklāts, caurspīdīgs un izsekojams. Ja tev ir aizdomas par pārkāpumu - ziņo!