Baltijas Pētniecības programmas 3. projektu konkurss - EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti
Visas
programmas
Program icon
Pētniecība
un izglītība
Program icon
Reģionālā attīstība un kultūra
Program icon
Starptautiskā policijas sadarbība
Program icon
Aktīvo iedzīvotāju fonds
Program icon
Korekcijas
dienesti
Program icon
Bizness un
inovācijas
Program icon
Klimats
un vide
Program icon
Sociālais dialogs-pienācīgs darbs
Program icon
Divpusējās sadarbības fonds
Program icon
Category image
Pētniecība un izglītība

Baltijas Pētniecības programmas 3. projektu konkurss

Izsludināšanas datums:
19.08.2020
Iesniegšanas datums un laiks:
19.10.2020 23:59
Konkursa veids:
Atklāts konkurss
Grantu finansējums:
7 541 272€

Valsts izglītības attīstības aģentūra sadarbībā ar Norvēģijas Pētniecības padomi un Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministriju izsludina Latvijā 3. projektu konkursu Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta Baltijas pētniecības programmas ietvaros.

Baltijas pētniecības programmas galvenais mērķis ir veicināt uz pētījumiem balstītu zināšanu attīstību Baltijas valstīs, izmantojot sadarbību pētniecībā starp Norvēģiju, Islandi un Lihtenšteinu un Baltijas valstīm. Programmas laikā izsludināti trīs atklāti konkursi: viens Igaunijā, viens Lietuvā un viens Latvijā, attiecīgi 2020.gadā.

Programma palīdz samazināt ekonomiskās un sociālās atšķirības Eiropas Ekonomikas zonā un stiprināt divpusējās attiecības starp donorvalstīm un Igauniju, Latviju un Lietuvu, izmantojot finansiālu ieguldījumu pētniecības jomā. Programmas galvenais rezultāts ir stiprināta Baltijas pētniecības veiktspēja starptautiskā mērogā. Plānotie sasniedzamie rezultāti un iznākumi, kā arī to rādītāji, ir pieejami šeit:

Baltijas pētniecības programma stiprina sadarbību pētniecības jomā ar mērķi veicināt spēcīgu un ilgtspējīgu sadarbību, papildinātību, spēju un kompetences veidošanu un nodrošina soli turpmākiem sadarbības pētniecības projektiem ES un reģionālā līmenī. Svarīgs programmas mērķis ir iepazīstināt ar Baltijas reģionālo pievienoto vērtību un stiprināt cilvēkresursus pētniecībā, veicinot starptautiskās attiecības un iesaistot projektos doktorantus un pēcdoktorantus.

Sadarbības projektu starp trīs Baltijas valstīm un donorvalstīm – Norvēģiju, Islandei un Lihtenšteinu – īstenošana jāpabeidz līdz 2024. gada 30. aprīlim ar kopējo budžetu 23,5 miljoni euro.
Tiek sagaidīti sadarbības projekti piecās fundamentālo un lietišķo zinātņu tēmās un apakštēmās.

Latvijas projektu konkursā 2020.gadā projektiem jāatbilst vismaz vienai no zemāk minētajām apakštēmām:

1. tēma. Sabiedrības veselība un e-veselība
Projektam šajā tematiskajā jomā jārada jaunas zināšanas par slimību profilaksi un veselības aprūpi, kas vērsta uz pacientu.

2. tēma. Migrācija un sociālā iekļaušana

Projektam šajā tematiskajā jomā jāsniedz ieguldījums migrācijas procesu izpētē un migrācijas radīto sabiedrības izaicinājumu risināšanā, kā arī citu, ar sociālo iekļaušanu un nevienlīdzību saistītu izaicinājumu risināšanā.

Tiek sagaidīts, ka papildu imigrācijas radīto izaicinājumu pētījumos tiek apskatītas arī emigrācijas sekas, piemēram “smadzeņu aizplūde” un iedzīvotāju skaita samazināšanās.

Pētījumam jāveido ietekme uz rīcībpolitiku, sniedzot rekomendācijas rīcībpolitikai un izmantojot arī citus ceļus.

3. tēma. Kiberdrošība un sabiedrības drošība

Projektam šajā tematiskajā jomā jāpalīdz risināt pētniecības izaicinājumus, kas saistīti ar publisko un privāto infrastruktūru (jo īpaši kritisko infrastruktūru) un vispārējo digitālo drošību EEZ/EBTA valstīs, jo īpaši, lai aizsargātu cilvēkus no ļaunprātīgām kiberdarbībām.

4. tēma. Reģionālā ekonomiskā attīstība, nodarbinātība, darba tirgus regulējums un sociālā politika

Projektam šajā tematiskajā jomā jāpalīdz risināt izaicinājumus, kas saitīti ar urbanizācijas, iedzīvotāju emigrācijas un sabiedrības novecošanas ietekmi uz ekonomiski mazāk attīstītiem reģioniem, kuros samazinās iedzīvotāju skaits, ekonomiskā aktivitāte, produktivitāte un sociālo pakalpojumu pieejamība un kvalitāte.
Projektā īpaši gaidīta ir padziļināta kvantitatīvo metožu un plaša spektra datubāzu izmantošana.

5. tēma. Inovatīvi risinājumi efektīvai un ilgtspējīgai resursu izmantošanai

Pētījumiem šajā tematiskajā jomā jāsniedz pienesums globāli aktuālo jautājumu risināšanā attiecībā uz energoefektivitātes uzlabošanu, dekarbonizāciju un atbildīgu resursu izmantošanu. Projekti var ietvert materiālu, tehnoloģiju, digitālo risinājumu vai sociālekonomisko aspektu izpēti vismaz vienā no apakštēmām:

Projektu iesniedzēji un projekta partneri no Latvijas, Lietuvas un / vai Igaunijas un Norvēģijas/ vai Islandes un / vai Lihtenšteinas ir pētniecības organizācijas, kā noteikts ES nostādnēs par valsts atbalstu pētniecībai, attīstībai un inovācijām (2014/ C 198/01). Kā papildu projekta partneri var piedalīties trešo valstu pētniecības organizācijas, kas reģistrētas valstīs ārpus Baltijas valstīm vai Norvēģijas, Islandes vai Lihtenšteinas. Lūdzu ņemt vērā to, ka trešo valstu pētniecības organizācijas izmaksas netiek segtas no projekta līdzekļiem.
Projektu iesniedzējiem no Latvijas un projekta partneriem no Latvijas, ja tādi ir, ir jābūt reģistrētiem Latvijas zinātnisko institūciju reģistrā – https://sciencelatvia.lv.

Projektu iesniedzēji projektus iesniedz Valsts izglītības attīstības aģentūrā elektroniski, izmantojot sistēmu rsgrants.viaa.gov.lv. Tiešsaistes sistēma ir pieejama projektu iesniedzējiem no 2020. gada 19.augusta. Projektu iesniegšanas termiņš ir 2020. gada 19. oktobris.

Projektu iesniegšanas noteikumi un procedūras ir aprakstītas vadlīnijās projektu iesniedzējiem, kas pieejamas šeit:

Projektu īstenošanas ilgums ir 36 mēneši. Projektu īstenošanu plānots uzsākt 2021. gada 1. ceturksnī, taču ne agrāk kā dienā, kad Valsts izglītības attīstības aģentūra ir pieņēmusi lēmumu par līdzfinansējuma piešķiršanu projekta īstenošanai. Projektu maksimālais izdevumu attiecināmības termiņš ir 2024. gada 30. aprīlis.

Pieteikumi ar projekta iesniedzēju un projekta partneri no divām Baltijas valstīm un vienu donorvalsts partneri var pieteikties projekta minimālajam līdzfinansējumam 300 000 euro un maksimālajam līdzfinansējumam līdz 800 000 euro (ieskaitot netiešās izmaksas un PVN).

Pieteikumi ar projekta iesniedzēju un projekta partneriem no visām Baltijas valstīm un vienu donorvalsts partneri var pieteikties projekta minimālajam līdzfinansējumam 300 000 euro un maksimālajam līdzfinansējumam līdz 1 000 000 euro (ieskaitot netiešās izmaksas un PVN).

Projektu konkursā pieejamā kopējā summa ir 7 541 272 euro.

Programmas līdzfinansējuma likme projektam ir līdz 100% no kopējām attiecināmajām projekta izmaksām, ja tiek ievēroti visi piemērojamie nacionālie  un ES noteikumi par valsts atbalstu. Visas atlikušās projekta izmaksas sedz projekta īstenotājs un projekta partneri atbilstoši savai projekta budžeta daļai.

Projekta attiecināmās izmaksas ir personāla izmaksas (projektā iesaistītā personāla izmaksas), ceļa un uzturēšanās izmaksas personālam, kurš piedalās projektā , apakšuzņēmēju izmaksas (ne vairāk kā 15% no kopējā projekta budžeta), citas izmaksas (palīgmateriāli) un netiešās izmaksas (vienota likme 25% apmērā no projekta kopējām tiešajām attiecināmajām izmaksām, izņemot tiešās attiecināmās izmaksas apakšlīgumu slēgšanai). Izmaksas ir attiecināmas, ja tās ir pamatotas, nepieciešamas un tieši saistītas ar projektu.

Norvēģijas pētniecības institūti, kā alternatīvu netiešo izmaksu vienotajai likmei 25% apmērā, var izmantot vienības izmaksas, kas noteiktas, pamatojoties uz stundas likmēm, kas saistītas ar “personāla izmaksām” un “netiešajām izmaksām”, ko katram pētniecības institūtam apstiprinājusi Norvēģijas Pētniecības padome. Vienības izmaksas var būt daļa no līdzfinansējuma, ko piešķir donorvalsts pētniecības institūtiem, kuri piedalās pētniecības programmas projektos, ja:

Projektu vērtēšanas noteikumi un procedūras ir aprakstītas vadlīnijās projektu vērtētājiem, kas pieejamas šeit:

Katru projektu vērtē trīs starptautiski neatkarīgi eksperti, sagatavojot konsolidēto vērtējumu,  uz kā pamata tiek sagatavots projektu saraksts prioritārā secībā tā iesniegšanai programmas komitejai. Valsts izglītības attīstības aģentūra ņems vērā programmas komitejas priekšlikumus par finansējuma piešķiršanu projektiem.

PAPILDUS INFORMĀCIJA

  1. Projektu iesniegumu atlases nolikums (latviešu un angļu valodā) pieejams šeit.
  2. Noteikumi par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta ieviešanu 2014. – 2021. gadā (angļu valodā) pieejami šeit.
  3. Ministru kabineta 2020.gada 2.jūnija noteikumi Nr.333 „Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda programmas “Pētniecība un izglītība” aktivitātes “Baltijas pētniecības programma” un aktivitātes “Stipendijas” īstenošanas noteikumi” pieejami šeit.
  4. Pētniecības programmu vadlīnijas (angļu valodā) pieejamas šeit.
  5. Vadlīnijas projektu iesniedzējiem (angļu valodā) pieejamas šeit.
  6. Vadlīnijas projektu vērtētājiem (angļu valodā) pieejamas šeit.
  7. Sasniedzamie rezultāti un iznākumi, to rādītāji (latviešu valodā) pieejami šeit.

Jautājumus par projektu konkursu lūdzam sūtīt uz e-pastu info@viaa.gov.lv.

Dalies ar šo rakstu
Share with instagram
Share with facebook
Share with whatsapp
Send e-mail
Copy to clipboard

Piesakies jaunumiem

Saņem paziņojumus par jaunākajiem konkursiem, ziņām un pasākumiem programmās, kuras svarīgas tieši Tev!

Ziņo par pārkāpumiem

Ieviešanā sekojam labas pārvaldības principiem un ieviešanas porcess ir atklāts, caurspīdīgs un izsekojams. Ja tev ir aizdomas par pārkāpumu - ziņo!