Struktūra - EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti
Par grantiem
Struktūra
Juridiskais ietvars
Biežāk uzdotie jautājumi

Struktūra

Donorvalstis: Islande, Lihtenšteinas Firstiste un Norvēģijas Karaliste.

Vadošā iestāde: nodrošina EEZ/Norvēģijas grantu mērķu sasniegšanu Latvijā, donorvalstu apstiprināto programmu vispārēju pārvaldību un uzraudzību.

Sertifikācijas iestāde: pārbauda un sertificē pārskatos iekļautos izdevumus, sniedz donorvalstīm pārskatus par izlietoto finansējumu, un EEZ/Norvēģijas grantu pieprasījumu prognozes.

Revīzijas iestāde: veic vadošās iestādes un programmu apsaimniekotāju vadības un kontroles sistēmu auditus par atbilstību donorvalstu noteiktajām prasībām, apstiprināto projektu auditus, sagatavo audita stratēģiju, nodrošina auditu ieteikumu ieviešanas uzraudzību.

Iepirkumu uzraudzības birojs (IUB): nodrošina projektu un iepriekš noteikto projektu publiskā iepirkuma dokumentācijas un iepirkuma procedūras norises izlases veida pirmspārbaudes, izstrādā pirmspārbaužu metodiku.