Ceturtdiena,
2019.gada 19.septembris
2004-20092009-20142014-2021Galerija

Izsludināta pieteikšanās koka būvniecības kontaktbiržai Norvēģijā

07.09.2017

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) koka būvniecības nozares komersantiem izsludina pieteikšanos dalībai kontaktbiržā un pieredzes apmaiņas braucienā uz Oslo (Norvēģijā) periodā no š.g. 17. oktobra līdz š.g. 19. oktobrim (turpmāk – Pasākums).

Pasākuma mērķis: sniegt atbalstu tiem Latvijas koka būvniecības nozares komersantiem, kuru mērķa tirgus ir Norvēģija.

Pasākuma ietvaros dalībniekiem būs iespēja apmeklēt institūcijas, kuras iesaistītas koka būvniecības nozarē Norvēģijā, kā rezultātā dalībniekiem tiks sniegta nozīmīga informācija par prasībām un iespējām ieiet Norvēģijas tirgū. Papildus tam dalībniekiem tiks rīkotas B2B tikšanās ar potenciālajiem Norvēģijas sadarbības partneriem, kā arī dota iespēja apmeklēt lielāko būvniecības nozares izstādi Norvēģijā “Bygg Reis Deg 2017 (link is external)”.

Pasākums tiek īstenots divpusējā sadarbības fonda ietvaros, atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 2.aprīļa noteikumiem Nr.181 „Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „Inovācijas „zaļās” ražošanas jomā” īstenošanas kārtība”.

Pasākumam pieejamais finansējums no Programmas līdzekļiem – 60 000 EUR, t.sk., Pasākuma organizēšanas izmaksas.

Nosacījumi komersantu dalībai pasākumā:

  1. Komersants ir aizpildījis un atsūtījis LIAA pieteikumu dalībai kā arī aizpildītu de minimis atbalsta uzskaites veidlapu atbilstoši 2014. gada 2. decembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 740 „De minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība un uzskaites veidlapu paraugi” 1. Pielikumam, kā arī vienam vienotam uzņēmumam de minimis atbalsta apmērs nepārsniedz Komisijas regulas Nr. 1407/2013 (link is external) 3. panta 2. punktā noteikto maksimālo de minimis atbalsta apmēru;
  2. Pieteikuma iesniedzējs ir komersants, kas reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā;
  3. Komersants pieteicies pasākumam līdz 2017.gada 12.septembrim;
  4. Komersants un tā dalības mērķis atbilst pasākuma mērķim (komersants darbojas koka būvniecības nozarē);
  5. Komersants nav pasludināts par maksātnespējīgu un ar tiesas spriedumu netiek īstenots tiesiskās aizsardzības process vai ar tiesas lēmumu netiek īstenots ārpustiesas tiesiskā aizsardzības process un nav uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums vai tā saimnieciskā darbība nav izbeigta;
  6. Komersantam nav nodokļu vai nodevu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;
  7. Sarindojot atbalstītos pieteikumus iesniegšanas secībā, pieteikšanās termiņa ietvaros vēlāk iesniegtajiem pieteikumiem divpusējās sadarbības plānotā pasākuma ietvaros ir pieejams finansējums jeb vieta dalībai. (Ņemot vērā, ka dalībnieku skaits ierobežots (max 10 komersanti), LIAA, pieņemot lēmumu par dalībnieku atbalstīšanu, ņems vērā laiku (plkst.), cikos komersanta pieteikums iesūtīts LIAA).

Lai saņemtu Norvēģu finanšu instrumenta finansiālu atbalstu, būs nepieciešams noslēgt līgumu ar LIAA par atbalsta saņemšanu.

LIAA attiecina (atmaksā finansējumu 100% apmērā, ja izmaksas nepārsniedz 1500 EUR/1 dalībniekam) šādām izmaksām:

  • Dienas nauda (max 4 dienas, 52 EUR/dienā/ 1 personai);
  • Viesnīcas izdevumi (max 3 naktis, 1440 NOK/1 nakts/ 1 personai);
  • Ceļa un sabiedriskā transporta izdevumi ( (a) aviobiļetes; (b) braukšanas izdevumus sabiedriskajā transportā, nepārsniedzot 30 % no visām komandējuma dienām noteiktās dienas naudas kopsummas).

Maksimālais komersantu skaits, kas tiks atbalstīts – 10 komersanti.
Maksimālais dalībnieku skaits no 1 komersanta – 2 personas.

Pieteikties var elektroniski, atsūtot Pieteikumu, de minimis veidlapu kā arī citus dokumentus (ja attiecināms) uz e-pastu: liaa@liaa.gov.lv (link sends e-mail), parakstītus ar elektronisko parakstu. Ja nav iespējams atsūtīt dokumentus parakstītus ar elektronisko parakstu, lūdzam atsūtīt Pieteikumu un de minimis veidlapu skanētā veidā, bet papildus tam 5 (piecu) darba dienu laikā visa dokumentācija papīra veidā jāiesniedz klātienē LIAA (5.stāvā, Lietvedībā, darba dienās no plkst.8:30 līdz plkast.17:00) vai atsūtot pa pastu uz adresi: LIAA, Pērses iela 2, Rīga, LV-1442.

Vēršam uzmanību, ka papīra veidā iesniedzamie dokumenti jānoformē atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likuma un Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr.916 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām. Vēstules un tai pievienoto dokumentu lapas (Pieteikums, de minimis veidlapa, citi papildus iesniedzamie dokumenti, ja tādi ir) ir jāsanumurē un jācaurauklo, pēdējās lapas otrajā pusē neaprakstītajā daļā vai uz papīra uzlīmes, ar kuru lapai piestiprināts caurauklojuma auklas mezgls, jāizvieto apliecinājuma teksts „Sanumurētas un caurauklotas____ (cipars vārdiem) lpp., datums, amats, paraksts un paraksta atšifrējums”. Ja vēstulei tiek pievienoti vairāki dokumentu atvasinājumi (kopijas), tad atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likuma 6.panta 5.1 daļai šo dokumentu atvasinājumu atbilstību to oriģināliem var apliecināt ar vienu apliecinājumu, proti, apliecinājuma tekstā norādot “Dokumentu atvasinājumu kopums pareizs”, dokumentu atvasinājumu kopuma apliecinātājas amatpersonas pilnu amata nosaukumu (ietverot arī pilnu organizācijas nosaukumu), personisko parakstu un tā atšifrējumu, apliecinājuma vietas nosaukumu un apliecinājuma datumu.

Kontaktinformācija:
Inese Sārtaputne, Norvēģijas finanšu instrumenta nodaļas vadītāja

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039453, +371 26433880
Fakss: +371 67039401
E-pasts: inese.sartaputne@liaa.gov.lv

Jaunākās ziņas e-pastā

Pēdējās izmaiņas vietnē:
2019.gada 16.septembrī

© Finanšu ministrija