Otrdiena,
2019.gada 22.janvāris
2004-20092009-20142014-2021Galerija

Divpusējās sadarbības fonds

Divpusējās sadarbības fonda (DSF) stratēģisko iniciatīvu ieviešanu varēs uzsākt 2019.gada pavasarī, pēc nepieciešamo normatīvo aktu izstrādes/apstiprināšanas un līguma ar donorvalstīm parakstīšanas.

DSF mērķis Stiprināt divpusējās attiecības starp Latviju un donorvalstīm (Norvēģija, Lihtenšteina, Islande).
DSF pieejamais finansējums 1 342 000 EUR, par kura piešķiršanu lemj DSF Komiteja.
Finansējuma atbalsts vienai iniciatīvai Ne mazāk kā 10 000 EUR.
Granta apjoms 100%
Izdevumu/aktivitāšu attiecināmības periods Līdz 30.04.2025. (No brīža, kad noslēgta vienošanās starp Finanšu ministriju un iniciatīvas īstenotāju).
Iniciatīvas īstenotājs Jebkura Latvijas vai donorvalstu institūcija vai privāto tiesību juridiska persona.
Divpusējā sadarbība

Iniciatīvu īsteno sadarbībā ar vismaz vienu donorvalstu partneri vai, ja iniciatīvu īsteno donorvalstu institūcija, tad sadarbībā ar vismaz vienu Latvijas partneri.

Partneris var būt fiziska vai juridiska persona, kas iesaistās iniciatīvas aktivitāšu plānošanā un īstenošanā.

Iniciatīvas īstenotājs to iesniedz izskatīšanai tikai tad, kad iniciatīvas īstenotājam jau ir nodibināta vēlamā partnerība un iniciatīva ir sagatavota sadarbībā ar donorvalsts partneri un ar to saskaņota.

Iniciatīvas aktivitātes (piemēri)
 • divpusējās sadarbības pasākumi, kas nav saistīti ar kādu konkrētu EEZ/Norvēģijas finanšu instrumenta programmu (Finansējums);
 • tehniskā sadarbība un ekspertu apmaiņa, prakse;
 • kapacitātes stiprināšana un īstermiņa apmācības, kursi;
 • darba grupas, konferences un semināri kopējo interešu jautājumos;
 • mācību braucieni un vizītes;
 • datu vākšana, ziņojumu, pētījumu un publikāciju sagatavošana un publicēšana;
 • izstāžu un kampaņu organizēšana.
Prioritārās jomas Plānotās jomas, atbilstoši DFS Komitejā apstiprinātajam DFS darba plānam:
 1. izglītība un pētniecība (sadarbība starp augstākās izglītības iestādēm, zinātnes institūtiem un bibliotēkām; cilvēku savstarpējie kontakti, sadarbība domnīcu ietvaros, jaunatnes attīstība; neatkarīgu plašsaziņas līdzekļu un to lietotprasmes attīstība, pētniecība drošības politikas jomā);
 2. māksla un kultūra (kultūras pieredzes apmaiņa, izstādes, koncerti, kultūras dienas, kultūras mantojuma saglabāšana; latviešu literatūras tulkošana un popularizēšana; Latvijas simtgades svinības);
 3. pašvaldību sadarbība (“dvīņu pilsētas”, konferences un cita veida tīklu veidošana un ideju apmaiņa starp pašvaldībām);
 4. uzņēmējdarbības attīstības un divpusējai sadarbības veicināšanas pasākumi (konferences un cita veida tīklu veidošana un ideju apmaiņa starp organizācijām);
 5. divpusējās sadarbības veicināšanas pasākumi (finanšu instrumentu pasākumi un citi pasākumi, piemēram, sarunu festivāla LAMPA ietvaros, Norvēģijas dienas Latvijā u.c.);
 6. atklātības un demokrātiskas līdzdalības veicināšana.
Iniciatīvas iesniedzējs apstiprināšanai DFS komitejā DFS komitejas pārstāvji:
 1. vadošās iestādes (Finanšu ministrijas);
 2. Latvijas Ārlietu ministrijas;
 3. Norvēģijas vēstniecības Rīgā;
 4. Islandes vēstniecības Helsinkos;
 5. Lihtenšteinas vēstniecības Briselē.

Lai nacionālā līmenī nodrošinātu DFS iniciatīvu pārskatāmu un pareizas finanšu pārvaldības principiem atbilstošu apspriešanu ar sociālajiem un sadarbības partneriem pirms to iesniegšanas DSF komitejā, vadošā iestāde saskaņā ar 13.11.2018. apstiprinātajiem MK vadības noteikumiem "Eiropas Ekonimikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.-2021.gada perioda vadības noteikumi" izveidot DFS konsultatīvo darba grupu. Tā darbosies saskaņā ar Finanšu ministrijas apstiprinātu Nolikumu un Rīkojumu. Finanšu Ministrija aicinās partnerus deleģēt pārstāvjus uz DSF konsultatīvo darba grupu. Tās sastāvā būs nozaru ministriju, sociālo un sadarbības partneru (lielākās darba devēju, darba ņēmēju, uzņēmēju un pašvaldības pārstāvošās nevalstiskās organizācijas - Latvijas Darba devēju konfederācija, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, Latvijas Pašvaldību savienība, Latvijas Lielo pilsētu asociācija), Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes un vadošās iestādes pārstāvji. DSF konsultatīvās darba grupas izveides mērķis ir izdiskutēt un sniegt viedokli par vadošajā iestādē saņemtajiem iniciatīvu priekšlikumiem, kā arī dot iespēju šīs darba grupas pārstāvjiem sniegt priekšlikumus iniciatīvām. Vadošā iestāde DSF darba grupā izskatītās iniciatīvas pirms to iesniegšanas DSF komitejā iesniegs izskatīšanai MInistru kabinetā.

DSF saistošie dokumenti:

 1. Donorvalstu "Divpusējās sadarbības vadlīnijas" (latviešu valodā) (09.02.2017.)
 2. 13.11.2018. apstiprinātie MK noteikumi Nr.683 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021.gada perioda vadības noteikumi"
  (skat. V.sadaļu "Finanšu instrumentu tehniskās palīdzības un divpusējā sadarbības fonda ieviešana")
 3. DSF līgums starp donorvalstīm un vadošo iestādi (12.12.2018.)
 4. DSF darba plāns (angļu valodā) (02.01.2019.)
 5. Stratēģisko iniciatīvu informatīvais materiāls (12.11.2018.)
 6. Stratēģiskās iniciatīvas pieteikums(30.10.2018.)
 7. DSF Konsultatīvā darba grupa:
 8. Stratēģiskās iniciatīvas līgums
 9. DSF iniciatīvas finanšu un progresa pārskats
 10. Vadošās iestādes DSF iniciatīvas pārbaudes lapa (metodiskais materiāls) (27.12.2018.)

Pēdējās izmaiņas:
2019.gada 21.janvārī

© Finanšu ministrija