Baltijas pētniecības programmas ierobežots projektu iesniegumu konkurss - EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti
Visas
programmas
Program icon
Pētniecība
un izglītība
Program icon
Reģionālā attīstība un kultūra
Program icon
Starptautiskā policijas sadarbība
Program icon
Aktīvo iedzīvotāju fonds
Program icon
Korekcijas
dienesti
Program icon
Bizness un
inovācijas
Program icon
Klimats
un vide
Program icon
Sociālais dialogs-pienācīgs darbs
Program icon
Divpusējās sadarbības fonds
Program icon
Category image
Pētniecība un izglītība

Baltijas pētniecības programmas ierobežots projektu iesniegumu konkurss

Izsludināšanas datums:
19.12.2022
Iesniegšanas datums un laiks:
18.02.2023 00:00
Konkursa veids:
Atklāts konkurss
Grantu finansējums:
292 507,45€

Latvijas Zinātnes padome sadarbībā ar Norvēģijas Pētniecības padomi un Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministriju izsludina ierobežotu projektu iesniegumu konkursu Latvijā (turpmāk – konkurss).

Konkursa mērķis ir stiprināt Latvijas, donorvalstu, Igaunijas un Lietuvas pētniecības organizāciju sadarbību, lai uzlabotu Baltijas valstu pētniecības sniegumu starptautiskā līmenī.

Aktivitātes “Baltijas pētniecības programma” plānotie rezultāti:

Konkursa norise tiek organizēta kā ierobežota projektu iesniegumu atlase, aicinot 12 Baltijas pētniecības programmas 3. atklātā projektu iesniegumu konkursa iesniedzējus, kuru projekti ir iekļauti rezerves sarakstā, iesniegt projekta iesniegumu, obligāti iesaistot donorvalsts partneri un vismaz vienu partneri no Igaunijas vai Lietuvas. Partneriem jābūt tiem pašiem partneriem, kas bija Baltijas pētniecības programmas projekta iesniegumā, taču var tikt iekļauti arī papildu partneri no iesaistītajām valstīm. Ierobežotais konkurss ir vērsts uz jaunu kopīgu pētniecības projektu iesniegumu izstrādi, kas iesniedzami programmā “Apvārsnis Eiropa” vai citam finansējuma avotam.


Ierobežotā konkursā pieejamais finansējums ir 292 507,45 EUR.


Projekta īstenošanas ilgums ir līdz 12 mēnešiem no projekta līguma noslēgšanas un projekta īstenošanas un izmaksu attiecināmības periods nevar pārsniegt projekta līgumā noteikto termiņu, un nevarēs pārsniegt 2024. gada 30. aprīli.

Projektam pieejamais maksimālais finansējums ir noteikts atbilstoši šādu obligāto projekta partneru skaitam:
1) ja projektā ir divi obligātie projekta partneri – viena Igaunijā vai Lietuvā reģistrēta pētniecības organizācija un viena donorvalstī reģistrēta pētniecības organizācija – projekta summa ir līdz 50 000 EUR;
2) ja projektā ir trīs obligātie projekta partneri – viena Igaunijā reģistrēta pētniecības organizācija, viena Lietuvā reģistrēta pētniecības organizācija un viena donorvalstī reģistrēta pētniecības organizācija – projekta summa ir līdz 60 000 EUR.
Projekta iesniedzējs ir Latvijā reģistrēta zinātniskā institūcija, kas atbilst pētniecības organizācijas statusam un ir iesniegusi projekta iesniegumu Baltijas pētniecības programmas 3. atklātā projektu iesniegumu konkursā, bet kuras projekta iesniegums ir noraidīts nepietiekama finansējuma dēļ.
Projektu iesniedzēji un projektu partneri no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas, kā arī no Norvēģijas, Īslandes un Lihtenšteinas ir pētniecības organizācijas, kā noteikts Komisijas paziņojumā – Nostādnēs par valsts atbalstu pētniecībai, attīstībai un inovācijai (2014/C 198/01). Projektu iesniedzējiem no Latvijas un projekta partneriem no Latvijas (ja tādi ir) ir jābūt reģistrētiem Latvijas zinātnisko institūciju reģistrā – https://sciencelatvia.lv.
Projektu iesniedzēji projekta iesniegumus iesniedz elektroniski, nosūtot uz Latvijas Zinātnes padomes oficiālo e-adresi, izmantojot valsts pārvaldes pakalpojumu portālu latvija.lv, elektroniska dokumenta veidā, to parakstot ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu.


Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir 2023. gada 18. februāris. Projekta iesniegumu iesniedz elektroniski, nosūtot uz padomes oficiālo e-adresi, izmantojot valsts pārvaldes pakalpojumu portālu latvija.lv. Ja projekta iesniegums tiks iesniegts pēc projekta iesnieguma iesniegšanas beigu termiņa, tas netiks vērtēts un projekta iesnieguma iesniedzējs saņems Latvijas Zinātnes padomes paziņojumu par atteikumu vērtēt projekta iesniegumu.
Projektu iesniegšanas noteikumi un projektu iesniegumu vērtēšana ir aprakstīta Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014. – 2021. gada perioda programmas “Pētniecība un izglītība” aktivitātes “Baltijas pētniecības programma” ierobežotā projektu iesniegumu konkursa atlases nolikumā”, kas pieejams šeit.
Programmas līdzfinansējuma likme projektam ir 100%, no kuriem valsts budžeta līdzfinansējums ir 15% un Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta līdzfinansējums ir 85%.
Projekta attiecināmās izmaksas ir noteiktas Ministru kabineta 2020.gada 2.jūnija noteikumu Nr.333 “Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014. – 2021. gada perioda programmas “Pētniecība un izglītība” aktivitātes “Baltijas pētniecības programma” un aktivitātes “Stipendijas” īstenošanas noteikumi” 22. punktā un tās ietver projekta administratīvā un īstenošanas personāla atlīdzības izmaksas, projekta personāla komandējumu un darba braucienu izmaksas, amortizācijas izmaksas, projekta īstenošanai nepieciešamā inventāra, instrumentu un materiālu iegādes izmaksas, citas projekta īstenošanai nepieciešamās izmaksas, ārējo pakalpojumu izmaksas, kas izmantotas vienīgi projekta mērķim (ne vairāk kā 15 % no kopējām projekta izmaksām) un netiešās izmaksas (vienota likme 25% apmērā no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām, izņemot ārējo pakalpojumu izmaksas). Izmaksas ir attiecināmas, ja tās ir pamatotas, nepieciešamas un tieši saistītas ar projektu.

PAPILDU INFORMĀCIJA

Atsauces:
Ministru kabineta 2020. gada 2. jūnija noteikumi Nr. 333 „Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014. – 2021. gada perioda programmas “Pētniecība un izglītība” aktivitātes “Baltijas pētniecības programma” un aktivitātes “Stipendijas” īstenošanas noteikumi”;
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014. – 2021. gada perioda programmas “Pētniecība un izglītība” aktivitātes “Baltijas pētniecības programma” ierobežotā projektu iesniegumu konkursa atlases nolikums.

Jautājumus par projektu konkursu lūdzam sūtīt uz e-pastu pasts@lzp.gov.lv.

Dalies ar šo rakstu
Share with instagram
Share with facebook
Share with whatsapp
Send e-mail
Copy to clipboard

Piesakies jaunumiem

Saņem paziņojumus par jaunākajiem konkursiem, ziņām un pasākumiem programmās, kuras svarīgas tieši Tev!

Ziņo par pārkāpumiem

Ieviešanā sekojam labas pārvaldības principiem un ieviešanas porcess ir atklāts, caurspīdīgs un izsekojams. Ja tev ir aizdomas par pārkāpumu - ziņo!