Atklātā konkursa “Atbalsts profesionālās mākslas un kultūras produktu radīšanai bērnu un jauniešu auditorijai” otrā projektu iesniegumu atlases kārta - EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti
Visas
programmas
Program icon
Pētniecība
un izglītība
Program icon
Reģionālā attīstība un kultūra
Program icon
Starptautiskā policijas sadarbība
Program icon
Aktīvo iedzīvotāju fonds
Program icon
Korekcijas
dienesti
Program icon
Bizness un
inovācijas
Program icon
Klimats
un vide
Program icon
Sociālais dialogs-pienācīgs darbs
Program icon
Divpusējās sadarbības fonds
Program icon
Category image
Reģionālā attīstība un kultūra

Atklātā konkursa “Atbalsts profesionālās mākslas un kultūras produktu radīšanai bērnu un jauniešu auditorijai” otrā projektu iesniegumu atlases kārta

Izsludināšanas datums:
04.01.2022
Iesniegšanas datums un laiks:
07.03.2022 23:59
Konkursa veids:
Atklāts konkurss
Grantu finansējums:
1,276,941€

1. Pamata informācija un nosacījumi

Atklātā konkursa mērķis ir sniegt atbalstu tādu kultūras un mākslas norišu veidošanai, kas uzlabo profesionālās laikmetīgās mākslas un kultūras pieejamību mērķa grupai visos Latvijas reģionos un paaugstina mērķa grupas iesaisti mākslā un kultūrā. Projektu mērķa grupa ir bērni un jaunieši vecuma grupā no sešiem līdz 18 gadiem.

Konkursa izsludināšana:4.janvāris, 2022
Termiņš:7.marts 2022, 23:59
Atlases kārta:2
Grantu apjoms:EUR 100,000 – EUR 250,000
Grantu likme100 % Latvijas Republikas tiešās vai pastarpinātās valsts pārvaldes iestādēm, atvasinātām publiskām personām, citām valsts iestādēm, valsts un pašvaldību kapitālsabiedrībām, kā arī biedrībām un nodibinājumiem (NVO);

85 % citām juridiskām personām, kas nav minētas iepriekšējā paragrāfā. Šajā gadījumā līdzfinansējuma saņēmējs nodrošina savu finansējumu vismaz 15 procentu apmērā no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.
Atklātajā konkursā pieejamais finansējums:EUR 1,276,941
Konkursu izsludina:Kultūras ministrija (turpmāk – ministrija) kā programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” (turpmāk – programmas) partneris
Projekta iesnieguma iesniedzējs:Latvijas Republikas publisko vai privāto tiesību juridiskā persona, tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestāde (izņemot pašvaldību un pašvaldības iestādi), kuru pamatdarbība ir kultūras vai radošajā nozarē saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regulas (ES) Nr. 1295/2013, ar ko izveido programmu „Radošā Eiropa” (2014.–2020. gads) un atceļ Lēmumu Nr. 1718/2006/EK, Lēmumu Nr. 1855/2006/EK un Lēmumu Nr. 1041/2009/EK (turpmāk – Regula Nr. 1295/2013), 2. panta 1. punktā noteikto definīciju.
 
Latvijas Republikas pašvaldība vai pašvaldības iestāde partnerībā ar kultūras organizāciju, kas ir Latvijas Republikas publisko vai privāto tiesību juridiskā persona, tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestāde, kuras pamatdarbība ir kultūras vai radošajā nozarē saskaņā ar Regulas Nr. 1295/2013 2. panta 1. punktā noteikto definīciju.
Donorvalstu partneri:Vismaz viens donorvalsts projekta partneris obligāts:
Donorvalstu (Islande, Lihtenšteina, Norvēģija) publisko vai privāto tiesību juridiskā persona, kuru pamatdarbība ir kultūras vai radošajā nozarē saskaņā ar Regulas Nr. 1295/2013 2. panta 1. punktā noteikto definīciju, kā arī fiziskas personas, kas ir Lihtenšteinas Firstistes likumīgie rezidenti. Nepieciešamības gadījumā partneru piesaistei aicinām sazināties ar Norvēģijas Mākslas padomi eeagrants@kulturradet.no.
Dokumenti, kas jāiesniedzProjekta iesniegums sastāv no:
1.projekta iesnieguma veidlapas angļu valodā, informāciju latviešu valodā norādot tikai tajās projekta iesnieguma sadaļās, kur ir norāde, ka sadaļa jāaizpilda arī latviešu valodā (1.pielikums), kurai pievienotas:
·       projekta budžeta veidlapas angļu valodā (1.1.pielikums);
·       projekta iesnieguma iesniedzēja apliecinājums angļu valodā (1.2.pielikums);
·       projekta iesnieguma iesniedzēja projekta partnera apliecinājums (1.3.pielikums un 1.4.pielikums) angļu valodā;
2.projekta vadītāja CV latviešu vai angļu valodā;
3. projekta grāmatveža vai finanšu vadītāja CV latviešu vai angļu valodā;
4. ja tie nav publiski pieejami, projekta iesnieguma iesniedzēja un, ja attiecināms, projekta partnera no Latvijas apliecināta nolikuma vai statūtu kopijas latviešu vai angļu valodā;
5. projekta iesnieguma iesniedzēja pilnvaras vai tās apliecinātas kopijas, ja projekta iesniegumu vai kādus citus tam pievienotus dokumentus ir parakstījusi persona, kurai nav reģistrētas tiesības pārstāvēt projekta iesnieguma iesniedzēju;
6. citus papildus dokumentus, kurus projekta iesnieguma iesniedzējs uzskata par nepieciešamiem projekta iesnieguma kvalitatīvai izvērtēšanai, ja attiecināms.
Regulējošie normatīvie akti un dokumenti un konkursa nolikums:1.  Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta noteikumi 2014-2021 un to pielikumi;
2.  Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.—2021. gada perioda vadības likums;
3.  Ministru kabineta noteikumi Nr. 683 Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda vadības noteikumi;
4.  Ministru kabineta noteikumi Nr. 67 „Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda programmas „Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” projektu iesniegumu atklātā konkursa „Atbalsts profesionālās mākslas un kultūras produktu radīšanai bērnu un jauniešu auditorijai” īstenošanas noteikumi“ (turpmāk – īstenošanas noteikumi);
5.  Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014. – 2021.gada perioda programmas „Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” atklātā konkursa „Atbalsts profesionālās mākslas un kultūras produktu radīšanai bērnu un jauniešu auditorijai” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas nolikums (turpmāk – konkursa nolikums), un tā pielikumi.
 
Visi dokumenti pieejami https://eeagrants.lv/regionala-attistiba-un-kultura/projektu-konkursi/

2. Sagaidāmie rezultāti

Atklātā konkursa galvenais mērķis ir atbalstīt profesionālās laikmetīgās mākslas un kultūras produktu radīšanu un auditorijas attīstības aktivitātes visos Latvijas reģionos.

Jauna satura / jaunu produktu koprade ir paredzēta sadarbībā ar donorvalstu projekta partneriem un iesaistot mērķa grupu – bērnu un jauniešu auditoriju vecumā no sešiem līdz 18 gadiem. Tāpat paredzēta ir sabiedrības – vietējās sabiedrības, izglītības iestāžu, pašvaldību un NVO pārstāvju – iesaistīšanās. Tiks atbalstīta dažādu veidu kultūras produktu radīšana (piemēram, lugas, izrādes, koncerti, prozas un dzejas lasījumi, izstādes, meistarklases, darbnīcas utt.).

Auditorijas attīstība ietver auditorijas iesaisti un kopradi. Šajā jomā atbalstāmās aktivitātes ietver diskusijas, seminārus un apmācības, arī kultūras un izglītības organizāciju darbiniekiem un profesionāļiem, izmantojot inovatīvas metodes un paņēmienus.

Projekta iesniegumā būs jānorāda sasniedzamie rezultātu un iznākumu rādītāji, kas uzskaitīti konkursa nolikuma 5.punktā. Ar pilnu programmas rezultāta un iznākuma rādītāju sasniedzamo vērtību sarakstu, kas ir programmas līguma, kas noslēgts starp Latviju un donorvalstīm,  1.pielikums, var iepazīties šeit: www.eeagrants.lv.

3. Vērtēšanas kritēriji

Visi projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji pieejami īstenošanas noteikumu pielikumā un kritēriju piemērošanas metodikā (konkursa nolikuma 3.pielikums).

4. Atbalstāmās darbības un izmaksas

Projekta atbalstāmās darbības uzskaitītas īstenošanas noteikumu 12.-13.punktā.

Izņemot neattiecināmās izmaksas, kas definētas īstenošanas noteikumu 16.punktā, projektā var būt attiecināmas dažāda veida izmaksas, ja tās ir saskaņā ar šī atklātā konkursa nosacījumiem un īstenošanas noteikumos 14.-15.punktā minētajām prasībām.

Projekta īstenošanas un izmaksu attiecināmības periods nevar pārsniegt projekta līgumā noteikto termiņu, un nevarēs pārsniegt 2024. gada 30. aprīli.

Par donorvalsts projekta partneru izdevumiem tiek iesniegts audita ziņojums. Izdevumi, kas saistīti ar audita veikšanu, jāiekļauj projekta budžetā.  Plašāka informācija projekta līguma paraugā (konkursa nolikuma 4.pielikums).

Saskaņā ar īstenošanas noteikumu 17. punktu īstenošanas noteikumu ietvaros nesniedz atbalstu līdzfinansējuma saņēmēja un projekta partnera aktivitātēm, kas ir saimnieciskas un kuras īstenojot plānots gūt ieņēmumus. Projekta īstenošanas laikā nedrīkst tikt gūti ieņēmumi, un tādējādi valsts atbalsta nosacījumi nav jāpiemēro.

5. Atskaites punkti un laika grafiks

Projektiem ieteicams ievērot šādu indikatīvo laika grafiku:

Atskaites punktsParedzamais datums
Konkurss noslēdziesmarts, 2022
Projekta līgums parakstītsseptembris, 2022
Projekts pabeigtsaprīlis, 2024

Projekta īstenošanas periods no līguma vai vienošanās projekta par projekta īstenošanu parakstīšanas brīža nav īsāks par astoņiem mēnešiem un nav garāks par 18 mēnešiem.

6. Projektu iesniegumu atlase

Ministrijas kā programmas partnera izveidotā vērtēšanas komisija izskata projekta iesniegumu atbilstību administratīvajiem un atbilstības kritērijiem. Projekta iesniegumus, kas atbilst administratīvajiem un atbilstības kritērijiem, izskata vismaz divi neatkarīgi eksperti, kuri vērtē projekta iesniegumu atbilstību kvalitātes kritērijiem.

Lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu pieņem Ministrija četru mēnešu laikā pēc projekta iesnieguma iesniegšanas beigu datuma (plašāka informācija konkursa nolikuma V un VI sadaļā).

7. Finansēšana un atskaites

Maksājumi līdzfinansējuma saņēmējiem, kas nav valsts budžeta iestādes vai ministrijas padotībā esošas valsts pārvaldes iestādes, tiek maksāti avansa, ja attiecināms, starpposma un noslēguma maksājumu veidā. Avansa maksājuma apmērs tiks noteikts projekta līgumā. Maksimālais avansa maksājuma apmērs ir noteikts saskaņā ar projekta īstenošanas ilgumu un projekta iesniedzēja veidu. Tiešās valsts pārvaldes iestādes īstenots projekts tiek priekšfinansēts no valsts budžeta.

Projekta ilgums un iesniedzējsAvansa maksājumsStarpposma maksājumsNoslēguma maksājums
Projekti <12 mēneši (nav valsts budžeta iestādes)Līdz 50 %Līdz 40 %Atlikušais attiecināmo izmaksu apjoms
Projekti >12 mēneši (nav valsts budžeta iestādes)Līdz 40 %Līdz 50 %Atlikušais attiecināmo izmaksu apjoms

Avansa un starpposma maksājumu summa nepārsniedz 90% no projektam piešķirtā programmas līdzfinansējuma. Ministrija kā programmas partneris veic noslēguma maksājumu ne vēlāk kā 60 (sešdesmit) darba dienu laikā pēc noslēguma pārskata saņemšanas.

8. Projektu iesniegumu iesniegšana

Projekta iesniegumu ministrijai iesniedz līdz 2022. gada 7.marta plkst. 23:59 tikai elektroniska dokumenta formā, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi pasts@km.gov.lv vai paziņojot ministrijai izmantojot oficiālo e-adresi (izmantošanas apraksts www.latvija.lv/lv/BUJEadrese#show1). Projekta iesniegumu (kopā ar visiem pielikumiem) paraksta ar drošu elektronisko parakstu un apliecina ar laika zīmogu atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, elektroniskā pasta vēstules zonā „Temats” norāda „EEZ atklātais konkurss. Neatvērt pirms vērtēšanas uzsākšanas”.

Projekta iesnieguma veidlapa jāaizpilda angļu valodā, informāciju latviešu valodā norādot tikai tajās sadaļās, kur tas norādīts. Šī un cita informācija par projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanu pieejama projekta iesnieguma aizpildīšanas metodikā (konkursa nolikuma 2.pielikums).

9. Papildus informācija

Pirms projekta iesnieguma sagatavošanas, projekta iesniedzējam jāiepazīstas ar visiem konkursa nolikuma 70.punktā minētajiem dokumentiem.

Projekta iesnieguma iesniedzējam ir tiesības uzdot jautājumus, tos nosūtot uz eeaculture@km.gov.lv ne vēlāk kā 3 darba dienas pirms projekta iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām, elektroniskā pasta vēstules zonā „Temats” norādot „Par EEZ FI projektu iesniegumu atklāto konkursu”. Atbildes uz jautājumiem tiks sniegtas 3 darba dienu laikā.

Konkursa informatīvais seminārs notiks 2022.gada 26.janvārī plkst.10:00 attālināti, izmantojot Microsoft Teams platformu. Dalībniekiem pirms semināra uz e-pastu tiks izsūtīta piekļuves informācija. Pieteikšanās dalībai seminārā līdz 2022.gada 20.janvārim, nosūtot dalībnieka vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju uz e‑pastu: eeaculture@km.gov.lv un Elina.Zageusa@km.gov.lv.

Nolikums un tā pielikumi:


Papildus dokumenti


Cita informācija


Informatīvā semināra video ieraksts par otro projektu iesniegumu atlases kārtu u.c. prezentācijas (26.01.2022.)


Publicitātes prasības projektos

Iedvesmai – programmas “Latvijas Skolas soma” stāstītais: “Kultūras pieredzes veidošana programmas “Latvijas skolas soma” norisēs: pieredze un izaicinājumi”

Iedvesmai – “Kulturtanken” – Arts for Young Audiences Norway stāstītais: “What´s up in arts and culture for children and youth in Norway?”

Apstiprināto projektu īstenošanas dokumenti (04.10.2022.)


Dalies ar šo rakstu
Share with instagram
Share with facebook
Share with whatsapp
Send e-mail
Copy to clipboard

Piesakies jaunumiem

Saņem paziņojumus par jaunākajiem konkursiem, ziņām un pasākumiem programmās, kuras svarīgas tieši Tev!

Ziņo par pārkāpumiem

Ieviešanā sekojam labas pārvaldības principiem un ieviešanas porcess ir atklāts, caurspīdīgs un izsekojams. Ja tev ir aizdomas par pārkāpumu - ziņo!