Neliela apjoma grantu shēmas atklātais projektu iesniegumu konkurss “Atbalsts biznesa ideju īstenošanai Latgalē” (3.kārta) - EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti
Visas
programmas
Program icon
Pētniecība
un izglītība
Program icon
Reģionālā attīstība un kultūra
Program icon
Starptautiskā policijas sadarbība
Program icon
Aktīvo iedzīvotāju fonds
Program icon
Korekcijas
dienesti
Program icon
Bizness un
inovācijas
Program icon
Klimats
un vide
Program icon
Sociālais dialogs-pienācīgs darbs
Program icon
Divpusējās sadarbības fonds
Program icon
Category image
Reģionālā attīstība un kultūra

Neliela apjoma grantu shēmas atklātais projektu iesniegumu konkurss “Atbalsts biznesa ideju īstenošanai Latgalē” (3.kārta)

Izsludināšanas datums:
18.08.2022
Iesniegšanas datums un laiks:
24.10.2022 00:00
Konkursa veids:
Atklāts konkurss
Grantu finansējums:
402 579,55 €
  1. PAMATA INFORMĀCIJA UN NOSACĪJUMI

Atklātā konkursa grantu shēmas mērķis ir veicināt nodarbinātību Latgales reģionā, atbalstot komersantus jaunu biznesa ideju īstenošanā.

Konkursa izsludināšana:18.08.2022.
Termiņš:24.10.2022., 23:59
Grantu apjoms:EUR 5 000 – EUR 20 000
Grantu likme:Programmas līdzfinansējuma atbalsta intensitāte nepārsniedz 75 procentus no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.
Atklātajā konkursā pieejamais finansējums:EUR 402 579,55
Konkursu izsludina:Latgales plānošanas reģions (turpmāk – Grantu shēmas apsaimniekotājs)
Projekta iesnieguma iesniedzējs:Jebkura fiziska persona, kas reģistrējusies kā saimnieciskās darbības veicējs saskaņā ar likumu “Par valsts sociālo apdrošināšanu” un saimniecisko darbību veic Latgales reģionā, kā arī individuālais komersants vai juridiska persona, kas komercdarbību veic juridiskajā adresē vai Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētā struktūrvienībā, kura atrodas Latgales reģionā, ja projekta iesnieguma iesniedzējs ir dibināts Latvijā un darbinieku skaits projekta iesnieguma iesniegšanas brīdī nav lielāks par 50, tā apgrozījums kalendāra gadā nepārsniedz 5 000 000 euro un tā pamatkapitālā ir vismaz 75 procenti privātā kapitāla daļu.”
Nosakot projekta iesnieguma iesniedzēja darbinieku skaitu un apgrozījuma apmēru, ņem vērā arī projekta iesnieguma iesniedzēja saistītos uzņēmumus, projekta iesnieguma iesniedzēja saistīto uzņēmumu grupu nosakot saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 26. jūnijs, Nr. L 187), 1. pielikumu.
Projekta partneri:Projekta iesnieguma iesniedzējs projektu īsteno viens vai kopā ar vienu vai vairākiem projekta partneriem, kurus piesaista tikai apmācību aktivitātēm darbinieku produktivitātes kāpināšanai un attiecināmās izmaksas nepārsniedz 10 procentus no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

Projekta partneris var būt:
• Latvijas Republikas tiešās pārvaldes iestāde vai atvasināta publiska persona vai tās iestāde;
• Latvijas Republikā reģistrēta biedrība, nodibinājums vai komersants;
• jebkura valsts vai privāta struktūra, komerciāla vai nekomerciāla, kā arī nevalstiskā sektora organizācija donorvalstīs un EEZ FI saņēmējvalstīs (Bulgārijā, Čehijā, Grieķijā, Horvātijā, Igaunijā, Kiprā, Lietuvā, Maltā, Polijā, Portugālē, Rumānijā, Slovākijā, Slovēnijā un Ungārijā), vai ārpus EEZ, ja tai ir kopīga robeža ar Latvijas Republiku, vai jebkura starptautiska organizācija vai tās aģentūra.
Dokumenti, kas jāiesniedz:Projekta iesniegums sastāv no projekta iesnieguma veidlapas latviešu valodā (nolikuma 1.pielikums), kurā informācija angļu valodā norādīta tikai tajās projekta iesnieguma sadaļās, kurās norādīts, ka sadaļa jāaizpilda arī angļu valodā, un papildu iesniedzamās dokumentācijas:
• “Veidlapa par sniedzamo informāciju de minimis atbalsta uzskaitei un piešķiršanai” vai norāda de minimis atbalsta uzskaites sistēmā izveidotās un apstiprinātās pretendenta veidlapas identifikācijas numuru;
• projekta budžets;
• naudas plūsmas grafiks;
• pēdējais apstiprinātais uzņēmuma gada pārskats un finanšu operatīvais pārskats (t.sk., bilance, peļņas vai zaudējumu aprēķins, paskaidrojumi pie peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņiem, paskaidrojumi pie bilances posteņiem, naudas plūsmas pārskata), kas nav vecāks par vienu mēnesi pirms projekta iesnieguma iesniegšanas dienas;
• uzņēmuma, saimnieciskās darbības veicēja kredītiestādes konta apgrozījuma izdruka par pēdējiem 12 mēnešiem;
• Apliecinājums par atbilstību prasībām grūtībās nonākuša uzņēmuma statusa pārbaudei saskaņā ar Ministru kabineta 2021.gada 28.janvāra noteikumu Nr.66 “Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” neliela apjoma grantu shēmas atklāta projektu konkursa “Atbalsts biznesa ideju īstenošanai Latgalē” īstenošanas noteikumi” (turpmāk – GS MK noteikumi) 17.3.1. un 17.3.4.apakšpunktu (atbilstoši GS apsaimniekotāja izstrādātajai veidnei, kas publicēta GS apsaimniekotāja tīmekļvietnē www.lpr.gov.lv.).
• pilnvara, iestādes iekšējs normatīvais akts vai cits dokuments, kas apliecina pilnvarojumu parakstīt visus ar projekta iesniegumu saistītos dokumentus (iesniedz, ja projekta iesniegumu paraksta pilnvarota persona);
• projekta partnera parakstīts(-i) apliecinājums(-i), kas apliecina gatavību piedalīties projektā un noslēgt partnerības līgumu, ja projekta iesniegums tiks apstiprināts (ja attiecināms).
Regulējošie normatīvie akti un konkursa nolikums:Donorvalstu Noteikumi par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta ieviešanu 2014.-2021.gadā un to pielikumi
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.—2021. gada perioda vadības likums
Ministru kabineta 2018.gada 16.novembra noteikumi Nr. 683 Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda vadības noteikumi
GS MK noteikumi
• Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014. – 2021.gada perioda programmas „Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” neliela apjoma grantu shēmas atklātā projektu iesniegumu konkursa “Atbalsts biznesa ideju īstenošanai Latgalē” projektu iesniegumu atlases nolikums (turpmāk – konkursa nolikums), un tā pielikumi.

Visi dokumenti pieejami https://eeagrants.lv/regionala-attistiba-un-kultura/projektu-konkursi/.

2. SAGAIDĀMIE REZULTĀTI

Grantu shēmas ietvaros ir atbalstāmi projekti, kuros īsteno jaunu ideju un rada vismaz vienu jaunu darba vietu Latgales reģionā un plānots sasniegt šādus Programmas mērķa rezultāta un iznākuma rādītājus:
• Atbalstīto uzņēmumu skaits, kuriem ir palielinājusies operacionālā kapacitāte – 40
• Izstrādāto jaunu produktu/pakalpojumu skaits – 40
• Radīto darba vietu skaits – 40

Projekta iesniegumā būs jānorāda sasniedzamie rezultātu un iznākumu rādītāji, kas uzskaitīti konkursa nolikuma 4.punktā.

3. VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI

Visi projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji pieejami GS MK noteikumu pielikumā un kritēriju piemērošanas metodikā (konkursa nolikuma 2.pielikums).

4. ATBALSTĀMĀS DARBĪBAS UN IZMAKSAS

Projekta atbalstāmās darbības uzskaitītas GS MK noteikumu 5.-8.punktā.

Izmaksu attiecināmības nosacījumi noteikti GS MK noteikumu 10. un 11.punktā.

Projekta aktivitāšu īstenošanas un izmaksu attiecināmības periods nepārsniedz projekta līgumā noteikto termiņu, un nevarēs pārsniegt par 2024. gada 30. aprīli.

Par ārvalstīs reģistrēto projekta partneru izdevumiem tiek iesniegts audita ziņojums. Izdevumi, kas saistīti ar audita veikšanu, var tikt iekļauti projekta budžetā. Plašāka informācija projekta līguma paraugā (konkursa nolikuma 3.pielikums).

5. ATSKAITES PUNKTI UN LAIKA GRAFIKS

Projektiem ieteicams ievērot šādu orientējošu laika grafiku:

Atskaites punktsParedzamais datums
Konkursa slēgšanaOktobris, 2022
Projekta līguma slēgšanaAprīlis, 2023

6. PROJEKTU IESNIEGUMU ATLASE

Grantu shēmas apsaimniekotājs nodrošina projektu iesniegumu vērtēšanu pēc atbilstības un administratīvajiem kritērijiem, savukārt Grantu shēmas apsaimniekotāja izveidotā vērtēšanas komisija, pieaicinot neatkarīgus ekspertus, veic projekta iesniegumu vērtēšanu pēc kvalitātes kritērijiem. Vērtēšanas komisija izskata projektu sarakstu un vienbalsīgi pieņemot lēmumu, sniedz Grantu shēmas apsaimniekotājam atzinumu lēmuma pieņemšanai. Grantu shēmas apsaimniekotājs, pamatojoties uz vērtēšanas komisijas sniegto atzinumu, pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu četru mēnešu laikā pēc projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām.

7. FINANSĒŠANA

Līdzfinansējuma saņēmējs projekta īstenošanai var saņemt avansa maksājumu ne vairāk kā 40% apmērā no projekta īstenošanai apstiprinātā Programmas līdzfinansējuma summas. Avansa maksājuma summa tiek noteikta projekta līgumā.

Projekta ilgums un iesniedzējsAvansa maksājumsNoslēguma maksājums
Projekti līdz 12 mēnešiLīdz 40 %Atlikušais attiecināmo izmaksu apjoms
Projekti ilgāki par 12 mēnešiemLīdz 40 %Atlikušais attiecināmo izmaksu apjoms
  1. PROJEKTU IESNIEGUMU IESNIEGŠANA

Projekta iesnieguma iesniedzējs projekta iesniegumu sagatavo un iesniedz latviešu valodā (izņemot projekta iesnieguma veidlapas sadaļas, kuras veidlapā norādīts aizpildīt angļu valodā) un tam pievienoti visi nolikumā noteiktie iesniedzamie dokumenti (sagatavoti latviešu valodā vai tiem pievienots atbilstoši normatīvo aktu prasībām izstrādāts tulkojums latviešu valodā) tikai elektroniska dokumenta veidā, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, izmantojot elektronisko pastu, nosūtot to uz e-pasta adresi: eeagrants@lpr.gov.lv . Elektroniskā pasta vēstules zonā “Temats” norāda “GS atklātais konkurss”.

Projekta iesniegums sastāv no projekta iesnieguma veidlapas (konkursa nolikuma 1.pielikums), tās pielikumiem un papildu iesniedzamās dokumentācijas.

Katrs projekta iesnieguma iesniedzējs drīkst iesniegt tikai vienu projekta iesniegumu katrā Grantu shēmas kārtā.

Projekta iesniegumu iesniedz līdz 2022. gada 24.oktobrim plkst. 23.59. Par projekta iesniegšanas brīdi tiek uzskatīts laiks, kad projekta iesniegums ir saņemts e-pasta adresē eeagrants@lpr.gov.lv

9. PAPILDUS INFORMĀCIJA

Projekta iesnieguma iesniedzējam ir tiesības uzdot jautājumus, tos nosūtot uz eeagrants@lpr.gov.lv ne vēlāk kā 3 darbdienas pirms projekta iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām, elektroniskā pasta vēstules zonā “Temats” norādot “Par GS atklāto konkursu”. Atbildes uz jautājumiem tiks sniegtas 3 darbdienu laikā.

Konkursa informatīvais seminārs notiks 2022.gada 7.septembrī plkst.10:00 attālināti, izmantojot Zoom platformu. Reģistrācija pieejama saitē https://cloud.latgale.lv/index.php/apps/forms/Rp5TkXHstMC85dYX Reģistrētiem dalībniekiem pirms semināriem uz e-pastu tiks izsūtīta piekļuves informācija. Pieteikšanās dalībai seminārā līdz 2022.gada 6.septembrim.

Nolikums un tā pielikumi:

Dalies ar šo rakstu
Share with instagram
Share with facebook
Share with whatsapp
Send e-mail
Copy to clipboard

Piesakies jaunumiem

Saņem paziņojumus par jaunākajiem konkursiem, ziņām un pasākumiem programmās, kuras svarīgas tieši Tev!

Ziņo par pārkāpumiem

Ieviešanā sekojam labas pārvaldības principiem un ieviešanas porcess ir atklāts, caurspīdīgs un izsekojams. Ja tev ir aizdomas par pārkāpumu - ziņo!