Stipendiju aktivitātes 2. konkurss - EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti
Visas
programmas
Program icon
Pētniecība
un izglītība
Program icon
Reģionālā attīstība un kultūra
Program icon
Starptautiskā policijas sadarbība
Program icon
Aktīvo iedzīvotāju fonds
Program icon
Korekcijas
dienesti
Program icon
Bizness un
inovācijas
Program icon
Klimats
un vide
Program icon
Sociālais dialogs-pienācīgs darbs
Program icon
Divpusējās sadarbības fonds
Program icon
Category image
Pētniecība un izglītība

Stipendiju aktivitātes 2. konkurss

Izsludināšanas datums:
15.02.2022
Iesniegšanas datums un laiks:
19.04.2022 23:59
Konkursa veids:
Atklāts konkurss
Grantu finansējums:
335 986€

Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk – Aģentūra) sadarbībā ar Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministriju un Norvēģijas Augstākās izglītības un prasmju direktorātu izsludina projektu iesniegumu otro konkursu Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda programmas “Pētniecība un izglītība” aktivitātē “Stipendijas” (turpmāk – Stipendiju programma).

Stipendiju programmas galvenais mērķis ir veicināt padziļinātu, uz pētījumiem balstītu zināšanu attīstību, uzlabojot augstskolu doktorantu, maģistra, bakalaura un profesionālo studiju programmu studentu, akadēmiskā un administratīvā augstskolas personāla prasmes un kompetences augstākās izglītības un pētniecības jomā, veicinot divpusējo sadarbību un apmaiņu augstākās izglītības jomā starp Latvijas un donorvalstu (Norvēģija, Islande un Lihtenšteina) augstskolām.

Stipendiju programma palīdzēs samazināt ekonomiskās un sociālās atšķirības Eiropas Ekonomikas zonā un stiprināt divpusējās attiecības starp donorvalstīm un Latviju, izmantojot finansiālu ieguldījumu augstākās izglītības un pētniecības jomā. Programmas plānotie sasniedzamie rezultāti un iznākumi, kā arī to rādītāji, ir šādi:

AprakstsRādītājiMērķa vērtība
Stipendiju programmas rezultāts

Uzlabotas studējošo un akadēmiskā un administratīvā personāla prasmes un kompetences augstākās izglītības un zinātnes jomā
Studējošo skaits ar Eiropas kredītu pārneses sistēmas (ECTS) kredītpunktiem17
Stipendiju programmas iznākums

Veicināta mācību mobilitāte augstākās izglītības jomā (studējošie un akadēmiskais un administratīvais personāls) starp saņēmējvalsti un donorvalstīm    
Akadēmiskais un administratīvais personāls no donorvalstīm, kas piedalījās mobilitātē (skaits, sadalījumā pa formātiem (klātienes mobilitāte, tai skaitā saīsinātā, vai tiešsaistes mobilitāte), dzimumiem un donorvalstīm)12
Akadēmiskais un administratīvais personāls no Latvijas, kas piedalījās mobilitātē (skaits, sadalījumā pa formātiem (klātienes mobilitāte, tai skaitā saīsinātā, vai tiešsaistes mobilitāte), dzimumiem un donorvalstīm)20
Studējošie no donorvalstīm, kas piedalījās mobilitātē (skaits, sadalījumā pa formātiem (klātienes mobilitāte, tai skaitā saīsinātā, vai tiešsaistes mobilitāte), dzimumiem un donorvalstīm)5
Studējošie no Latvijas, kas piedalījās mobilitātē (skaits, sadalījumā pa formātiem (klātienes mobilitāte, tai skaitā saīsinātā, vai tiešsaistes mobilitāte), dzimumiem un donorvalstīm)19
Divpusējās sadarbības rezultāts

Uzlabota sadarbība starp programmā iesaistītajām saņēmējvalstu un donorvalstu organizācijām
Apmierinātības līmenis ar partnerību (sadalījumā pa valstu tipiem)≥4.5 un pieaugums salīdzinājumā ar sākotnējo stāvokli
Uzticības līmenis starp sadarbībā iesaistītajām saņēmējvalstu un donorvalstu organizācijām (sadalījumā par valstu tipiem)≥4.5 un pieaugums salīdzinājumā ar sākotnējo stāvokli
Sadarbībā iesaistīto organizāciju daļa, kuras izmanto no divpusējām partnerattiecībām iegūtās zināšanas (sadalījumā pa valstu tipiem)≥50% un pieaugums salīdzinājumā ar sākotnējo stāvokli
Divpusējās sadarbības iznākums

Veicināta sadarbība starp donorvalstīm un saņēmējvalsti
Projektu skaits, kuru ietvaros noteikta sadarbība ar donorvalsts projekta partneri  (sadalījumā pa donorvalstīm)4

Tiks veicināta sinerģija starp Stipendiju programmu un Baltijas pētniecības programmu, lai palielinātu pētniecības projektu ietekmi. Projektu īstenotāji Baltijas pētniecības programmā aicināti apvienot pētniecības un stipendiju aktivitātes un iesaistīt doktorantus un zinātņu doktorus, maģistra un bakalaura studentus kopīgos pētniecības projektos. Stipendiju programmas projektu iesniegumiem, kas paredz sinerģiju ar Latvijas, Lietuvas vai Igaunijas konkursos apstiprinātajiem Baltijas pētniecības projektiem, tiks piešķirti papildus punkti.

Projekta iesniedzējs ir Latvijas augstskola. Projektā ir jāiesaista vismaz viens projekta partneris, kas ir donorvalsts (Norvēģija, Islande un Lihtenšteina) augstskola.

Projektu iesniedzēji projektu iesniegumus iesniedz Aģentūrā elektroniski, izmantojot sistēmu rsgrants.viaa.gov.lv. Tiešsaistes sistēma ir pieejama projektu iesniedzējiem no 2022.gada 15.februāra. Projektu iesniegšanas termiņš ir 2022.gada 19.aprīlis (plkst.23:59).

Projektu īstenošanas ilgums ir 12 mēneši no projekta līguma noslēgšanas dienas. Projektu īstenošanu plānots uzsākt 2022.gada 3.ceturksnī, taču ne agrāk kā dienā, kad Aģentūra ir pieņēmusi lēmumu par līdzfinansējuma piešķiršanu projekta īstenošanai. Projektu maksimālais izdevumu attiecināmības termiņš ir 2024.gada 30.aprīlis.

Projekta minimālais programmas finansējums ir 10 000 euro un maksimālais projekta finansējums ir 200 000 euro.

Projektu iesniegumu konkursā pieejamais kopējais programmas finansējums ir 335 986 euro.

Programmas finansējuma likme projektam ir līdz 100% no kopējām attiecināmajām projekta izmaksām.

Stipendiju programmā atbalstāmas šāda veida mobilitātes:

 1. studējošo mobilitātes no trīs līdz 11 mēnešiem;
 2. studējošo saīsinātās mobilitātes 5 darbdienas;
 3. studējošo tiešsaistes mobilitātes vismaz 20 stundas;
 4. akadēmiskā un administratīvā personāla mobilitātes no vienas līdz četrām nedēļām;
 5. akadēmiskā un administratīvā personāla saīsinātās mobilitātes 2 darbdienas;
 6. akadēmiskā un administratīvā personāla tiešsaistes mobilitātes vismaz 8 stundas.

Stipendiju programmā ir attiecināmas vienas vienības standarta likmes šādām projekta budžeta kategorijām: ceļa un uzturēšanās izdevumu studējošo, akadēmiskā un administratīvā personāla mobilitātei, projekta administratīvās izmaksas. Ja mobilitātes dalībnieks ir persona ar invaliditāti, papildu izdevumi ir attiecināmi 100 procentu apmērā kā projekta faktiskās izmaksas. Izmaksas ir attiecināmas, ja tās ir pamatotas, nepieciešamas un tieši saistītas ar projektu.

Katru projektu vērtē divi neatkarīgi eksperti, sagatavojot konsolidēto vērtējumu,  uz kā pamata tiek sagatavots projektu iesniegumu saraksts prioritārā secībā tā iesniegšanai projektu iesniegumu vērtēšanas komisijā. Aģentūra ņem vērā projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas priekšlikumus par finansējuma piešķiršanu projektiem.

Pēc projekta līguma noslēgšanas Aģentūra projekta līdzfinansējuma saņēmējam izmaksā avansu 80 % apmērā no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

PAPILDU INFORMĀCIJA

Atsauces:

 1. Projektu iesniegumu atlases nolikums (latviešu un angļu valodā) pieejams šeit:
 2. Vadlīnijas projektu iesniegumu iesniedzējiem (angļu valodā) pieejamas šeit:
 3. Projektu iesnieguma veidlapa (angļu valodā) pieejama šeit:
 4. Vadlīnijas projektu iesniegumu vērtētājiem (angļu valodā) pieejamas šeit:
 5. Projekta partnerības līgums (angļu valodā) pieejams šeit:
 6. Projekta līgums (latviešu valodā) pieejams šeit:
 7. Sasniedzamie rezultāti un iznākumi, to rādītāji (latviešu valodā) pieejami šeit:
 8. Izglītības programmu vadlīnijas (angļu valodā) pieejamas šeit:
 9. Noteikumi par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.–2021.gadam ieviešanu (angļu valodā) pieejami šeit.
 10. Ministru kabineta 2020.gada 2.jūnija noteikumi Nr.333 „Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021.gada perioda programmas “Pētniecība un izglītība” aktivitātes “Baltijas pētniecības programma” un aktivitātes “Stipendijas” īstenošanas noteikumi” pieejami šeit.

Jautājumus par projektu konkursu lūdzam sūtīt uz e-pastu eezstipendijas@viaa.gov.lv.

Dalies ar šo rakstu
Share with instagram
Share with facebook
Share with whatsapp
Send e-mail
Copy to clipboard

Piesakies jaunumiem

Saņem paziņojumus par jaunākajiem konkursiem, ziņām un pasākumiem programmās, kuras svarīgas tieši Tev!

Ziņo par pārkāpumiem

Ieviešanā sekojam labas pārvaldības principiem un ieviešanas porcess ir atklāts, caurspīdīgs un izsekojams. Ja tev ir aizdomas par pārkāpumu - ziņo!