Atklāts konkurss "Zaļo inovāciju un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju produktu ieviešana ražošanā" - EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti
Visas
programmas
Program icon
Pētniecība
un izglītība
Program icon
Reģionālā attīstība un kultūra
Program icon
Starptautiskā policijas sadarbība
Program icon
Aktīvo iedzīvotāju fonds
Program icon
Korekcijas
dienesti
Program icon
Bizness un
inovācijas
Program icon
Klimats
un vide
Program icon
Sociālais dialogs-pienācīgs darbs
Program icon
Divpusējās sadarbības fonds
Program icon
Category image
Bizness un inovācijas

Atklāts konkurss “Zaļo inovāciju un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju produktu ieviešana ražošanā”

Izsludināšanas datums:
14.04.2021
Iesniegšanas datums un laiks:
30.06.2021 23:59
Konkursa veids:
Atklāts konkurss
Grantu finansējums:
8495389€

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (turpmāk – LIAA) kā Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.-2021.gada perioda programmas “Uzņēmējdarbības attīstība, inovācijas un mazie un vidējie uzņēmumi” (turpmāk – Programma) apsaimniekotājs (turpmāk – Programmas apsaimniekotājs) izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu Programmas atklātā konkursā “Zaļo inovāciju un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju produktu ieviešana ražošanā” (turpmāk – atklāts konkurss). Atklāta konkursa mērķis ir palielināt Latvijas komersantu konkurētspēju zaļo inovāciju un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomās.

Kādi projekti tiks atbalstīti?

Atklātā konkursā tiks atbalstīti projekti zaļo inovāciju un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (turpmāk – IKT) jomās. Atbalsts tiek sniegts šādām aktivitātēm:

Atklāta konkursa projekta rezultāts ir jauna produkta un tehnoloģijas ieviešana uzņēmuma ražošanas procesos. Vienlaikus projekta rezultātā jārada jaunas darba vietas un jāpalielina uzņēmuma konkurētspēja, kā arī zaļo inovāciju jomā jānodrošina arī pozitīva ietekme uz vidi.

Kas var pieteikties uz atklātu konkursu?

Uz atklāta konkursa līdzfinansējuma saņemšanu var pretendēt juridiska persona, kas ir reģistrēta Latvijas Republikas komercreģistrā un uz atbalsta piešķiršanas brīdi atbilst sīkā (mikro), mazā vai vidējā komersanta[1] statusam. Komersants projekta iesniegumu var iesniegt arī sadarbībā ar projekta partneri, kas ir jebkura publiska vai privāta struktūra, komerciāla vai nekomerciāla un nevalstiska organizācijas, kas reģistrēta kā juridiska persona Norvēģijas Karalistē vai Latvijas Republikā. Katrs projekta iesnieguma iesniedzējs drīkst iesniegt tikai vienu projekta iesniegumu. Minētais nosacījums attiecināms arī uz projekta iesniedzēja saistīto uzņēmumu grupu.

Divpusējā sadarbība – partnerība

Norvēģijas un Latvijas partnerību veidošana ir ieteicama, un par Norvēģijas partnera piesaisti projekta vērtēšanas procesā tiek piešķirti papildu punkti. Donorvalsts partnerība projekta ietvaros ir saprotama kā sadarbība starp Latvijas komersantu un vismaz vienu Norvēģijā dibinātu juridisku personu, kur katra puse veic noteiktus uzdevumus kopīga projekta mērķa sasniegšanai. Par projekta partneri netiek uzskatīta persona, kas ar projekta iesniedzēju ir saistītās personas [1]. Kā arī par partnerību netiek uzskatītas līgumiskas attiecības partnera komercdarbības veicināšanai, kas saistītas ar preces piegādi vai pakalpojuma sniegšanu. Ja vērtēšanas procesā tiek konstatētas līgumiskas attiecības pakalpojuma sniegšanai vai preces piegādei, partneris vērtēšanas procesā tiek noraidīts. Atklāta konkursa ietvaros partnerim valsts atbalstu nesniedz. Partnera izmaksas tiek segtas, pamatojoties uz savstarpējo pušu norēķinu ar projekta iesniedzēju. Sadarbībai jābūt saistītai ar zināšanu pārnesi un pētniecības un attīstības (P&A) aktivitātēm, kas nepieciešamas, lai ieviestu ražošanā jaunu produktu


[1] Saistītās personas šo noteikumu izpratnē atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 I pielikuma 3. panta 2. un 3. punkta definīcijai.

Atbalstāmās darbības:

Attiecināmās izmaksas:

 1. Jaunu iekārtu vai iekārtu komplektējošo daļu iegādes izmaksas. Programmatūras, licenču vai patenta iegādes izmaksas. Izmaksas, kas saistītas ar iekārtas piegādi, uzstādīšanu un apkalpojošā personāla instruktāžu.
 2. Informācijas un komunikācijas pasākumu izmaksas, kas saistītas ar:
  • semināru, konferenču un informatīvo pasākumu organizēšanu;
  • informatīvās plāksnes un informatīvā stenda izgatavošanu;
  • tīmekļvietnes izveidi vai esošās tīmekļvietnes papildināšanu;
  • citām piegādēm un pakalpojumiem, kas nepieciešami atklātā konkursa projekta informācijas un komunikācijas pasākumu organizēšanai un nodrošināšanai, tai skaitā mārketinga materiāli, tulkošana, preses relīzes, foto, video, audiovizuālie materiāli.
 3. P&A izmaksas:
  • atlīdzības izmaksas atklāta konkursa projekta īstenošanas personālam, kas kopā mēnesī nepārsniedz 4 000 euro, ja atklātā konkursa projektā iesaistītais personāls vismaz 30% no darba laika ieguldījis projektā;
  • komandējumu izmaksas;
  • pētniecības un testēšanas materiālu un to piegādes izmaksas, kas tieši saistīti ar jaunā produkta un tehnoloģijas ieviešanu ražošanā;
  • ārējo pakalpojumu izmaksas (piemēram, testēšanas un produktu sertificēšanas pakalpojumi, licencēšanas pakalpojumi, informācijas sistēmu izstrādes pakalpojumi), kas tieši saistītas ar jauna produkta un tehnoloģijas ieviešanu ražošanā.
 4. Partnerības izmaksas, kas saistītas ar zināšanu pārnesi:
  • atlīdzības izmaksas atklāta konkursa projekta partnera personālam, ja attiecīgās izmaksas ir tieši saistītas ar jauna produkta un tehnoloģijas ieviešanu ražošanā;
  • projekta partnera komandējuma izmaksas, kas saistītas ar jauna produkta un tehnoloģijas ieviešanu ražošanā;
  • neatkarīga un sertificēta auditora atzinuma izmaksas par atklāta konkursa projekta partnera izdevumiem.
 5. Izmaksas, kas saistītas ar avansa garantijas saņemšanu – Eiropas Savienībā reģistrētas kredītiestādes komisijas maksa par avansa garantijas izskatīšanu un piešķiršanu komersantam avansa maksājumu saņemšanai.

Pieteikšanās konkursam

Lai pieteiktos atklāta konkursa līdzfinansējuma saņemšanai, projekta iesniedzējs iesniedz projekta iesniegumu, kas sastāv no projekta iesnieguma veidlapas ar pielikumiem, biznesa plāna un papildus iesniedzamiem dokumentiem. Projekta iesnieguma veidlapu un biznesa plānu iesniedz latviešu un angļu valodā. Iesniedzamo dokumentu saraksts pieejams atklāta konkursa atlases nolikuma 15.punktā.

Projekta iesniedzējs projekta iesniegumu iesniedz:

 1. elektroniskā formā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz Programmas apsaimniekotāja elektroniskā pasta adresi pasts@liaa.gov.lv;
 2. papīra formā, nosūtot pa pastu ierakstītā vēstulē uz Programmas apsaimniekotāja adresi* – Pērses ielā 2, Rīgā, LV-1442.

*Iesniedzot projekta iesniegumu papīra formā, projekta iesniedzējs divu dienu laikā no iesniegšanas brīža nosūta projekta iesnieguma elektronisko versiju uz – nor.projekti@liaa.gov.lv.

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2021.gada 30.jūnija plkst. 23:59. Ja projekta iesniegumu nosūta pa pastu, par projekta iesnieguma iesniegšanas datumu un laiku uzskata pasta zīmogā norādīto nosūtīšanas datumu un laiku.

Projektu iesniegumu vērtēšanas un lēmumu pieņemšanas kārtība

Projektu iesniegumu vērtēšanai Programmas apsaimniekotājs ar rīkojumu izveido un apstiprina projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju (turpmāk – Vērtēšanas komisija).

Vērtēšanas komisija projekta iesnieguma atbilstību vērtē atbilstoši Latvijas Republikas un Norvēģijas finanšu instrumenta normatīvajiem aktiem un saskaņā ar Programmas apsaimniekotāja izstrādāto projekta iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodiku (atklāta konkursa atlases nolikuma 3.pielikums). Vērtēšanas komisija sniedz savu atzinumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu. Pamatojoties uz Vērtēšanas komisijas atzinumu, lēmumu par projekta apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu Programmas apsaimniekotājs pieņem četru mēnešu laikā pēc projektu iesniegumu iesniegšanas beigu datuma.

Pirms pieņemts lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai atzinums par lēmumā noteikto nosacījumu izpildi, Programmas apsaimniekotājam ir tiesības veikt pārbaudes projekta īstenošanas vietā, lai pārliecinātos par faktiskajiem atklāta konkursa projekta ieviešanas apstākļiem un par to, vai aktivitātes nav uzsāktas un izmaksas nav veiktas pirms Programmas apsaimniekotāja lēmuma pieņemšanas.

Programmas apsaimniekotāja lēmumu var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu LIAA direktoram (turpmāk – Direktors). Direktora pieņemto lēmumu par apstrīdēto Programmas apsaimniekotāja lēmumu var pārsūdzēt, iesniedzot pieteikumu Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā.

Papildu informācija

Detalizēta informācija par programmas rezultatīvajiem rādītājiem, projekta iesniedzēja un partnera prasībām, attiecināmajām darbībām un izmaksām, projekta iesnieguma sagatavošanas un iesniegšanas nosacījumiem, kā arī projekta iesnieguma vērtēšanas, lēmuma pieņemšanas, līguma noslēgšanas prasībām pieejama atklāta konkursa atlases nolikumā.

Jautājumus par projekta iesnieguma sagatavošanu un iesniegšanu lūdzam sūtīt uz elektroniskā pasta adresi jautajumi@liaa.gov.lv.

Ja projekta iesniedzējs rakstiski ir lūdzis atbildēt uz jautājumu par projekta iesnieguma sagatavošanu un iesniegšanu, Programmas apsaimniekotājs  atbildi sniedz  piecu  darbdienu laikā no jautājuma saņemšanas dienas, bet ne vēlāk kā divu darbdienu laikā pirms projektu iesniegšanas beigu termiņa, nosūtot to elektroniskajā pastā uz adresi, ko norādījis komersants.

Sūdzības var iesniegt Programmas apsaimniekotājam pa pastu un elektroniski. Detalizētāku informācija par institūcijām, kurās var ziņot par pārkāpumiem, lūdzam skatīt vienotajā finanšu instrumentu tīmekļvietnē https://norwaygrants.lv/zino-par-parkapumiem/.

Noderīgi

Mazā, vidējā komersanta statusa noteikšana ir pieejama šeit.

Informācija par de minimis ir pieejama šeit.

Lai apskatītos VID administrētā nodokļu parādnieku datu bāzi, spiediet šeit.

Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija NACE 2.redakciju, var apskatīties šeit.

Lai iepazītos ar lauksaimniecības produktu primārā ražošanas nozari, spiediet šeit.

Dalies ar šo rakstu
Share with instagram
Share with facebook
Share with whatsapp
Send e-mail
Copy to clipboard

Piesakies jaunumiem

Saņem paziņojumus par jaunākajiem konkursiem, ziņām un pasākumiem programmās, kuras svarīgas tieši Tev!

Ziņo par pārkāpumiem

Ieviešanā sekojam labas pārvaldības principiem un ieviešanas porcess ir atklāts, caurspīdīgs un izsekojams. Ja tev ir aizdomas par pārkāpumu - ziņo!