Stipendiju programmas konkurss - EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti
Visas
programmas
Program icon
Pētniecība
un izglītība
Program icon
Reģionālā attīstība un kultūra
Program icon
Starptautiskā policijas sadarbība
Program icon
Aktīvo iedzīvotāju fonds
Program icon
Korekcijas
dienesti
Program icon
Bizness un
inovācijas
Program icon
Klimats
un vide
Program icon
Sociālais dialogs-pienācīgs darbs
Program icon
Divpusējās sadarbības fonds
Program icon
Category image
Pētniecība un izglītība

Stipendiju programmas konkurss

Izsludināšanas datums:
10.02.2021
Iesniegšanas datums un laiks:
12.04.2021 23:59
Konkursa veids:
Atklāts konkurss
Grantu finansējums:
1 582 866€

Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk – Aģentūra) sadarbībā ar Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministriju un Norvēģijas Starptautiskās sadarbības un kvalitātes uzlabošanas aģentūru augstākās izglītības jomā izsludina projektu iesniegumu konkursu Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda programmas “Pētniecība un izglītība” aktivitātē “Stipendijas” (turpmāk – Stipendiju programma).

Stipendiju programmas galvenais mērķis ir veicināt padziļinātu, uz pētījumiem balstītu zināšanu attīstību, uzlabojot augstskolu doktorantu, maģistra, bakalaura un profesionālo studiju programmu studentu, akadēmiskā un administratīvā augstskolas personāla prasmes un kompetences augstākās izglītības un pētniecības jomā, veicinot divpusējo sadarbību un apmaiņu augstākās izglītības jomā starp Latvijas un donorvalstu (Norvēģija, Islande un Lihtenšteina) augstskolām.

Programma palīdzēs samazināt ekonomiskās un sociālās atšķirības Eiropas Ekonomikas zonā un stiprināt divpusējās attiecības starp donorvalstīm un Latviju, izmantojot finansiālu ieguldījumu augstākās izglītības un pētniecības jomā. Programmas plānotie sasniedzamie rezultāti un iznākumi, kā arī to rādītāji, ir pieejami šeit.

Tiks veicināta sinerģija starp Stipendiju programmu un Baltijas pētniecības programmu, lai palielinātu pētniecības projektu ietekmi. Projektu īstenotāji Baltijas pētniecības programmā tiek aicināti apvienot pētniecības un stipendiju aktivitātes un iesaistīt doktorantus un zinātņu doktorus, maģistra un bakalaura studentus kopīgos pētniecības projektos. Stipendiju programmas projektu iesniegumi, kas paredz sinerģiju ar Latvijas konkursā apstiprinātajiem Baltijas pētniecības projektiem, tiks apstiprināti prioritārā kārtībā.

Projekta iesniedzējs ir akreditēta Latvijas augstskola. Projektā ir jāiesaista vismaz viens projekta partneris, kas ir donorvalsts (Norvēģija, Islande un Lihtenšteina) augstskola.

Projektu iesniedzēji projektu iesniegumus iesniedz Aģentūrā elektroniski, izmantojot sistēmu rsgrants.viaa.gov.lv. Tiešsaistes sistēma ir pieejama projektu iesniedzējiem no 2021. gada 10. februāra. Projektu iesniegšanas termiņš ir 2021. gada 12. aprīlis (plkst. 23:59).

Projektu iesniegšanas noteikumi un procedūras ir aprakstītas vadlīnijās projektu iesniedzējiem, kas pieejamas šeit.

Projektu īstenošanas ilgums ir 12 mēneši, 24 mēneši vai 30 mēneši. Projektu īstenošanu plānots uzsākt 2021.gada 3.ceturksnī, taču ne agrāk kā dienā, kad Aģentūra ir pieņēmusi lēmumu par līdzfinansējuma piešķiršanu projekta īstenošanai. Projektu maksimālais izdevumu attiecināmības termiņš ir 2024. gada 30. aprīlis.

Projekta minimālais programmas finansējums ir 10 000 euro un maksimālais programmas finansējums ir 200 000 euro.

Projektu iesniegumu konkursā pieejamais kopējais programmas finansējums ir 1 582 866 euro.

Programmas finansējuma likme projektam ir līdz 100% no kopējām attiecināmajām projekta izmaksām.

Stipendiju programma atbalsta divu veidu mobilitātes:

1) studējošo mobilitāti no trīs līdz 11 mēnešiem;
2) akadēmiskā un administratīvā personāla mobilitāti no vienas līdz četrām nedēļām.

Stipendiju programmā ir attiecināmas vienas vienības standarta likmes šādām projekta budžeta kategorijām: ceļa un uzturēšanās izdevumu studējošo, akadēmiskā un administratīvā personāla mobilitātei, projekta administratīvās izmaksas. Ja mobilitātes dalībnieks ir persona ar invaliditāti, papildu izdevumi ir attiecināmi 100 procentu apmērā kā projekta faktiskās izmaksas. Izmaksas ir attiecināmas, ja tās ir pamatotas, nepieciešamas un tieši saistītas ar projektu.

Projektu vērtēšanas noteikumi un procedūras ir aprakstītas vadlīnijās projektu vērtētājiem, kas pieejamas šeit.

Katru projektu vērtē divi neatkarīgi eksperti, sagatavojot konsolidēto vērtējumu,  uz kā pamata tiek sagatavots projektu iesniegumu saraksts prioritārā secībā tā iesniegšanai projektu iesniegumu vērtēšanas komisijā. Aģentūra ņems vērā projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas priekšlikumus par finansējuma piešķiršanu projektiem.

Pēc projekta apstiprināšanas un projekta līguma noslēgšanas Aģentūra izmaksā avansu projekta līdzfinansējuma saņēmējam: 80% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām, ja projekta ilgums ir 12 mēneši, un 40% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām, ja projekta ilgums ir 24 vai 30 mēneši.

PAPILDU INFORMĀCIJA

Atsauces:

1) Projektu iesniegumu atlases nolikums (latviešu un angļu valodā) atrodams šeit;

5) Vadlīnijas projektu iesniegumu iesniedzējiem (angļu valodā) atrodamas šeit;

6) Vadlīnijas projektu iesniegumu vērtētājiem (angļu valodā) atrodamas šeit;

7) Sasniedzamie rezultāti un iznākumi, to rādītāji (latviešu valodā) atrodami šeit.

Jautājumus par projektu konkursu lūdzam sūtīt uz e-pastu eezstipendijas@viaa.gov.lv.

Dalies ar šo rakstu
Share with instagram
Share with facebook
Share with whatsapp
Send e-mail
Copy to clipboard

Piesakies jaunumiem

Saņem paziņojumus par jaunākajiem konkursiem, ziņām un pasākumiem programmās, kuras svarīgas tieši Tev!

Ziņo par pārkāpumiem

Ieviešanā sekojam labas pārvaldības principiem un ieviešanas porcess ir atklāts, caurspīdīgs un izsekojams. Ja tev ir aizdomas par pārkāpumu - ziņo!