Ar vēsturiski piesārņotajām teritorijām saistīto risku samazināšana - EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti
Visas
programmas
Program icon
Pētniecība
un izglītība
Program icon
Reģionālā attīstība un kultūra
Program icon
Starptautiskā policijas sadarbība
Program icon
Aktīvo iedzīvotāju fonds
Program icon
Korekcijas
dienesti
Program icon
Bizness un
inovācijas
Program icon
Klimats
un vide
Program icon
Sociālais dialogs-pienācīgs darbs
Program icon
Divpusējās sadarbības fonds
Program icon
Category image
Klimats un vide

Ar vēsturiski piesārņotajām teritorijām saistīto risku samazināšana

Izsludināšanas datums:
05.06.2020
Iesniegšanas datums un laiks:
07.12.2020 23:59
Konkursa veids:
Atklāts konkurss
Grantu finansējums:
11 000 000€
Programma:

Atklātā konkursa mērķis

Atbalstīt vēsturiski piesārņoto vietu sanāciju, lai panāktu augsnes, grunts, pazemes vai virszemes ūdeņu kvalitātes uzlabošanos, atjaunotu un uzlabotu vides kvalitāti piesārņotajās vietās un ap tām, kā arī novērstu apdraudējumu iedzīvotāju veselībai un videi.

Finansējums

Projektiem pieejamais Programmas līdzfinansējums ir 11 000 000 eiro. Vienam projektam pieejamais Programmas līdzfinansējums:
– minimālais: 1 000 000 eiro;
– maksimālais: 4 350 000 eiro.
Maksimālā Programmas atbalsta likme ir 85% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām. Projekta iesnieguma iesniedzējs nodrošina savu līdzfinansējumu vismaz 15% apmērā no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

Kādi projekti ir atbalstāmi?

Atklātā konkursa ietvaros tiks atbalstīti tādi projekti, kuros paredzēts attīrīt vēsturiski piesārņotas vietas, kur nav iespējams piemērot principu “piesārņotājs maksā”, jo par piesārņojuma radīšanu atbildīgā persona vairs neeksistē, kā arī nav tieša šādas personas saistību un pienākumu pārņēmēja un valsts vai pašvaldības institūcijas nevarēja novērst šāda piesārņojuma rašanos. Papildus sanācijas darbiem projektā obligāti jāparedz sabiedrības izpratnes veicināšanas kampaņa, kas ietver vismaz divus informatīvus pasākumus par aktuāliem jautājumiem vides un klimata jomā. 

Projektu īstenošanas termiņš un izmaksu attiecināmības periods nevar pārsniegt 2024. gada 30. aprīli.

Kas var pieteikties?

Atklātajā konkursā projekta iesniegumu var iesniegt pašvaldība, tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestāde, ostas pārvalde vai speciālās ekonomiskās zonas pārvalde, kuras pārziņā ir osta. Katrs projekta iesnieguma iesniedzējs drīkst iesniegt tikai vienu projekta iesniegumu.

Projekta iesnieguma iesniedzējs projektu īsteno viens vai kopā ar vienu vai vairākiem projekta partneriem, kas var būt:

Projektu iesniegumu vērtēšana

Projektu iesniegumu vērtēšanu atbilstoši Ministru kabineta 2020.gada 18.februāra noteikumu Nr.93 “Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021.gada perioda programmas “Klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanās tām un vide” īstenošanas noteikumi” 2.pielikumā noteiktajiem kritērijiem nodrošina Programmas apsaimniekotāja izveidota projektu iesniegumu vērtēšanas komisija. Programmas apsaimniekotājs, pamatojoties uz vērtēšanas komisijas sniegto atzinumu, pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu četru mēnešu laikā pēc projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām.

Jautājumi?

Jautājumus par atklāto konkursu un projekta iesnieguma sagatavošanu var iesniegt nosūtot tos elektroniski uz e–pasta adresi: sanacija@varam.gov.lv.

Atbildes uz saņemtajiem jautājumiem tiks sniegtas elektroniski trīs darbdienu laikā no jautājuma saņemšanas, bet ne vēlāk kā vienu darbdienu pirms projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām.

Biežāk uzdotos jautājumus un atbildes skatīt zemāk.

Kā pieteikties?

Projekta iesniegumu iesniedz tikai elektroniska dokumenta formā, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, izmantojot elektronisko pastu, nosūtot to uz e-pasta adresi: sanacija@varam.gov.lv.

Informatīvs video par atklātā konkursa prasībām

Programmas apsaimniekotājs ir sagatavojis informatīvu video par būtiskākajām atklātā konkursa prasībām, lai palīdzētu sekmīgi piedalīties atklātajā konkursā un pretendēt uz atbalstu projekta īstenošanai.

Saturs:

0:00 Sākums

3:18 Projekta iesniedzējs un partneris 

4:52 Atbalsts Norvēģijas partneru piesaistei 

6:20 Nosacījumi dalībai atklātajā konkursā 

8:08 Atbalstāmās darbības 

10:08 Sabiedrības izpratnes veicināšanas kampaņa 

12:46 Attiecināmās izmaksas 

16:09 Projekta iesnieguma sagatavošana, noformēšana un iesniegšana 

18:01 Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšana 

36:19 Projekta iesnieguma pielikumi 

40:50 Divpusējās sadarbības fonds 

43:47 Nobeigums

Detalizētāka informācija par Programmas atklāto konkursu un projektu iesniegumu atlases dokumenti pieejami šeit: 

Ministru kabineta 2020.gada 18.februāra noteikumi Nr.93 “Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021.gada perioda programmas “Klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanās tām un vide” īstenošanas noteikumi”, tai skaitā: 1.pielikums: Programmas “Klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanās tām un vide” rezultāta un iznākuma rādītāju sasniedzamās vērtības
2.pielikums: Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji
MK noteikumi Nr.93 

Kontaktinformācija:
VARAM Projektu uzraudzības nodaļa
E–pasta adrese: sanacija@varam.gov.lv

Dalies ar šo rakstu
Share with instagram
Share with facebook
Share with whatsapp
Send e-mail
Copy to clipboard

Piesakies jaunumiem

Saņem paziņojumus par jaunākajiem konkursiem, ziņām un pasākumiem programmās, kuras svarīgas tieši Tev!

Ziņo par pārkāpumiem

Ieviešanā sekojam labas pārvaldības principiem un ieviešanas porcess ir atklāts, caurspīdīgs un izsekojams. Ja tev ir aizdomas par pārkāpumu - ziņo!