Uzsākta Norvēģijas finansējuma programmas “Klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanās tām un vide” īstenošana - EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti
Visas
programmas
Program icon
Pētniecība
un izglītība
Program icon
Reģionālā attīstība un kultūra
Program icon
Starptautiskā policijas sadarbība
Program icon
Aktīvo iedzīvotāju fonds
Program icon
Korekcijas
dienesti
Program icon
Bizness un
inovācijas
Program icon
Klimats
un vide
Program icon
Sociālais dialogs-pienācīgs darbs
Program icon
Divpusējās sadarbības fonds
Program icon
Category image
Klimats un vide

Uzsākta Norvēģijas finansējuma programmas “Klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanās tām un vide” īstenošana

Otrdien, 23. aprīlī ir parakstīts līgums starp Norvēģijas Karalistes Ārlietu ministriju un Latvijas Republikas Finanšu ministriju par Norvēģijas finansējuma programmas “Klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanās tām un vide” (turpmāk – programma) ieviešanu Latvijā.

Līdz 2024.gada pavasarim programma sniegs ieguldījumu klimata un vides jomas aktuālu jautājumu risināšanā. Klimata pārmaiņas ir viens no izaicinājumiem, kas ietekmē ekonomisko un sociālo attīstību Eiropā un Latvijā. Pašlaik Latvijā trūkst sistemātiski pasākumi klimata politikas mērķu sasniegšanai, kā arī siltumnīcefekta gāzu (SEG) samazināšanas un pielāgošanās rādītāju datu uzlabošanai. Vienlaikus vides aizsardzības jomā būtiska problēma ir piesārņoto vietu radītais risks cilvēkiem un videi. Latvijas piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu reģistrā ir vairāk nekā 3,5 tūkstoši teritoriju.

Lai ilgtspējīgi risinātu Latvijai nozīmīgus klimata pārmaiņu un vides jautājumus, paredzēts atbalstīt divus iepriekš noteiktos klimata pārmaiņu politikas integrācijas projektus un piesārņoto vietu sanācijas projektu atklātu konkursu.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija īstenos projektu “Klimata pārmaiņu politikas integrācija nozaru un reģionālajā politikā”, kurā paredzēts izstrādāt un ieviest dažādus instrumentus klimata pārmaiņu politikas integrācijai nozaru un reģionālajās politikās. Projekta ietvaros tiks izstrādāta reģionālo datu vākšanas un ziņošanas sistēma, izstrādāta elektroniskā datu bāze par ozona slāni noārdošām vielām un F-gāzēm, uzlabota nacionālā brīdināšanas sistēma, iegūti jaunākie dati par Latvijas krasta eroziju, u.c. rezultāti. Projekts tiks īstenots sadarbībā ar Centrālo statistikas pārvaldi, Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centru un Norvēģijas Vides aģentūru.

Zemkopības ministrija īstenos projektu “Ilgtspējīgas augsnes resursu pārvaldības uzlabošanas lauksaimniecībā”, kurā paredzēts uzlabot klimata politikas plānošanu, atjaunojot valsts augsnes datus. Tādejādi tiks veicināta ilgtspējīga zemes resursu pārvaldība un stiprinātas spējas pielāgoties klimata pārmaiņām. Projekts tiks īstenots sadarbībā ar Latvijas Universitāti, Valsts augu aizsardzības dienestu, Latvijas mežzinātnes institūtu SILAVA un Norvēģijas Bioekonomikas pētījumu institūtu. 

Atklātajā projektu konkursā “Ar vēsturiski piesārņotajām teritorijām saistīto risku samazināšana” plānots atbalstīt vismaz trīs vēsturiski piesārņotu vietu sanāciju, kā rezultātā tiks attīrītas teritorijas un samazināts kaitīgās ietekmes radītais risks uz cilvēku veselību, vidi un bioloģisko daudzveidību. Pēc projektu īstenošanas šīs teritorijas būs iespējams attīstīt un izmantot jauniem mērķiem.

Programmas kopējais piešķīrums ir 16,5 miljoni eiro (Norvēģijas finansējuma piešķīrums 14 miljoni eiro, programmas nacionālais līdzfinansējums 2,5 miljoni eiro). Turklāt programmai papildus piešķirti 100 tūkstoši eiro divpusējās sadarbības aktivitātēm, kuru ietvaros tiks pārņemta pieredze un stiprinātas divpusējās attiecības starp Latviju un Norvēģiju. Programmas donorvalsts partneris ir Norvēģijas Vides aģentūra.

Piesakies jaunumiem

Saņem paziņojumus par jaunākajiem konkursiem, ziņām un pasākumiem programmās, kuras svarīgas tieši Tev!

Ziņo par pārkāpumiem

Ieviešanā sekojam labas pārvaldības principiem un ieviešanas porcess ir atklāts, caurspīdīgs un izsekojams. Ja tev ir aizdomas par pārkāpumu - ziņo!