Informācija par Valsts probācijas dienesta projekta Nr.LV08/1 "Alternatīvu brīvības atņemšanai sekmēšana (ieskaitot iespējamo pilotprojektu elektroniskajai uzraudzībai)" ietvaros paveikto - EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti
Visas
programmas
Program icon
Pētniecība
un izglītība
Program icon
Reģionālā attīstība un kultūra
Program icon
Starptautiskā policijas sadarbība
Program icon
Aktīvo iedzīvotāju fonds
Program icon
Korekcijas
dienesti
Program icon
Bizness un
inovācijas
Program icon
Klimats
un vide
Program icon
Sociālais dialogs-pienācīgs darbs
Program icon
Divpusējās sadarbības fonds
Program icon

Informācija par Valsts probācijas dienesta projekta Nr.LV08/1 “Alternatīvu brīvības atņemšanai sekmēšana (ieskaitot iespējamo pilotprojektu elektroniskajai uzraudzībai)” ietvaros paveikto

Norvēģijas finanšu instrumenta programmas LV08 “Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma” Valsts probācijas dienesta (turpmāk – dienests) projekta Nr.LV08/1 “Alternatīvu brīvības atņemšanai sekmēšana (ieskaitot iespējamo pilotprojektu elektroniskajai uzraudzībai)” (turpmāk – projekts) īstenošana norisinājās no 2013.gada 3.jūnija līdz 2017.gada 30.aprīlim. Dienesta vēsturē šis bija vērienīgākais attīstības projekts ar kopējo budžetu 2 733 518.73 EUR.

Projekta sadarbības partneri:

Elektroniskās uzraudzības ieviešana

Sniegts informatīvs un administratīvs atbalsts elektroniskās uzraudzības ieviešanas likumprojektu sagatavošanai, tai skaitā Tieslietu ministrijas attiecīgo likumprojektu izstrādes darba grupai noorganizētas mācību vizītes uz Dāniju, Zviedriju, Lielbritāniju, Igauniju un Norvēģiju.

 Paralēli likumprojektu izstrādei tika uzsākta elektroniskās uzraudzības publiskā iepirkuma procedūras sagatavošana. Šis iepirkums bija sarežģītākais dienesta vēsturē un procedūras īstenošana neparedzami laikietilpīga. Likumprojektu izstrādē un iepirkuma procedūras sagatavošanā ņemti vērā projekta ietvaros īstenotā pētījuma „Par jaunās alternatīvas izmantošanas iespējām: piemērošanas kritēriju definēšana” secinājumi, kā arī piesaistīto Norvēģijas un Igaunijas ekspertu klātienes konsultācijas. Elektroniskās uzraudzības ieviešanas gaitai līdzīgi aktīvi sekoja arī Saeimas atbildīgā komisija – Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija. Dienests ir uzņēmis vairākas šīs komisijas izbraukuma sēdes, lai informētu par elektroniskās uzraudzības ieviešanu un citām dienesta aktualitātēm šajā kontekstā.

Rezultātā Latvijā tika ieviests visuzticamākais un vienlaikus pasaulē visizplatītākais elektroniskās uzraudzības tehniskais risinājums – klienta dzīvesvietā instalēta bāzes stacija, kas pa radioviļņiem sazinās ar pie klienta kājas piestiprinātu sprādzi, paredzot, ka ar elektronisko uzraudzību iespējams no ieslodzījuma atbrīvoties ātrāk nekā parastās nosacītās pirmstermiņa atbrīvošanas gadījumā. Notiesātās personas elektroniskajai uzraudzībai varēja sākt pieteikties no 2015.gada jūlija. Vienlaikus tika arī noslēgts iepirkuma līgums uz 5 gadiem ar elektroniskās uzraudzības pakalpojumu sniedzēju „SuperCom Limited”, izveidota elektroniskās uzraudzības vajadzībām nepieciešamā informācijas un komunikācijas tehnoloģiju infrastruktūra, elektroniskās uzraudzības centrs, kurš darbojas 24 h dienā 7 dienas nedēļā, kā arī apmācīti dienestā nodarbinātie.

2014.-2015.gadā īstenots apjomīgs skaidrojošais darbs, lai reģionālos semināros, tai skaitā reģionālo un struktūrvienību Konsultatīvo padomju sanāksmēs, informētu dienesta sadarbības partnerus par aktuālajām izmaiņām normatīvajos aktos saistībā ar elektroniskās uzraudzības ieviešanu un kriminālsodu politikas vadlīnijām. Kopumā īstenoti 12 reģionālie semināri sadarbības partneriem (~450 dalībnieki – kriminālās justīcijas vadošie eksperti) un 17 papildus semināri Latvijas ieslodzījuma vietās (~680 dalībnieki – cietumu personāls un notiesātās personas).

2015.gada jūnijā noorganizēts starptautiska līmeņa ekspertu vadīts seminārs dienesta un tā sadarbības partneru vadošajiem speciālistiem par elektronisko uzraudzību un citu valstu pieredzi, kurā piedalījās 40 dalībnieki.

2016.gada aprīlī sadarbībā ar Eiropas Probācijas konfederāciju Latvijā noorganizēta Eiropas 10.elektroniskās uzraudzības konference, kurā piedalījās 40 eksperti no Latvijas un vairāk nekā 170 eksperti no visas pasaules.

2016.gada jūnijā īstenota vērienīga sociālā kampaņa sabiedrības informēšanai par elektronisko uzraudzību un pastāvošo stereotipu kliedēšanai.

Līdz projekta noslēgumam elektroniskās uzraudzības programmā iesaistījās 115 nosacīti pirms termiņa no brīvības atņemšanas soda atbrīvotas personas.

Sistēmas izveide darbam ar gados jauniem probācijas klientiem

Izstrādāta un aprobēta brīvprātīgā darba programma (līdzgaitniecība) jauniešiem, kas cita starpā ietvēra brīvprātīgo atlasi un apmācību, probācijas klientu iesaisti un sadarbības ar brīvprātīgo monitoringu, ar līdzgaitniecību tieši saistīto izdevumu kompensēšanu brīvprātīgajiem, informatīvu pasākumu īstenošanu nozares profesionāļiem un plašākai sabiedrībai, kā arī brīvprātīgā darba programmas metodisko materiālu izstrādi. Darbam ar gados jauniem klientiem sagatavoti vairāk nekā 100 brīvprātīgie un brīvprātīgā darba programmā iesaistīti 49 probācijas klienti.

Dienesta un ieslodzījuma vietu sistēmas nodarbinātajiem nodrošinātas mācības „Bērnu tiesību aizsardzība”. Dienesta nodarbinātajiem, kas specializējas darbam ar gados jauniem probācijas klientiem, papildus nodrošinātas šādas mācības:

Sadarbībā ar Norvēģijas Mediācijas dienestu noorganizēti 5 reģionālie semināri dienesta nodarbinātajiem un dienesta sadarbības partneru vadošajiem ekspertiem par starpinstitucionālo sadarbību darbā ar nepilngadīgiem likumpārkāpējiem, kuros kopumā piedalījās 184 speciālisti.

Izstrādāta un licencēta probācijas programma jauniešiem „Uzmanību! Gatavību! Starts!”, kā arī uzsākta tās īstenošana. Programmā iesaistīti 9 probācijas klienti.

2016.gada decembrī noorganizēta konference dienesta brīvprātīgajiem, kurā kopumā piedalījās 68 personas (gan dienesta nodarbinātie, gan brīvprātīgie, gan citu iestāžu speciālisti).

Profesionālās kvalifikācijas uzturēšanas un paaugstināšanas aktivitātes

Projekta ietvaros izstrādāta un ieviesta e-mācību vide, kas bāzēta MOODLE platformā, kā arī izstrādāti jauni mācību kursi, kas integrēti dienesta mācību sistēmā:

Sadarbībā ar dienesta Mācību un pētījumu nodaļu kopumā noorganizētas 148 mācību aktivitātes, kurās kopumā piedalījās 1 760 dienesta nodarbinātie un 728 speciālisti no ieslodzījuma vietu sistēmas.

Lai uzlabotu probācijas darba kvalitāti darbā ar klientu un sniegtu savstarpēju atbalstu kolēģiem, noorganizētas 69 kolēģu konsultācijas, kurās kopumā piedalījušies 1 118 dienesta darbinieki. Kolēģu konsultācijas organizētas visās probācijas funkcijās.

2015.gadā sadarbībā ar Norvēģijas Mediācijas dienestu īstenotas apmācības par atjaunojošo taisnīgumu un izlīgumu starp cietušo un likumpārkāpēju, kurās piedalījās 10 Norvēģijas un 20 Latvijas eksperti.

2016.gada decembrī norisinājās Valsts probācijas dienesta un Ieslodzījuma vietu pārvaldes kopīgi organizētā konference „Četras rehabilitācijas: Virzoties uz starpdisciplināra darba modeli”. Konferencē piedalījās 200 ielūgti profesionāļi, ieskaitot abu projektu sadarbības partnerus no citām valstīm.

Dienestā nodarbinātajiem nodrošināta iespēja konsultēties ar augsti kvalificētiem psihiskās veselības speciālistiem un saņemt profesionālas supervīzijas gan individuāli, gan grupu formātā.

Vēl viens no veidiem, kā celt darbinieku profesionālo kompetenci, ir dalība starptautiskajās konferencēs un pieredzes apmaiņas vizītēs, kas dod iespēju dalīties ar valstu labāko pieredzi dažādās probācijas darba jomās, apgūt citu valstu labo pieredzi. Ar Projekta finansiālu atbalstu 139 dienestā nodarbinātajiem nodrošināta dalība kopumā 66 profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumos ārvalstīs.

Atbalsts probācijas klientu resocializācijai

Iespēja apmeklēt kvalificētus psihiskās veselības speciālistus nodrošināta arī atsevišķiem probācijas klientiem līdztekus ar citiem uzvedības korekcijas pakalpojumiem

37 trūcīgiem un maznodrošinātiem probācijas klientiem segti ceļa izdevumi, lai viņi varētu piedalīties probācijas programmu nodarbībās (uzvedības korekcijas pasākumi), ja nodarbības norisinās citā dienesta teritoriālajā struktūrvienībā.

17 probācijas klientiem nodrošināta augsti kvalificētu psihiskās veselības speciālistu pakalpojumu pieejamība, lai risinātu viņu psihiskās veselības problēmas, kuras ievērojami apgrūtina dienesta intervenču īstenošanu un šo personu iekļaušanos sabiedrībā.

Dienesta administratīvā kapacitāte un nodrošinājums

Ar projekta finansiālu atbalstu atjaunināta visa dienesta datortehnika, iegādātas jaunas drukas iekārtas, tai skaitā skeneri un multifunkcionālās iekārtas, viedtālruņi ar mobilā interneta pieslēgumu, serveris ar visu programmnodrošinājumu, diktofoni un ugunsdroši skapji, kā arī izveidoti publiski pieejami bezvadu interneta tīkli Dzirnavu ielā 91 (centrālais aparāts) un Lomonosova ielā 9 (Rīgas teritoriālā struktūrvienība), Rīgā. Papildus dienesta drukas iekārtām nodrošināta jaunu toneru iegāde, segti viedtālruņu telekomunikāciju rēķinu un benzīna izdevumi par dienesta autotransporta izmantošanu elektroniskās uzraudzības ieviešanas vajadzībām.

Projekta pētniecības vajadzībām dienestam iegādāts zinātniskās pētniecības programmnodrošinājums ar licencēm, kas uzstādīts uz pētnieku darba stacijām.

Būtiski pilnveidota valsts nozīmes informācijas sistēma „Probācijas lietu uzskaites sistēma” (PLUS):

Pilnveidotajai sistēmai ir jauns grafiskais un funkcionālais dizains, kas lietotājam atvieglo informācijas apstrādi un nodrošina ergonomiskāku darbu, kā arī palielina dienesta kopējo administratīvo kapacitāti par vismaz 15 % – mazāks birokrātiskais slogs un vairāk laika nepastarpinātam darbam ar probācijas klientu. PLUS sagatavota tālākai pilnveidei valsts vienotās e-krimināllietas projekta ietvaros – veikti nepieciešamie priekšdarbi, lai PLUS varēti integrēt ar citām informācijas sistēmām.

Pierādījumos balstītas prakses attīstīšana (pētījumi)

Projektā sekmīgi pabeigti vairāki nozīmīgi pētījumi:

Bilaterālā sadarbība

Aktīvākā bilaterālā sadarbība norisinājās ar Norvēģijas Oslo Probācijas dienestu, kura pārstāvis bija arī Projekta Vadības komitejas loceklis. Oslo Probācijas dienests sniedza padomus par projekta administratīvās un stratēģiskās vadības jautājumiem, kā arī konsultēja Latvijas vadošos speciālistus par elektroniskās uzraudzības modeļa izstrādi un ieviešanu gan dažāda formāta pasākumos Latvijā, gan uzņemot Latvijas speciālistus vizītēs Norvēģijā, gan sniedzot konsultatīvu atbalstu attālināti (telefons, e-pasts).

Norvēģijas Īlas cietums sadarbības ietvaros nodrošināja dienesta un ieslodzījuma vietu sistēmas motivējošās intervēšanas jaunu treneru apmācības un esošajiem profesionālās kvalifikācijas saglabāšanas un tālāk attīstības mācības uz vietas Latvijā. Treneri uz Latviju brauca 2 reizes gadā, strādājot ar motivējošās intervēšanas treneru vienoto grupu.

Norvēģijas Mediācijas dienests uz vietas Latvijā nodrošināja apmācības par atjaunojošo taisnīgumu un izlīgumu starp cietušo un likumpārkāpēju, kā arī reģionālos semināros dalījās ar savu pieredzi starpinstitucionālās sadarbības organizēšanā darbam ar nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem.

Bilaterālās sadarbības partneri sniedza konsultatīvu atbalstu arī projekta noslēguma konferences organizēšanā, kura norisinājās 2016.gada decembrī, tai skaitā uzstājās ar prezentācijām.

Projekta aktivitāšu ietvaros Latviju apmeklējuši 44 speciālisti no Norvēģijas un īstenotas 2 pieredzes apmaiņas vizītes uz Norvēģiju.

Publicitāte

Īstenota vērienīga sabiedrības informēšanas kampaņa par elektronisko uzraudzību, kā arī brīvprātīgā darba programmu (līdzgaitniecība) jauniešiem, tai skaitā informatīvi semināri ieslodzījuma vietās. Sabiedrības informēšanai aktīvi izmantoti sociālie tīkli un visa veida plašsaziņas līdzekļi. Katru gadu tiek organizētas preses konferences, lai sabiedrību informētu par projekta īstenotajām aktivitātēm, kuras vienmēr bijušas labi apmeklētas no žurnālistu puses. Precīzu publikāciju daudzumu par projekta īstenotajām aktivitātēm nav iespējams aprēķināt, jo to skaits ir mērāms tūkstošos, bet viennozīmīgi secināms, ka lielākoties publikācijas ir par elektronisko uzraudzību un pēc tam seko darbs ar jauniešiem, kamēr citas projektā īstenotās aktivitātes vērā ņemamu sabiedrības interesi nav izraisījušas.

Piesakies jaunumiem

Saņem paziņojumus par jaunākajiem konkursiem, ziņām un pasākumiem programmās, kuras svarīgas tieši Tev!

Ziņo par pārkāpumiem

Ieviešanā sekojam labas pārvaldības principiem un ieviešanas porcess ir atklāts, caurspīdīgs un izsekojams. Ja tev ir aizdomas par pārkāpumu - ziņo!