Programmas LV08 "Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma" ietvaros aizritējusi Sadarbības komitejas 16. sanāksme - EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti
Visas
programmas
Program icon
Pētniecība
un izglītība
Program icon
Reģionālā attīstība un kultūra
Program icon
Starptautiskā policijas sadarbība
Program icon
Aktīvo iedzīvotāju fonds
Program icon
Korekcijas
dienesti
Program icon
Bizness un
inovācijas
Program icon
Klimats
un vide
Program icon
Sociālais dialogs-pienācīgs darbs
Program icon
Divpusējās sadarbības fonds
Program icon

Programmas LV08 “Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma” ietvaros aizritējusi Sadarbības komitejas 16. sanāksme

2017. gada 5.-7. aprīlī Norvēģijā, Bergenā notika programmas LV08 “Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma” Sadarbības komitejas 16. sanāksme.

Šajā Sadarbības komitejas sanāksmē tika apspriesti notika apspriedes par trīs iepriekš noteikto projektu īstenošanu un rezultātiem, tika analizēta projektu plašāka ietekme uz sistēmu kopumā un tika apspriestas jaunākās problēmas.

Šī Sadarbības komitejas sanāksme ir uzskatāma par īpašu, jo tā ir pēdējā sanāksme šajā plānošanas periodā.

Valsts probācijas dienesta (turpmāk tekstā – VPD) projekta LV08/1 “Alternatīvu brīvības atņemšanai sekmēšana (ieskaitot iespējamo pilotprojektu elektroniskajai uzraudzībai)” vadītājs Imants Jurevičius informēja dalībniekus par galvenajiem notikumiem projekta ietvaros un galvenajiem projekta ieviestajiem uzlabojumiem probācijas jomā. Nozīmīgākais sasniegums ir elektroniskās uzraudzības sistēmas sekmīga ieviešana, elektroniskajā uzraudzībā šobrīd ir iesaistīti jau 109 klienti. Latvijā tiek veikts darbs pie jaunā sodu izpildes kodeksa un tiek plānots, ka brīvprātīgie probācijas jomā kļūs par neatņemamu sodu izpildes sistēmas sastāvdaļu, kas ir būtisks pasākums Latvijas sabiedrībai. Tika veikts arī vairāk pētījumu, nekā sākotnēji plānots, proti, 9 nevis 8. Sākotnēji galvenais uzdevums bija sagatavot četrus pētījumus, taču procesa gaitā tika nolemts izmantot iepriekšējos pētījumos jau iegūtos datus pētījumiem citās saistītās jomās, nodrošinot saskaņotākus un vispusīgākus rezultātus. Daudzie īstenotie apmācības pasākumi ir snieguši milzīgu ieguldījumu sadarbībā starp probācijas un cietumu darbiniekiem un attiecīgi palielinājuši to darba ar klientiem efektivitāti. Šajās apmācībās iegūtas vērā ņemamas zināšanas un tas tiek atspoguļots darbinieku pārliecībā, ļaujot tiem būt pārliecinātākiem, strādājot ar probācijas klientiem. Nodaļu vadītāju zināšanu bāze ir palielināta semināros un apaļā galda diskusijās, un tagad ir paaugstināta iestādes amatpersonu kompetence, dodot iespēju tiem rīkoties ātrāk un efektīvāk. Cietumu un probācijas dienesti ir vērsti uz sadarbību.

Vērtīgs projekta atskaites punkts ir izstrādātā jaunā Lietu vadības sistēma. Šī sistēma ir moderna un spēj automātiski sagatavot informāciju no dažādām iestādēm, piemēram, Sodu reģistra. Šī sistēma ir veidota tā, ka tā var sagatavot arī paša klienta riska līmeni. Tāpat projekta ietvaros ir pieteikta sociālā kampaņa par elektronisko uzraudzību un mediāciju. Tā sniedz informāciju par šo funkciju darbību, kas palielina sabiedrības uzticību VPD darbam.

Pateicoties projekta aktivitātēm, VPD kopējā administratīvā kapacitāte ir palielināta par aptuveni 15 % vai pat vairāk. Jaunās tehnoloģijas, lietu vadības sistēma “PLUS” un e-mācību vide ļauj tērēt mazāk laika dažādiem jautājumiem.

Projekta LV08/2 “Jaunas nodaļas izveide Olaines cietumā, ieskaitot būvniecību un personāla apmācību” vadītājs Māris Luste no Ieslodzījuma vietu pārvaldes (turpmāk – IeVP) iepazīstināja Sadarbības komitejas sanāksmes dalībniekus ar projekta rezultātiem un ietekmi, ko jau var identificēt.

Atkarīgo centrā Olaines cietumā (turpmāk tekstā – AC) ir uzsākts klientu resocializācijas darbs. 2016. gada novembrī AC tika ievietoti pirmie klienti. Darbam ar klientiem AC vairākas vērtības ir ņemtas no Pathfinder un Atlantis programmām, proti, pārmaiņas, atvērtība, atbildība, uzticēšanās, tolerance un savstarpējs atbalsts. Strādājot ar klientiem, AC darbinieki vienlaicīgi pilda vairākas funkcijas, piemēram, padziļināta riska novērtēšanas sistēma, individuālas konsultācijas un grupu darbs mūsu programmu ietvaros, HIV/AIDS profilakse, kā arī sporta un brīvā laika pasākumi.

Projekta ietvaros ir notikuši semināri sociālo prasmju attīstības pasniedzējiem. Šī programma ir izveidota projekta ietvaros un to izmanto, lai veiktu klientu atlasi resocializācijas programmai. Regulāri tiek rīkoti semināri atlasi veicošajiem koordinatoriem, lai uzlabotu atlases procesu, jo tā ir šīs darba metodes būtiska sastāvdaļa. Ir notikušas īpašas lekcijas AC speciālistiem par mediāciju, grupas vadību un citiem jautājumiem. Turklāt, tā kā personām, nonākot AC, ir jāzina latviešu valoda, projekta ietvaros ir ieviests jauns indikators – latviešu valodas apmācība ieslodzījuma vietās (mērķlielums – 96 personas). Grupas šiem kursiem jau ir savāktas. Tas skaidri atklāj šo projektu novatorisko un progresīvo būtību, jo ir iespēja rast risinājumus dažādām problēmām.

Valsts policijas (turpmāk – VP) īstenotā projekta LV08/3 – „Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu standartu uzlabošana, tai skaitā aktivitātes infrastruktūras uzlabošanai; līdzšinējās prakses administratīvajai aizturēšanai samazināšana/ likvidēšana; prakses maiņa, ievietojot tajās apcietinājumā esošos ieslodzītos turpmākai izmeklēšanai; atbilstošu apmācību nodrošināšana darbiniekiem, kas strādā īslaicīgās aizturēšanas vietās” pārstāve Jana Kezika informēja par VP projekta rezultātiem, kas tika noslēgts 2016. gada 31. augustā.

Jana Kezika atzīmēja, ka darbinieki joprojām strādā pie dažādiem ar projektu saistītiem administratīvajiem jautājumiem un ir jāiesniedz galīgais ziņojums par projektu. Visas rekonstruētās īstermiņa aizturēšanas vietas un pagaidu turēšanas vietas ir nodotas ekspluatācijā. Par projekta rezultātu ilgtspējību ir svarīgi pieminēt, ka klienti bojā rekonstruētās telpas, tomēr visas iekārtas ir apdrošinātas un Latvijas Republikas Iekšlietu ministrija ir izstrādājusi iekšējo regulējumu attiecībā uz veikto darbu uzturēšanu.

Cits būtisks VP projekta ieguldījums ir tāds, ka pirms projekta nenotika īpašas apmācības īstermiņa aizturēšanas centru darbiniekiem, taču projekta laikā ir ieviestas īpašas apmācības. Šīs apmācības ietver ne tikai īpašas procedūras, bet arī tēmas par cilvēka pamattiesībām. Šī mācību programma ir iekļauta Valsts policijas koledžas kursos un ievērojami ietekmē policistu izglītību un zināšanas kopumā.

Viens no programmas mērķiem ir stiprināt divpusējo sadarbību starp Latviju un Norvēģiju, lai apmainītos ar pieredzi un labo praksi, pēdējā Sadarbības komitejas sanāksmē tika arī nolemts turpināt divpusējās aktivitātes VPD projekta ietvaros un tika apstiprinātas vairākas papildu aktivitātes 2017. gadam. Šis divpusējo aktivitāšu pasākumu plāns ietver tādas darbības kā diskusijas par mediācijas jautājumiem starp Norvēģijas Nacionālo Mediācijas iestādi un VPD, kā arī ar vardarbības gadījumiem strādājošu mediatoru apmācību, Latvijas un Norvēģijas cietumu priekšnieku kopīgu sanāksmi, lai apspriestu svarīgākos jautājumus un dalītos pieredzē, u.c.

Sadarbības komitejas sanāksmē piedalījās daudzi dalībnieki no abām pusēm, attiecīgi, Donorprogrammas partnera (turpmāk tekstā – DPP) un saņēmējvalsts pārstāvji. Abas puses izteica pateicību par sekmīgo un rezultatīvo sadarbību un atklāja lielo ieinteresētību turpmākajā sadarbībā. Projektu vadītāji izteica pateicību par iespēju strādāt pie projekta un ieviest inovatīvas un pozitīvas pārmaiņas Latvijas korekcijas dienestu sistēmā, ar kurām tagad tiek palielināta probācijas, cietumu un policijas dienestu kapacitāte un ļauts tiem strādāt efektīvāk.

Piesakies jaunumiem

Saņem paziņojumus par jaunākajiem konkursiem, ziņām un pasākumiem programmās, kuras svarīgas tieši Tev!

Ziņo par pārkāpumiem

Ieviešanā sekojam labas pārvaldības principiem un ieviešanas porcess ir atklāts, caurspīdīgs un izsekojams. Ja tev ir aizdomas par pārkāpumu - ziņo!