Valsts probācijas dienesta projektā LV08/1 "Alternatīvu brīvības atņemšanai sekmēšana (ieskaitot iespējamo pilotprojektu elektroniskajai uzraudzībai)" paveiktais 2015.gada 2.pusgadā - EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti
Visas
programmas
Program icon
Pētniecība
un izglītība
Program icon
Reģionālā attīstība un kultūra
Program icon
Starptautiskā policijas sadarbība
Program icon
Aktīvo iedzīvotāju fonds
Program icon
Korekcijas
dienesti
Program icon
Bizness un
inovācijas
Program icon
Klimats
un vide
Program icon
Sociālais dialogs-pienācīgs darbs
Program icon
Divpusējās sadarbības fonds
Program icon

Valsts probācijas dienesta projektā LV08/1 “Alternatīvu brīvības atņemšanai sekmēšana (ieskaitot iespējamo pilotprojektu elektroniskajai uzraudzībai)” paveiktais 2015.gada 2.pusgadā

2015.gada otrajā pusē projekta LV08/1 ietvaros paveikti daudz un dažādi darbi. Piedāvājam to apkopojumu

Elektroniskās uzraudzības ieviešana

Kopš 2013.gada 3.jūnija īstenot uzsāktā Valsts probācijas dienesta (turpmāk – dienests) projekta LV08/1 „Alternatīvu brīvības atņemšanai sekmēšana (ieskaitot iespējamo pilotprojektu elektroniskajai uzraudzībai)” (turpmāk – Projekts) ietvaros 2015.gada otrajā pusgadā turpinājās aktīvs darbs pie elektroniskās uzraudzības sistēmas ieviešanas Latvijā, tajā skaitā Elektroniskās uzraudzības centra izveides:

2015.gada jūlijā noslēgts līgums par elektroniskās uzraudzības sistēmas piegādi ar iepirkuma uzvarētāju “SuperCom Limited”; uzsākta elektroniskās uzraudzības sistēmas ieviešana, testēšana un uzturēšana. Noslēgts līgums par servertehnikas piegādi ar iepirkuma uzvarētāju SIA “IPRO”, veikta servertehnikas uzstādīšana Tieslietu ministrijas datu centrā, iegādāta virtualizācijas programmatūra serverim. Noslēgts līgums par telpu nomu Elektroniskās uzraudzības centra vajadzībām. Notikušas elektroniskās uzraudzības pakalpojumu sniedzēja “SuperCom Limited” vadītās elektroniskās uzraudzības sistēmas lietotāju un administratoru apmācības.

Elektroniskās uzraudzības centrā strādā 7 referenti elektroniskās uzraudzības jomā, kuri ir ar ievērojamu probācijas darba un darba ar likumpārkāpējiem pieredzi. Viņi nodrošina elektroniskās uzraudzības klientu monitoringu 24 stundas diennaktī 7 dienas nedēļā.

2015.gada augustā noslēgts līgums ar Tiesu namu aģentūru par elektroniskās uzraudzības IT infrastruktūras uzturēšanas pakalpojumu sniegšanu.

Līdz 2015.gada noslēgumam elektroniskās uzraudzības programmā iesaistītas vairāk nekā 35 no ieslodzījuma vietām atbrīvotas personas.

Īstenotās mācības

Projekta ietvaros 2015.gada 2.pusgadā ir noorganizēti 18 mācību semināri, 7 kolēģu konsultācijas, 16 reģionālie semināri un 2 konsultācijas par riska un vajadzību novērtēšanas instrumenta pilnveidi.

Lai uzlabotu probācijas darba kvalitāti darbā ar klientu un sniegtu savstarpēju atbalstu kolēģiem, tika noorganizētas 7 kolēģu konsultācijās, kurās kopumā piedalījušies 110 dienesta darbinieki. Kolēģu konsultācijas tika organizētas gan uzraudzības, gan izvērtēšanas ziņojumu veicējiem un probācijas programmu jomā.

Noticis pēdējais, projekta ietvaros organizētais Motivējošās intervēšanas treneru treniņš. Motivējošās intervēšanas speciālisti no Norvēģijas Īlas cietuma divas reizes gadā ieradās Latvijā, lai uzlabotu un atsvaidzinātu treneru zināšanas par motivējošās intervēšanas tehniku.

Noorganizēts seminārs „Sarunas prasmju attīstības treniņa treneru apmācības”, kura ietvaros tika apmācīti 4 dienesta darbinieki un 3 Ieslodzījuma vietu pārvaldes darbinieki. Šo semināru vadīja ekspertes no Lielbritānijas Elizabeth Hayes un Lydia Guthrie. Semināra mērķis bija sagatavot probācijas dienesta un Ieslodzījuma vietu pārvaldes darbiniekus par sarunas prasmju treneriem, kuri turpmāk veiks cietumu un probācijas darbinieku apmācību „Sarunas prasmju attīstības treniņš”.

Noorganizēti 6 semināri „Sarunas prasmju attīstības treniņš”, kuru vadīja probācijas dienesta apmācītie treneri. Katrs treneris piedalījās 2 semināru vadīšanā un mācības tika vadītas pāros. Šajos semināros tika apmācīti 68 dienesta darbinieki un 28 Ieslodzījuma vietu pārvaldes darbinieki, kuri tika apmācīti efektīvam darbam ar manipulatīvu klientu – cietumu un probācijas darbiniekiem sarunas procesā jāspēj justies komfortabli, klausīties, atpazīt melus, uzdot jautājumus un adekvāti reaģēt uz notiesāto personu manipulācijām, mērķtiecīgi virzot sarunu.

Notikuši 2 semināri „Pārmaiņu vadība”, kurā piedalījušies 37 dienesta darbinieki. Semināru mērķis bija sagatavot cietumu un dienesta teritoriālo struktūrvienību un nodaļu vadītājus kriminālsodu izpildes reformu, tai skaitā elektroniskās uzraudzības kā brīvības atņemšanas alternatīvas, ieviešanai viņu vadītajās institūcijās un viņu pakļautībā esošo darbinieku vadībai šajā procesā.

Projekta ietvaros noorganizēti divi pēdējie semināri „Ievads darbā ar dzimumnoziedzniekiem” un dienesta speciālisti darbā ar dzimumnoziedzniekiem apmācīja 14 dienesta un 16 cietumu darbiniekus. Seminārā dalībniekiem bija iespēja apgūt visaptverošu pamatinformāciju un zināšanas par dzimumnoziedzniekiem; apgūt zināšanas par kognitīvi biheiviorālo terapiju, metodēm un dzimumnoziedzniekiem raksturīgām domāšanas kļūdām; apgūt zināšanas par dzimumnoziedznieku terapeitisko intervēšanu un gūt izpratni par speciālista grūtībām darbā ar dzimumnoziedzniekiem un atbalsta sistēmu. 2016.gadā, šajos semināros apmācītie 14 dienesta darbinieki turpinās mācības un apgūs zināšanas par riska un vajadzību instrumentu izmantošanu.

Norisinājušies arī 5 reģionālie semināri – Bauskā, Ogrē, Rēzeknē, Ventspilī un Rīgā. Reģionālajos semināros tika demonstrētas elektroniskās uzraudzības ierīces, prezentēti rezultāti un darbs par līdzgaitniecību – brīvprātīgais darbs ar jauniešiem, kā arī izskatīti izvērtēšanas ziņojumu sagatavošanas un uzraudzības īstenošanas praktiskie aspekti elektroniskās uzraudzības kontekstā.

Visa gada garumā, piecos semināros, notika grupas darba dzimumnoziedzniekiem programmu vadītāju apmācības. Šobrīd dienesta speciālistu loks grupas darba dzimumnoziedzniekiem vadīšanā ir audzis par 6 speciālistiem un cietumos ir divi speciālisti.

Semināra dalībnieki apguvuši visaptverošas zināšanas par sociālās korekcijas probācijas programmu ”TV-SOGP” (Temzas ielejas programma),TV-SOGP programmas 1. un 2. bloka teorijas, mērķus un uzdevumus programmas vadīšanai dzimumnoziedzniekiem dienestā, praktisko vingrinājumu un grupas vadīšanas iemaņas, strādājot pa 3 kolēģiem un vadot grupas sesijas, simulācijā ar aktieri un prasmi izvērtēt kolēģu darbu un sniegt adekvātu atgriezenisko saikni.

Oktobra beigās pie mums viesojās 10 izlīguma speciālisti no Norvēģijas Nacionālā Mediācijas dienesta. Kopumā apmācībās piedalījās 30 dalībnieki, no kuriem 20 ir dienesta izlīguma speciālisti. Pasākuma mērķis bija veicināt sadarbību un dalīties pieredzē par mediācijas jautājumiem.

Apmācības par bērnu tiesību aizsardzību

Lai sagatavotu dienesta un Ieslodzījuma vietu pārvaldes darbiniekus darbam ar jauniešiem, kas ir dienesta klienti un sniegtu nodarbinātajiem speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, 2015.gada septembrī, oktobrī un novembrī tika organizētas ”Bērnu tiesību aizsardzības likumā” noteiktās apmācības par bērnu tiesību aizsardzību. Kopumā pusgada laikā organizēti 3 semināri, no kuriem katrs ilga 5 dienas. Semināros apmācīti 30 dienesta nodarbinātie, kuri strādā ar probācijas klientiem, kā arī 43 Ieslodzījuma vietu pārvaldes darbinieki.

Apmācības par labo praksi darbam ar jauniešiem

Lai nodrošinātu dienesta nodarbināto profesionālo specializāciju darbam ar bērniem un jauniešiem, 2015.gada decembrī tika nodrošināts viens 4 dienu ilgs apmācību seminārs par darbu ar jauniešiem ar delinkventu uzvedību. Apmācību tēmas ietvēra jauniešu prettiesiskas uzvedības cēloņu skaidrošanu, kā arī uz pētījumiem un pieredzi balstītās ārzemju prakses darbā ar jauniešiem. Semināru vadīja psiholoģijas doktore Margarita Ņesterova. Seminārā tika apmācīti 19 dienesta nodarbinātie, kuru pienākumos ietilpst darbs ar dienesta klientiem vecumā no 14 līdz 25 gadiem.

2016.gadā plānots nodrošināt vēl divus seminārus par labo praksi darbam ar jauniešiem, apmācot 41 dienesta nodarbināto.

Semināri par Norvēģijas praksi darbā ar jauniešiem likumpārkāpējiem

2015.gada septembrī Kuldīgā (Kurzemes reģionam) un Rīgā (Rīgas reģionam) norisinājās 2 reģionālie semināri dienesta nodarbinātajiem un sadarbības partneriem par Norvēģijas pieredzi starpinstitucionālajā sadarbībā darbā ar nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem, savukārt oktobrī notika vēl 3 šādi semināri – tie tika organizēti Kocēnos, Rēzeknē un Rīgā. Semināru mērķis bija iepazīstināt Latvijas krimināltiesību un sociālā atbalsta jomas speciālistus ar starpinstitucionālās sadarbības praksi (“follow-up”) attiecībā uz notiesātām un apsūdzētām nepilngadīgām personām.

Semināros piedalījās dienesta nodarbinātie, kā arī Valsts policijas, Ieslodzījuma vietu pārvaldes, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas, tiesu un prokuratūru, bāriņtiesu un skolu, pašvaldību un sociālo dienestu pārstāvji no Rīgas un visiem Latvijas reģioniem, kopumā 185 personas.

Seminārus vadīja Norvēģijas Nacionālā Mediācijas dienesta pārstāvji Lasse Rolen un Ketil-Leth Olsen, kuri ar klātesošajiem dalījās pieredzē ar starpinstitucionālās sadarbības praksi Norvēģijā, nesenām izmaiņām likumdošanā, izaicinājumiem ar kuriem Norvēģijas Nacionālais Mediācijas dienests saskāries, organizējot starpinstitucionālās darba grupas. Semināru laikā rosinātas diskusijas par Novēģijas pieredzi un īstenoto sadarbības modeli, un tā pielietojumu darba ar jauniešiem likumpārkāpējiem pilnveidošanā Latvijā.

Konferences un sanāksmes

Vēl viens no veidiem, kā celt darbinieku profesionālo kompetenci, ir dalība starptautiskajās konferencēs un pieredzes apmaiņas vizītes, kas dod iespēju dalīties ar valstu labāko pieredzi dažādās probācijas darba jomās.

2015.gada 2.pusgadā apmeklētās starptautiskās konferences un sanāksmes, kā arī notikušās pieredzes apmaiņas vizītes:

 1. 2015.gada 10.–18.jūlija komandējums uz Losandželosu (ASV), lai piedalītos 2.pasaules probācijas kongresā (World Congress on Community Corrections) un Amerikas Probācijas un nosacītas atbrīvošanas no brīvības atņemšanas soda asociācijas (American Probation and Parole Association – APPA) organizētajā 40.ikgadējā apmācību institūtā, kā arī projekta stratēģiskās vadības kapacitātes stiprināšanai (2 darbinieki);
 2. 2015.gada 3.–7.augusta komandējums uz Nirnbergu (Vācija), lai piedalītos Eiropas Psiholoģijas un tieslietu asociācijas (European Association of Psychology and Law) organizētajā konferencē „Šodienas izaicinājumi psiholoģijai un tieslietām”  (Current Challenges for Psychology and Law) (2 darbinieki);
 3. 2015.gada 25.–26.augusta komandējums uz Briseli (Beļģija), lai piedalītos diskusijā par publiskā sektora sadarbību ar elektroniskās uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem, iepirkuma procedūru īstenošanu un līgumsaistību izpildes kontroli, iepazītos ar Beļģijas elektroniskās uzraudzības programmu, un veiktu Eiropas Probācijas konfederācijas 10.elektroniskās uzraudzības konferences satura sagatavošanas priekšdarbus,   kā arī projekta stratēģiskās vadības kapacitātes stiprināšanai (1 darbinieks);
 4. 2015.gada 1.–6.septembra komandējums uz Porto (Portugāle), lai piedalītos      Eiropas Kriminoloģijas biedrības 15.ikgadējā konferencē (15th Annual Conference of the European Society of Criminology) “Eurocrim 2015” (2 darbinieki);
 5. 2015.gada 15.–18.septembra komandējums uz Dublinu (Īrija), lai piedalītos Nacionālās ļaunprātīgu izmantotāju ārstniecības organizācijas                    (National Organisation for the Treatment of Abusers – NOTA) ikgadējā starptautiskajā konferencē (3 darbinieki);
 6. 2015.gada 23.–26.septembra komandējums uz Prāgu (Čehija), lai piedalītos Eiropas Probācijas konfederācijas un Čehijas Probācijas un mediācijas dienesta kopīgi organizētajā konferencē „Atjaunojošais taisnīgums un probācija” (1 darbinieks);
 7. 2015.gada 28.septembra–1.oktobra komandējums uz Sarajevu (Bosnija un Hercegovina), lai piedalītos Eiropas Padomes sanāksmē par probācijas un ieslodzījuma vietu dienestu sadarbību notiesāto personu sociālās reintegrācijas veicināšanā, kā arī projekta stratēģiskās vadības kapacitātes stiprināšanai                    (1 darbinieks);
 8. 2015.gada 12.–19.oktobra komandējums uz Monreālu (Kanāda), lai piedalītos Asociācijas darbam ar ļaunprātīgiem seksuāliem izmantotājiem (Association for Treatment of Sexual Abusers – ATSA) ikgadējā konferencē (3 darbinieki);
 9. 2015.gada 25.–26.oktobra komandējums uz Utrehtu (Nīderlande), lai piedalītos Eiropas Probācijas konfederācijas 10.elektroniskās uzraudzības konferences sagatavošanas pastāvīgās darba grupas sanāksmē, kā arī projekta stratēģiskās vadības kapacitātes stiprināšanai (1 darbinieks);
 10. 2015.gada 24.-27.novembra komandējums uz Hāgu (Nīderlande), lai piedalītos Eiropas Probācijas konfederācijas valdes sēdē un Eiropas Probācijas dienestu vadītāju konferencē, kā arī projekta stratēģiskās vadības kapacitātes stiprināšanai     (2 darbinieki);
 11. 2015.gada 9.-11.decembra komandējums uz Dublinu (Īrija), lai piedalītos Eiropas Probācijas konfederācijas un Eiropas Cietumu organizācijas (EuroPris) organizētajā starptautiskajā seminārā par nodarbināto e-mācību sistēmu attīstīšanu                 (1 darbinieks).

Darbs ar jauniešiem

2015.gada 2.pusgadā īstenotās aktivitātes:

Jauniešu uzvedības korekcijas programmas izstrāde

2015.gada jūlijā programmas izstrādei pieņemta darbā pētniece un augustā jauniešu uzvedības korekcijas programmas izstrādei izveidota speciālistu darba grupa. Līdz gada noslēgumam ir izstrādāts programmas teorētiskais pamatojums, struktūra, definēti mērķi, praktiski vingrinājumi, programmas vadītāju atlases kritēriji un procedūra, rit darbs pie programmu un lietu vadītāju mācību materiālu izstrādāšanas.

Šis darbs turpināsies arī 2016.gadā, pabeidzot programmas materiālu izstrādi un uzsākot probācijas programmas praktisku ieviešanu, tai skaitā programmas īstenotāju apmācības un nokomplektējot pirmās probācijas klientu grupas.

Brīvprātīgo līdzgaitnieku darba modeļa ieviešana dienesta darbā

2015.gada jūnijā notika 12 koordinatoru (dienesta nodarbināto) apmācības, kuriem paredzēts brīvprātīgo līdzgaitnieku koordinēšanas un atbalsta darbs. Koordinatori tika atlasīti, balstoties uz pieteikuma anketām un izvērtējot profesionālās zināšanas darbā ar jauniešiem un bērniem. No jūlija līdz septembrim tika īstenots brīvprātīgo līdzgaitnieku piesaistīšanas darbs – sabiedrības informēšana par pilotprojektu, izmantojot sociālos tīklus, radio, presi un citus sabiedrības informēšanas līdzekļus. Kopumā saņemtas 98 pieteikuma anketas.

Laika posmā no augusta līdz novembra sākumam organizēti 6 reģionālie apmācību semināri, no tiem katrs 2 dienas ilgs. Kopumā brīvprātīgo darbam sagatavoti 72 brīvprātīgie.

Sākot no 2015.gada septembra tiek veikta dienesta uzraudzībā esošo klientu – jauniešu motivēšana iesaistīties līdzgaitniecībā, kā arī tiek organizētas brīvprātīgo un dienesta klientu tikšanās līdzgaitniecības uzsākšanai. Līdz gada noslēgumam darbu ar dienesta klientiem uzsākuši 17 brīvprātīgie, savukārt līdzgaitniecībā iesaistīti 18 dienesta klienti.

Pētījumi

Pētījums par probācijas programmu (PP) efektivitāti

2015.gada 2.pusgadā pētījumā par probācijas programmu efektivitāti:

 1. Turpinājās programmu vadītāju kompetenču modeļa izstrāde (literatūras un dažādu kompetenču modeļu analīze, diskusijas darba grupās, PP vadītāja kompetenču modeļa izveide).
 2. Turpināts darbs pie monitorēšanas veidlapas izstrādes un videoierakstu analīzes.
 3. Turpinājās darbs pie pētījuma par klientu kriminogēnām attieksmēm pirms un pēc intervences (analizēti anketēšanas laikā iegūtie dati, uzsākts pētījuma apraksts).
 4. Uzsākts pētījums par klienta lietu vadītāju priekšstatiem un attieksmi pret probācijas programmām (ievākti un analizēti dati, uzsākts pētījuma apraksts).
 5. Uzsākts pētījums par dalības probācijas programmās saistību ar nozieguma recidīva samazinājumu (izstrādāts pētījuma plāns un grupu pielīdzināšanas procedūra, uzsākts pētījums).

Pētījums par riska un vajadzību novērtējuma (RVN) instrumenta efektivitāti

2015.gada 2.pusgadā pētījumā par RVN instrumenta efektivitāti veikta:

 1. no datu bāzes PLUS izgūto riska un vajadzību novērtējuma datu koriģēšana;
 2. no Soda reģistra datu bāzes izgūtās informācijas par klientu sodāmībām datu apstrāde;
 3. datu iegūšana un precizēšana no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra;
 4. datu kārtošana un pārkodēšana recidīva pētījuma īstenošanai;
 5. RVN prognostiskās validitātes pārbaude attiecībā uz recidīvu;
 6. šķirošanas instrumenta koncepcijas izstrāde un prezentēšana;
 7. vardarbīga noziedzīga nodarījuma riska faktoru integrācija RVN;
 8. šķirošanas instrumenta apraksts integrācijai PLUS.

Iegūtie pētījuma rezultāti ļaus uzlabot esošā riska un vajadzību novērtējuma instrumenta efektivitāti, ļaujot precīzāk noteikt dienesta klientu recidīva risku un izvēlēties atbilstošākās intervences metodes. Notiek darbs arī pie vardarbības riska prognozēšanas instrumenta, tādējādi uzlabojot dienesta darbu ar klientiem, kuri notiesāti par vardarbīgiem likumpārkāpumiem.

Lai uzlabotu tiesībsargājošo dienestu darbu ar vardarbīgiem klientiem, plānots ieslodzījuma vietās ieviest pētnieciski pārbaudītu jaunu riska un vajadzību novērtējuma instrumentu vardarbības uzvedības izvērtēšanā un recidīva prognozēšanā – VRAG-R (Violent offender Risk Appraisal Guide – Revised). Šī uzdevuma sasniegšanā izveidota darba grupa, kuras sastāvā ir gan Ieslodzījuma vietu pārvaldes nodarbinātie, gan dienesta pētnieki.

Lai nodrošinātu VRAG-R instrumenta ieviešanu Ieslodzījuma vietu pārvaldes darbā, Latviju vairākās vizītēs apmeklēs Dr. Robins Vilsons, kurš ir starptautiski atzīts eksperts riska un vajadzīgu novērtēšanas instrumentu izstrādē un validitātes izvērtēšanā. R.Vilsons Latvijas ekspertiem sniedz konsultācijas par VRAG-R instrumenta ieviešanu, kā arī atbalstu pētījumos par dienesta darbā izmantotā riska un vajadzību instrumenta uzlabošanu.

Kā arī:

Pateicoties projekta sniegtajām iespējām, 2015.gada 2.pusgadā turpināta atbalsta sniegšana trūcīgiem un maznodrošinātajiem probācijas klientiem, piedāvājot ceļa izdevumu atlīdzināšanu, lai nokļūtu dienestā uz tikšanos ar lietas vadītāju vai probācijas programmas nodarbību. Piedāvāta iespēja atlīdzināt ceļa izdevumus arī probācijas dienesta darbiniekiem, kuri apmeklē citas dienesta struktūrvienības teritoriju, lai pildītu savus tiešos darba pienākumus probācijas programmu vadīšanā vai tiekas ar probācijas klientu.

Sniegtas psihiskās veselības speciālista konsultācijas probācijas klientiem, kuriem ir psihiskās veselības traucējumi.

Dienesta darbiniekiem piedāvāta iespēja apmeklēt psihoterapijas speciālistu individuālā atbalsta konsultācijas, kas ir būtisks atbalsts darbinieku izdegšanas sindroma mazināšanai un emocionālās noturības stiprināšanai.

2015.gada 2.pusgadā īstenoti vairāki iepirkumi, tajā skaitā probācijas lietu uzskaites sistēmas (PLUS) pilnveidošanas iepirkums, apmācību vadīšanas pakalpojumu iepirkums (lektoru iepirkums), aprīkojuma piegādes iepirkums projekta vajadzībām.

Piesakies jaunumiem

Saņem paziņojumus par jaunākajiem konkursiem, ziņām un pasākumiem programmās, kuras svarīgas tieši Tev!

Ziņo par pārkāpumiem

Ieviešanā sekojam labas pārvaldības principiem un ieviešanas porcess ir atklāts, caurspīdīgs un izsekojams. Ja tev ir aizdomas par pārkāpumu - ziņo!