Olainē top “labo pārmaiņu laboratorija” - EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti
Visas
programmas
Program icon
Pētniecība
un izglītība
Program icon
Reģionālā attīstība un kultūra
Program icon
Starptautiskā policijas sadarbība
Program icon
Aktīvo iedzīvotāju fonds
Program icon
Korekcijas
dienesti
Program icon
Bizness un
inovācijas
Program icon
Klimats
un vide
Program icon
Sociālais dialogs-pienācīgs darbs
Program icon
Divpusējās sadarbības fonds
Program icon

Olainē top “labo pārmaiņu laboratorija”

Misija: pārmaiņas

Kopš 2014.gada Latvijas ieslodzījuma vietu sistēmas misija ir izpildīt brīvības atņemšanas sodu, palīdzot likumpārkāpējiem kļūt par socializētiem pilsoņiem. Lai arī nenākas apšaubīt, ka sociāli nozīmīgākais cietumu darbības efektivitātes rādītājs ir sodu izcietušo likumpārkāpēju atkārtoti izdarīto noziegumu skaits, misija ir drosmīga un ambicioza.

Noziedznieki tiek izolēti no sabiedrības, bet cietumu personālam tiem jāiemāca dzīvot sabiedrībā. Noziedznieki tiek savesti kopā ar citiem noziedzniekiem, bet cietumu personālam jāpalīdz tiem pozitīvi mainīties.

Pēc Ieslodzījuma vietu pārvaldes datiem vairāk nekā puse notiesāto brīvības atņemšanas sodu izcieš atkārtoti. Vai tas ir daudz vai maz, atkarīgs no vērtētāja interpretācijas – pusē gadījumu sasniegts pozitīvs rezultāts, pārējos gadījumos sekojusi neveiksme. Atliek secināt – ja pat sistēma, kas līdz šim nav koncentrējusies uz recidīva mazināšanu, panāk piecdesmit procentu efektivitāti, sistēma, kurai recidīva jautājums ir uzmanības centrā – var būt efektīvāka.

Tikai ar misijas noformulēšanu vien, nav iespējams kļūt efektīvākiem. Vēl jāveic darbības, kas uz recidīva mazināšanu orientēto pieeju nošķir no agrākās pieejas. Personālam jānodrošina konkurētspējīgs atalgojums, kas palīdz piesaistīt un atbilstoši novērtēt spējīgākos un labāk izglītotos darbiniekus. Personāla atlase jāorientē uz motivētu, notiesāto resocializācijā ieinteresētu speciālistu piesaisti, īpaši koncentrējoties uz kandidātu cilvēciskajām īpašībām, personālam jādod atbilstoša speciālā izglītība. Darbā ar notiesātajiem jāpiemēro pārbaudītas un efektīvas metodes un jāiekārto šo metožu izmantošanai piemēroti cietumi. Un, ne mazāk svarīgi – jāpārstrādā tiesību akti, lai uz recidīva mazināšanu vērstā sistēma varētu darboties.

Protams, par sistēmas efektivitāti var spriest vienīgi situācijā, kurā likumpārkāpēji ceļā uz socializēta pilsoņa dzīvi saņem pilnu atbalsta paketi, nevis atsevišķus tās elementus. Diemžēl ne visus resocializācijai nepieciešamos līdzekļus un instrumentus iespējams piemērot izolācijas apstākļos. Lai arī cietuma mūros par likumpārkāpēja gatavību dzīvot sabiedrībā iespējams spriest tikai hipotēžu līmenī, cietumu potenciāls ir pietiekami augsts, lai dotu klientam labu ceļa maizi pirms galvenā pārbaudījuma – brīvības. Ar šādu vadmotīvu jaunās pieejas piemērošanai un intensīvai resocializācijai izraudzīta viena no jutīgākajām mērķgrupām – no vielām atkarīgie cilvēki ieslodzījumā.

Pieci “H”

Pārmaiņu laboratorijas nosaukums ir vielu atkarībā esošo notiesāto resocializācijai veltītais projekts “Jaunas nodaļas izveide Olaines cietumā, ieskaitot būvniecību un personāla apmācību”, ko līdzfinansē Norvēģijas valdība. Darbam nodaļā tiek aicināts galvenokārt personāls bez darba pieredzes ieslodzījuma vietu sistēmā, turklāt jauna pieeja tiek meklēta arī personāla atlasē. Ar likumā noteiktajiem kritērijiem – vecumu, veselības stāvokli, fizisko sagatavotību un nesodāmību nepietiek, lai izdarītu secinājumus par kandidāta vēlmi un spēju palīdzēt citiem cilvēkiem. Sadarbībā ar Norvēģijas Korekcijas dienesta personāla akadēmiju uzsākta misijai atbilstošas izglītības programmas izstrāde, ko apgūs visi nodaļas darbinieki. Konsultējoties ar pieredzējušiem ārvalstu speciālistiem, izstrādātas resocializācijas programmas, uzsākta jaunās nodaļas celtniecība. Paralēli norisinās arī atbilstoša normatīvā regulējuma izstrāde.

Nodaļu jeb resocializācijas centru atkarīgajiem, kurā no nākamā gada pavasara ar 200 klientiem divās maiņās strādās 70 darbinieki, veidos korpusi, kas izvietoti “H” burta formā. Tādēļ simboliski, ka arī visu gatavošanos jaunajai misijai raksturo pieci “H”: “hermētiskums”, “higiēna”, “harmonija”, “humānisms” un “holisms”.

“Hermētiskums”

Uzsākot atkarīgo cilvēku resocializāciju, nepieciešams noslēgt tiem visus piekļuves ceļus atkarību izraisošām vielām. Nodaļas klienti netiks iesaistīti aizvietotājterapijā – viņi nesaņems sintētisko opioīdu preparātu metadonu. Viņu pārvietošanās ārpus nodaļas būs ierobežota un kontrolēta. Ēku logi nebūs atverami, svaiga gaisa pieplūdi nodrošinās ventilācijas sistēma. Klienti regulāri tiks pakļauti eksprestestiem, apmeklētāju un sūtījumu pārbaudei tiks izmantoti detektori. Atlases uzdevums būs izraudzīties godprātīgus darbiniekus, kuri misijā iesaistījušies ar vēlmi realizēt profesionālos ideālus un respektē profesijas mērķi palīdzēt otram cilvēkam apstāties dzīves lejupslīdē un doties augšup.

“Higiēna”

Narkomānija un alkoholisms ir pašdestruktīva uzvedība, vielu atkarība grauj cilvēka fizisko ķermeni un viņa sociālās saites. Vieglprātīga attieksme pret higiēnu narkotisko vielu lietotājus noved pie smagām pavadošajām slimībām – HIV/AIDS, B un C hepatīta, tuberkulozes. Tādēļ vielu lietotāju resocializāciju svarīgi veikt vidē, kas veicina veselīgu dzīvesveidu. Nodaļas telpās netiks atļauts smēķēt, fizisku aktivitāšu nolūkam tiks uzbūvēta sporta zāle un iekārtota trenažieru telpa. Klienti tiks mudināti ievērot higiēnu gan personīgi, gan koplietošanas telpās. Terapeitiskās kopienas princips klientu sadzīvē, personāla skaits un telpu iekārtojums vidi padarīs gan drošu, gan dzīvošanai labvēlīgu.

“Harmonija”

Svarīga jaunās pieejas pazīme ir harmonija. Cietumu sistēmu ierasts identificēt ar dažādu vai pat pretēju un konfliktējošu elementu klātbūtni. Notiesātie kā no sabiedrības nošķirti kaitnieki un ļaundari, un administrācija, kas tiem atmaksā ar sodu visas sabiedrības vārdā. Notiesātie, kas pārstāv noziedznieku subkultūras augstāko šķiru un “nepieskaramie”, kas ar viņiem nedrīkst sēsties pie viena galda. Uzraugi un audzinātāji, kas strādā vienā iestādē, taču seko atšķirīgiem mērķiem un vērtībām.

Vielu atkarība konflikta risku vairākkārtīgi pastiprina – cilvēki, nonākot vielu atkarībā, kļūst viegli aizvainojami un nespēj uzturēt konstruktīvas attiecības ar citiem cilvēkiem.

Jaunais centrs sastāvēs no astoņām nelielām apakšnodaļām, kas ļaus uzturēt atsevišķu psiholoģisko mikroklimatu ikvienā no tām. Pateicoties kontaktpersonu sistēmai, šeit izpaliks personāla iekšējā konkurence, jo universāli darbinieki veiks gan atbalsta, gan kontroles funkciju un pildīs vienotu misiju. Atšķirībā no ierastā modeļa, katram notiesātajam tiks nozīmēta atbalsta persona no darbinieku vidus un tas soda izpildē ļaus plašāk piemērot individuālu pieeju klienta resocializācijā.

Harmonija tiks ievērota arī telpu plānojumā un noformējumā, paredzot vietu gan darbam, gan atpūtai. Taču pati svarīgākā harmonijas pazīme ir sistēmiska, visām pusēm saprotama pieeja atkarību jautājumam ieslodzījuma apstākļos. Pieeja, kas nodrošina kvalitatīvu klientu atlasi un sagatavošanu terapijai, atbilstošu terapiju nodaļā, terapijas rezultātu uzturēšanu ieslodzījuma vietās un sagatavošanu terapijas rezultātu uzturēšanai pēc atbrīvošanas no ieslodzījuma.

“Humānisms”

Lai arī humānisms ir vispārīga ētikas un filozofijas kategorija, cilvēcīga ieslodzījuma priekšraksti visai detalizēti sniegti “Eiropas Komitejas spīdzināšanas un necilvēcīgas vai pazemojošas rīcības vai soda novēršanai” vadlīnijās. Ierasti šos priekšrakstus praktiķi mēdz attiecināt galvenokārt uz izskaužamo pārapdzīvotības problēmu dažādu Eiropas valstu cietumos. Tādēļ bieži paliek nepamanīts, ka komiteja savā darbībā īpaši akcentē nepieciešamību cietumos veidot konstruktīvas, atbalstošas attiecības starp personālu un notiesātajiem, kā arī nodrošināt notiesātajiem pārdomātu un jēgpilnu aktivitāšu programmu.

Protams, apstākļos, kuros personāla skaits ir nepietiekams, tam trūkst motivācijas, zināšanu un nodarbībām atbilstošu telpu, cietuma mikroklimatu raksturo spriedze. Šādos apstākļos notiesātie lielāko dienas daļu pavada kamerās, izniekojot resocializācijai atvēlamo laiku. Arī šajā ziņā centrs atbildīs visiem humānas pieejas kritērijiem. Notiesātie centrā nonāks ar mērķi pozitīvi mainīties, tādēļ visas dienas garumā tiks iesaistīti gan individuālās, gan grupu nodarbībās, ieskaitot biblioterapiju, kinoterapiju un mākslas terapiju. Savukārt centra terapeitiskās kopienas modelis, kura mērķis ir veidot un uzturēt veselīgu un izaugsmi veicinošu vidi, ir piemērota platforma labai personāla un klientu kopdarbībai. Šis ir modelis, kurā visu iesaistīto personu drošība tiks panākta nevis ar statisku uzraudzību, bet dinamisku darbību resocializācijas jomā.

“Holisms”

Ar holismu mēdz apzīmēt veseluma pieeju dažādu elementu kopumam, kas spilgti izpaudīsies jaunā centra darbībā. Dalība kādā no resocializācijas programmām nebūs tikai epizode klienta dienas kārtībā. Pati dzīve centrā veidos vienotu resocializācijas aktivitāšu programmu, tās sastāvdaļas būs gan individuālas un grupu nodarbības, gan klientu dienas režīms, gan nodarbības sporta zālē, pat kopīgas maltītes un telpu uzkopšana. Centrs būs ilustrācija tam, ka brīvības atņemšanas sods nav atriebība, bet veids, kā valsts māca likumpārkāpējam prasmes patstāvīgi dzīvot bez noziegumu izdarīšanas.

Holisma pieeju paudīs arī personāla funkciju sadalījums – amatpersonas netiks tradicionāli sašķirotas drošības, uzraudzības vai rehabilitācijas nodaļu segmentos. Katrā terapeitiskajā kopienā darbosies speciālisti, kuru uzmanības centrā būs klients ar tā vajadzībām un sabiedrību apdraudošajiem noziedzības riskiem, kurus nepieciešams mazināt.

Personāls un klienti: starta signāls izskanējis

Šobrīd dažādu nozaru speciālisti un interesenti tiek aicināti darbam centrā, rudenī tiks uzsākta to izglītošana, tiks uzsākta arī klientu atlase Latvijas ieslodzījuma vietās. Centrs, kurš kļūs par lielāko atkarīgo cilvēku rehabilitācijas iestādi valstī, no ieceres drīz pārtaps par realitāti – ar saviem izaicinājumiem un veiksmes stāstiem. Iespējams, tas kalpos par labās prakses paraugu visai ieslodzījuma vietu sistēmai. Iespējams, speciālisti, kas vēl nesen nebija plānojuši karjeru cietumā, drīz kļūs par reformu komandas dalībniekiem. Šī būs komanda, kas pulcināta, lai lauztu iesīkstējušus stereotipus un caur atbalstu likumpārkāpējiem palīdzētu visai sabiedrībai kļūt drošākai.

Piesakies jaunumiem

Saņem paziņojumus par jaunākajiem konkursiem, ziņām un pasākumiem programmās, kuras svarīgas tieši Tev!

Ziņo par pārkāpumiem

Ieviešanā sekojam labas pārvaldības principiem un ieviešanas porcess ir atklāts, caurspīdīgs un izsekojams. Ja tev ir aizdomas par pārkāpumu - ziņo!