2015.gada pirmajā pusgadā paveiktais projektā LV08/1drukāt - EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti
Visas
programmas
Program icon
Pētniecība
un izglītība
Program icon
Reģionālā attīstība un kultūra
Program icon
Starptautiskā policijas sadarbība
Program icon
Aktīvo iedzīvotāju fonds
Program icon
Korekcijas
dienesti
Program icon
Bizness un
inovācijas
Program icon
Klimats
un vide
Program icon
Sociālais dialogs-pienācīgs darbs
Program icon
Divpusējās sadarbības fonds
Program icon

2015.gada pirmajā pusgadā paveiktais projektā LV08/1drukāt

Elektroniskās uzraudzības ieviešana

Kopš 2013.gada 3.jūnija īstenot uzsāktā Valsts probācijas dienesta (turpmāk – dienests) projekta Nr.LV08/1 „Alternatīvu brīvības atņemšanai sekmēšana (ieskaitot iespējamo pilotprojektu elektroniskajai uzraudzībai)” (turpmāk – projekts) ietvaros 2015.gada pirmajā pusgadā turpinājās aktīvs darbs pie elektroniskās uzraudzības sistēmas ieviešanas Latvijā, tajā skaitā Elektroniskās uzraudzības centra izveides:

 1. Sniegts atbalsts elektroniskās uzraudzības likumprojektu sagatavošanai un tālākai virzībai;
 2. Turpināts darbs pie sadarbības ar Tiesu namu aģentūru izveides elektroniskās uzraudzības IT infrastruktūras uzturēšanai;
 3. Organizēta Norvēģijas ekspertu vizīte Latvijā, lai konsultētos par jautājumiem, kas saistīti ar elektroniskās uzraudzības ieviešanu;
 4. Organizēti 6 informatīvi semināri Ieslodzījuma vietu pārvaldes darbiniekiem par elektroniskās uzraudzības ieviešanu;
 5. 09.06.2015. organizēts informatīvs seminārs par elektronisko uzraudzību Latvijas krimināltiesību speciālistiem, kurā kopumā piedalījās 40 personas;
 6. Iegādāts Elektroniskās uzraudzības centra darbības nodrošināšanai nepieciešamais aprīkojums un aprīkots Elektroniskās uzraudzības centrs;
 7. Uzsākta pretendentu atlase vakantajiem Projekta referenta elektroniskās uzraudzības jomā amatiem;
 8. Īstenoti elektroniskās uzraudzības tehnoloģiju nomas iepirkums “Sistēmas izveidošana probācijas klientu uzraudzībai sabiedrībā ar tehniskiem līdzekļiem” un servera piegādes iepirkums;
 9. 06.07.2015. noslēgts iepirkuma līgums ar elektroniskās uzraudzības tehnoloģiju nomas iepirkuma uzvarētāju “SuperCom Ltd.”, 09.07.2015. noslēgts iepirkuma līgums ar servera piegādes iepirkuma uzvarētāju SIA “IPRO”.

Seminārs par elektronisko uzraudzību

2015.gada 9.jūnijā Rīgā norisinājās informatīvs seminārs dienesta sadarbības partneriem par elektroniskās uzraudzības ieviešanu, kuru dienests organizēja sadarbībā ar Eiropas Probācijas konfederāciju, Norvēģijas Tieslietu un sabiedrības drošības ministriju un Oslo Probācijas dienestu.

Semināra mērķis bija sniegt pārskatu Latvijas krimināltiesību speciālistiem par elektroniskās uzraudzības pielietošanas iespējām kriminālajā justīcijā, mācoties no citu valstu pieredzes, galvenokārt Beļģijas, Nīderlandes un Norvēģijas.

Tostarptika aplūkota arī Eiropas Padomes rekomendācija CM/Rec(2014)4 par elektronisko uzraudzību.

Seminārā piedalījās pārstāvji no Latvijas Tieslietu ministrijas, Iekšlietu ministrijas, Tiesībsarga biroja, Ieslodzījuma vietu pārvaldes, Valsts policijas, tiesām un prokuratūrām, kopumā 40 personas.

Semināru vadīja un ar savām zināšanām ar klātesošajiem dalījās šīs jomas eksperti Michiel van der Veen (Nīderlande), Marianne Kylstad Øster, Njål Grimstad un Bernt Reidar Espedal (Norvēģija).

Preses konference par elektronisko uzraudzību

2015.gada 6.jūlijā Rīgā norisinājās dienesta organizētā preses konference, lai informētu par notiesāto elektroniskās uzraudzības sistēmas ieviešanu Latvijā. Preses konferencē plašsaziņas līdzekļu pārstāvji tika informēti par elektroniskās uzraudzības sistēmas ieviešanas gaitu, kā arī tika prezentētas elektroniskās uzraudzības iekārtas.

Preses konferencē piedalījās dienesta vadītājs Mihails Papsujevičs, projekta vadītājs Imants Jurevičius, elektroniskās uzraudzības iekārtu piegādes iepirkuma uzvarētāja “SuperCom Ltd.” pārstāvji.

Īstenotās mācības

Projekta ietvaros 2015.gada pirmajā pusgadā ir noorganizēti 16 mācību semināri,       6 informatīvi semināri Ieslodzījuma vietu pārvaldes darbiniekiem par elektroniskās uzraudzības ieviešanu un 9 kolēģu konsultācijas.

2015.gada pirmajā pusgadā kolēģu konsultācijās kopumā piedalījās 161 dienesta darbinieks.

Norisinājušies 6 semināri „Motivējošā intervēšana”, kuru mērķis bija sniegt zināšanas par motivējošo intervēšanu, kā arī atsvaidzināt zināšanas par motivējošo intervēšanu tiem darbiniekiem, kuri šo tehniku apguvuši 2010.gadā. Semināru vadīja dienestā strādājoši Motivējošās intervēšanas treneri. Kopumā šajos semināros jaunas zināšanas un prasmes ieguva 48 dienesta darbinieki un 49 Ieslodzījuma vietu pārvaldes darbinieki.

2015.gada pirmajā pusē Latvijā viesojās eksperti no Norvēģijas Īlas cietuma, lai veiktu Motivējošās intervēšanas treneru apmācīšanu.

 Gada pirmajā pusē tika organizēti 4 semināri „Sarunas prasmju attīstības treniņš”, kuru ietvaros tika apmācīti 42 dienesta darbinieki un 22 Ieslodzījuma vietu pārvaldes darbinieki. Šos seminārus vadīja ekspertes no Lielbritānijas Elizabeth Hayes un Lydia Guthrie.

Trijos semināros „Zināšanu atsvaidzināšanas apmācību kurss darbā ar dzimumnoziedzniekiem” piedalījās 36 dienesta darbinieki un 20 Ieslodzījuma vietu pārvaldes darbinieki.

Notikuši 2 semināri „Pārmaiņu vadība”, kuros piedalījušies 17 dienesta darbinieki un 18 Ieslodzījuma vietu pārvaldes darbinieki.

Konferences un sanāksmes

Vēl viens no veidiem, kā celt darbinieku profesionālo kompetenci, ir dalība starptautiskajās konferencēs un pieredzes apmaiņas vizītes, kas dod iespēju dalīties ar valstu labāko pieredzi dažādās probācijas darba jomās. 2015.gada 1.pusgadā apmeklētās starptautiskās konferences un sanāksmes:

 1. 2015.gada 21.–23.maija komandējums uz Varšavu (Polija) – Eiropas atjaunojošā taisnīguma foruma ikgadējā vispārējā sanāksme un konference „Izlīguma pieejamība vardarbības ģimenē upuriem”, kuru apmeklēja 2 darbinieki;
 2. 2015.gada 27.–30.maija komandējums uz Barselonu (Spānija) – Eiropas Probācijas konfederācijas organizētā digitālo tehnoloģiju konference „Tehnoloģijas dienestos darbam ar likumpārkāpējiem: Nākotnes izaicinājumi”, kurā piedalījās 1 darbinieks;
 3. 2015.gada 14.–15.jūnija komandējums uz Roterdamu (Nīderlande) – Eiropas Probācijas konfederācijas 10.elektroniskās uzraudzības konferences sagatavošanas pastāvīgās darba grupas sanāksme un projekta stratēģiskās vadības kapacitātes stiprināšanai, kurā piedalījās 1 darbinieks.

Darbs ar jauniešiem

2015.gada 1.pusgadā īstenotas un gada otrajā pusē plānotas šādas aktivitātes:

 1. Lai sagatavotu dienesta darbiniekus darbam ar jauniešiem, kas ir dienesta klienti un sniegtu nodarbinātajiem speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, 30 dienesta darbiniekiem, kuri strādā ar probācijas klientiem, nodrošinātas 5 dienu ilgas Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktās apmācības par bērnu tiesību aizsardzību. Plānots, ka 5 dienu apmācības šogad tiks nodrošinātas vēl 30 dienesta darbiniekiem un 40 Ieslodzījuma vietu pārvaldes darbiniekiem. Minētajiem darbiniekiem tiks nodrošinātas arī zināšanu atsvaidzināšanas apmācības.
 2. Darbs ar brīvprātīgajiem: 2015.gada jūnijā uzsākts pilotprojekts resocializācijas darba ar jauniešiem veicināšanai – brīvprātīgo līdzgaitnieku pilotprojekta izstrāde. Izstrādāts pilotprojekta teorētiskais pamatojums un praktiskā darba metodes, brīvprātīgo atlases kritēriji un piesaistīšanas veidi, brīvprātīgo apmācības un to saturs (rokasgrāmata), ņemot vērā līdz šim Latvijā īstenoto projektu pieredzi brīvprātīgo darba organizēšanā, esošo Latvijas likumdošanu un plānotos normatīvo aktu grozījumus. 12 dienesta nodarbinātie apmācīti brīvprātīgo līdzgaitnieku koordinatora darbam. Uzsākta brīvprātīgo piesaiste – izsludināta pieteikšanās brīvprātīgā līdzgaitnieka darbam, atlase turpināsies līdz 2015.gada septembrim. Atlasīto brīvprātīgo līdzgaitnieku pirmā grupa tiks apmācīta jau 2015.gada augustā, un pārējo grupu apmācības tiks turpinātas līdz 2015.gada oktobrim.
 3. Uzsākts darbs pie uzvedības korekcijas programmas jauniešiem izstrādes – izveidota dienesta darba grupa priekšizpētes veikšanai, kuras mērķis bija apzināt dienesta klientu vecumā no 14 līdz 25 gadiem vajadzības, dienesta resursus šīs klientu mērķgrupas resocializācijai, kā arī ārzemju praksi delinkventu jauniešu sociālās korekcijas darbā. Darba grupas priekšizpētes darbs noslēdzies, apkopotas rekomendācijas dienesta darba uzlabošanai un sagatavots plāns darba grupas izveidei un programmas izstrādei līdz 2016.gada janvārim.
 4. Lai iepazīstinātu Latvijas tiesībsargājošo iestāžu speciālistus ar Norvēģijas praksi darbā ar jauniešiem, plānots organizēt Norvēģijas speciālistu – Mediācijas dienesta pārstāvju vizīti uz Latviju, kur 5 reģionālās diskusijās Latvijas pārstāvji varēs gūt izpratni par Norvēģijā pieņemto praksi darbā ar nepilngadīgajiem un uz nepilngadīgo uzvedības maiņu vērstas starpinstitucionālās sadarbības mehānismiem.

Pētījumi

Pētījums par riska un vajadzību novērtējuma (RVN) instrumenta efektivitāti

Līdz šim pētījumā par riska un vajadzību novērtējuma instrumenta efektivitāti:

 1. izgūti dati no datu bāzes PLUS;  veikta riska un vajadzību novērtējuma datu apstrāde;
 2.  novērtēti riska un vajadzību novērtējuma psihometriskie rādītāji, secinot, ka instrumenta iekšējā validitāte ir laba;
 3. atbilstoši izgūtajiem riska un vajadzību novērtējuma datiem no Soda reģistra datu bāzes tika pieprasīta un iegūta informācija par klientu sodāmībām;
 4. veikta klientu sodāmību datu apstrāde.

Pētījums par probācijas programmu (PP) efektivitāti

2015.gada 1.pusgadā pētījumā par probācijas programmu efektivitāti:

 1. veikta klientu lietu vadītāju aptauja (mērķis: izpētīt viņu viedokli par probācijas programmām un iepriekšējo pieredzi), proti, datu ievākšana un statistiskā analīze;
 2. notikusi programmu vadītāju kompetenču modeļa izstrāde (literatūras un dažādu kompetenču modeļu analīze, diskusijas darba grupās, PP vadītāja kompetenču modeļa izveide);
 3. tiek turpināts darbs pie monitorēšanas veidlapas izstrādes un videoierakstu analīzes;
 4. sagatavoti un pieteikti divi kopsavilkumi Eiropas Psiholoģijas un tieslietu asociācijas organizētajai zinātniskajai konferencei “Šodienas izaicinājumi psiholoģijai un tieslietām” (notiks 2015.gada 4.-7.augustā, Nirnbergā (Vācija));
 5. noris pētījums par klientu kriminogēnām attieksmēm pirms un pēc intervences (analizēta zinātniskā literatūra, izstrādāta anketa, no 2015.gada aprīļa tiek vākti pētījuma dati).

Kā arī:

Pateicoties projekta sniegtajām iespējām,

2015.gadā tiek turpināta atbalsta sniegšana trūcīgiem un maznodrošinātajiem probācijas klientiem, piedāvājot ceļa izdevumu atlīdzināšanu, lai nokļūtu dienestā uz tikšanos ar lietas vadītāju vai probācijas programmas nodarbību.

Piedāvāta iespēja atlīdzināt ceļa izdevumus arī probācijas dienesta darbiniekiem, kuri apmeklē citas dienesta struktūrvienības teritoriju, lai pildītu savus tiešos darba pienākumus probācijas programmu vadīšanā vai tiekas ar probācijas klientu.

Tiek piedāvātas psihiskās veselības speciālista konsultācijas probācijas klientiem, kuriem ir psihiskās veselības traucējumi.

Dienesta darbiniekiem ir iespēja apmeklēt psihoterapijas speciālistu individuālā atbalsta konsultācijas, kas ir būtisks atbalsts darbinieku izdegšanas sindroma mazināšanai un emocionālās noturības stiprināšanai.

Piesakies jaunumiem

Saņem paziņojumus par jaunākajiem konkursiem, ziņām un pasākumiem programmās, kuras svarīgas tieši Tev!

Ziņo par pārkāpumiem

Ieviešanā sekojam labas pārvaldības principiem un ieviešanas porcess ir atklāts, caurspīdīgs un izsekojams. Ja tev ir aizdomas par pārkāpumu - ziņo!