Projektā LV08/1 "Alternatīvu brīvības atņemšanai sekmēšana (ieskaitot iespējamo pilotprojektu elektroniskajai uzraudzībai)" paveiktais 2014.gadā un plānotais 2015.gadā - EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti
Visas
programmas
Program icon
Pētniecība
un izglītība
Program icon
Reģionālā attīstība un kultūra
Program icon
Starptautiskā policijas sadarbība
Program icon
Aktīvo iedzīvotāju fonds
Program icon
Korekcijas
dienesti
Program icon
Bizness un
inovācijas
Program icon
Klimats
un vide
Program icon
Sociālais dialogs-pienācīgs darbs
Program icon
Divpusējās sadarbības fonds
Program icon

Projektā LV08/1 “Alternatīvu brīvības atņemšanai sekmēšana (ieskaitot iespējamo pilotprojektu elektroniskajai uzraudzībai)” paveiktais 2014.gadā un plānotais 2015.gadā

Darbs projekta LV08/1 ietvaros 2014.gadā bijis ļoti intensīvs un daudzpusīgs. Tāpat 2015.gads solās būt ne mazāk aktīvs, sevī ietverot lielāko daļu plānoto projekta aktivitāšu īstenošanu. Piedāvājam atskatīties uz projektā paveikto pagājušogad un plānoto šogad.

Mācības

2014.gadā probācijas dienesta un ieslodzījumu vietu speciālistu profesionālās kapacitātes stiprināšanas un resocializācijas sistēmas pilnveides ietvaros personālam tika nodrošinātas šādas apmācības:

13 mācību semināri

5 konsultatīvās padomes sēdes par elektroniskās uzraudzības ieviešanu

16 kolēģu konsultācijas

Arī 2015.gads mācību pasākumu ziņā solās būt ļoti intensīvs, papildus jau iesāktajām apmācībām plānots īstenot vairākus jaunus vai ilgāku laiku nebijušus seminārus.

2015.gadā plānots turpināt sekojošu semināru īstenošanu:

un no jauna uzsākt šādu mācību īstenošanu:

Darbs ar jauniešiem

Kā arī 2015.gadā paredzēta virkne apmācību, kuru mērķis nostiprināt dienesta darbinieku zināšanas par darbu ar jauniešiem, kas ir dienesta klienti.

Plānotas šādas aktivitātes:

1) Lai sagatavotu dienesta darbiniekus darbam ar jauniešiem un sniegtu nodarbinātajiem speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, tiks nodrošinātas Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktās apmācības, kuras tiks nodrošinātas 60 Valsts probācijas dienesta un 40 Ieslodzījuma vietu pārvaldes darbiniekiem. Minētajiem darbiniekiem tiks nodrošinātas arī zināšanu atsvaidzināšanas apmācības;

2) 60 VPD darbinieku apmācības par ārzemju praksi un pieredzi darbā ar jauniešiem, kuras nodrošina ārvalstu eksperti;

3) Jauniešu resocializācijas darba speciālistu – treneru apmācības;

4) Darbs ar brīvprātīgajiem: 2015.gadā plānots uzsākt pilotprojektu resocializācijas darba ar jauniešiem veicināšanai, iesaistīt brīvprātīgos no sabiedrības dienesta mērķu sasniegšanā. Izstrādāt pilotprojekta teorētisko pamatojumu un praktiskā darba metodes. Plānots, ka likumpārkāpumus izdarījušo jauniešu (vecumā no 14 līdz 25 gadiem) integrācijai sabiedrībā dienests projekta aktivitāšu ietvaros piesaistīs aptuveni 60 brīvprātīgus līdzgaitniekus, kuri kopējās aktivitātēs ar jauniešiem palīdzēs viņiem apgūt lietderīgas prasmes un nostiprināt resocializāciju sekmējošas vērtības un intereses. Līdz 2015.gada aprīļa beigām tiks risināti arī jautājumi par pašu brīvprātīgo atlases kritērijiem un piesaistīšanas veidiem, brīvprātīgo apmācībām un to saturu, ņemot vērā Latvijā līdz šim īstenoto projektu pieredzi brīvprātīgo darba organizēšanā, esošo Latvijas likumdošanu un plānotos normatīvo aktu grozījumus. Lai iepazīstinātu Latvijas tiesībsargājošo iestāžu speciālistus ar Norvēģijas praksi par darbu ar jauniešiem, plānots organizēt Norvēģijas speciālistu – Mediācijas dienesta pārstāvju vizīti uz Latviju, kur 5 reģionālās diskusijās Latvijas pārstāvji gūt izpratni par Norvēģijā pieņemto praksi darbā ar nepilngadīgajiem un starpinstitucionālās sadarbību, kura vērsta uz nepilngadīgo uzvedības maiņu;

5) 7 probācijas dienesta darbiniekiem, kuri nodarbojas ar jaunu metožu izstrādi darbam ar jauniešiem – probācijas klientiem, paredzēta vizīte uz Eiropas valsti, lai iepazītos ar tās krimināltiesību un citu nozaru ekspertu pieredzi darbā ar notiesātiem jauniešiem;

6) Dienesta darba ietvaros tiks izstrādāts jauns, darbam ar jauniešiem paredzēts korekcijas instruments – probācijas programma. Tiks nodrošināta jauniešiem paredzētās programmas vadītāju apmācības (16 programmu vadītāji).

Konferences un semināri

Vēl viens no veidiem, kā celt darbinieku profesionālo kompetenci ir dalība starptautiskajās konferencēs un pieredzes apmaiņas vizītes, kas dod iespēju iepazīties ar aktuālo informāciju starptautiskā mērogā un pilnveidot dienesta darbību atbilstoši mūsdienu tendencēm kriminālās justīcijas jomā. 2014.gadā dienesta pārstāvji apmeklēja šādas konferences un seminārus:

 1. 2014.gada 11.–13.maijs. Oslo (Norvēģija) – 3 dienesta darbinieki iepazinās ar Norvēģijas pieredzi likumpārkāpēju elektroniskās uzraudzības sabiedrībā tehnoloģiju iepirkuma dokumentācijas sagatavošanā;
 2. 2014.gada 14.–16.maijs. Varšava (Polija) – konference „Attīstot atbalstu upuriem Eiropā”, kurā piedalījās 1 darbinieks;
 3. 2014.gada 11.–14.jūnijs. Belfāsta (Lielbritānija) – European Forum for Restorative Justice 8.konference „Beyond crime: Pathways to desistance, social justice and peacebuilding” (Pēc nozieguma: ceļi atturēšanai no noziedzīgā nodarījuma, sociālā taisnīguma atjaunošanai un miera veidošanai), kurā piedalījās 3 darbinieki;
 4. 2014.gada 4.-6.jūnijs. Kišiņeva (Moldova) – Eiropas Probācijas konfederācijas, Eiropas Padomes un Moldovas Probācijas dienesta organizētā starptautiskā konference „Sabiedrībā izciešamie sodi Centrālās un Austrumeiropas valstīs”, kurā piedalījās 3 darbinieki;
 5. 2014.gada 4.–5.septembris. Amsterdama (Nīderlande) – projekta STREAM seminārs par probācijas programmu efektivitātes pētījumiem, kurā piedalījās 1 darbinieks;
 6. 2014.gada 2.–6.septembris Porto (Portugāle) – Dzimumnoziedznieku ārstniecības starptautiskās asociācijas (IATSO) ikgadējā zinātniskā konference „Seksuālās vardarbības krimināltiesību politikas: No zinātnes līdz likumdošanai un ārstniecībai” un projekta stratēģiskās vadības stiprināšana, kurā piedalījās 1 darbinieks;
 7. 2014.gada 9.–13.septembris. Prāga (Čehija) – Eiropas Kriminologu biedrības ikgadējā konference „Eiropas kriminoloģija: iedvesma un dažādība”, kurā piedalījās 2 darbinieki;
 8. 2014.gada 9.-13.septembris. Jorka (Lielbritānija) – Nacionālās ļaunprātīgu izmantotāju ārstniecības organizācijas ikgadējā zinātniskā konference, kurā piedalījās 3 darbinieki;
 9. 2014.gada 11.-21.septembris. Klīvlenda (Ohaio, ASV) – Likumpārkāpēju labošanas sabiedrībā starptautiskās asociācijas (ICCA) ikgadējā zinātniskā konference „Inovatīvu prakšu integrēšana: No pagātnes sasniegumiem uz būtisko nākotnē: Zinātnes un prakses inovācija, integrācija un ieviešana”, kurā piedalījās 1 darbinieks;
 10. 2014.gada 21.–23.septembris Frankfurte (Vācija) – projekta stratēģiskās vadības nodrošināšana, kurā piedalījās 1 darbinieks;
 11. 2014.gada 22.–24.oktobris. Barselona (Spānija) – Eiropas Komisijas DAPHNE III finanšu instrumenta līdzfinansētā projekta „Apļi Eiropai” ieviešanas seminārs, kurā piedalījās 2 darbinieki;
 12. 2014.gada 22.–24.oktobris. Malta „Recidīva stratēģiska identificēšana ar izvērtēšanas un monitoringa metodēm” STREAM noslēguma konference, 2 dalībnieki;
 13. 2014.gada 19.–21.noevmbris. Barselona (Spānija) – Eiropas Komisijas DAPHNE III finanšu instrumenta līdzfinansētā projekta „Apļi Eiropai” noslēguma konference, kurā piedalījās 3 darbinieki;
 14. 2014.gada 5.–7.novembris. Nīderlande – Eiropas Komisijas līdzfinansētā projekta „Bīstamu likumpārkāpēju mobilitāte Eiropā” (SOMEC) noslēguma konference, kurā piedalījās 3 darbinieki;
 15. 2014.gada 12.-15.novembris. Lēvene (Beļģija) Eiropas Komisijas DAPHNE finanšu instrumenta līdzfinansētā projekta „Attīstot integrētu atbildi seksuālai vardarbībai: starpdisciplinārās pētniecības projekts par atjaunojošā taisnīguma potenciālu” konference „Izpētot atjaunojošā taisnīguma potenciālu seksuālai vardarbībai”, piedalījās 2 darbinieki;
 16. 2014.gada 11.-14.decembris. Frankfurte (Vācijā) Dalība Eiropas Probācijas Konfederācijas organizētajā konferencē par elektronisko uzraudzību, piedalījās 7 dalībnieki.

Pētījumi

Pētījums par riska un vajadzību novērtējuma (RVN) instrumenta efektivitāti

2014.gadā paveiktais:

Datu sagatavošana

Izgūta visa pieejamā informācija no PLUS par RVN (riska un vajadzību novērtējumu), kuri veikti sākot no 2011. gada. Šie dati tika izmantoti, lai veidotu izlases psihometrisko pētījumu veikšanai. Veikta psihometriskā analīze:

Veikta kvalitatīvā analīze: balstoties uz psihometrisko analīzi un pieejamo zinātnisko literatūru par attiecīgo tēmu, tika identificēti trūkumi RVN instrumentā.

Balstoties uz pieejamo zinātnisko literatūru par attiecīgo tēmu un dienesta vajadzībām, tika identificētas problēmas riska diagnostikas jomā – nepieciešams ieviest papildus kritērijus, kas palīdzētu pilnvērtīgāk novērtēt vardarbības riska faktoru.

2015.gadā plānotais:

Priekšlikumu izstrāde – Turpināt strādāt pie RVN uzlabošanas attiecībā uz vardarbības riska novērtēšanu, gan attiecībā uz esošā instrumenta pilnveidi, kā arī pie RVN veikšanas elektroniski pilnveides. Pētījums par RVN prognozes kapacitāti – saņemt datus no Sodu reģistra datu bāzes par VPD klientu izdarītajiem atkārtotajiem noziedzīgajiem nodarījumiem, un veikt padziļinātu analīzi par mūsu lietotā RVN instrumenta kvalitāti, plusiem un mīnusiem. Sākt darbu pie noslēguma ziņojuma sagatavošanas.

Pētījums par probācijas programmu (PP) efektivitāti

2014.gadā realizētas šādas aktivitātes:

2015.gadā plānota šādu aktivitāšu īstenošana:

Kā arī:

Pateicoties projekta sniegtajām iespējām, 2014.gadā uzsākta un tiek turpināta atbalsta sniegšana trūcīgiem un maznodrošinātajiem probācijas klientiem, piedāvājot ceļa izdevumu atlīdzināšanu, lai nokļūtu dienestā uz tikšanos ar lietas vadītāju vai probācijas programmu. Piedāvāta iespēja atlīdzināt ceļa izdevumus arī probācijas dienesta darbiniekiem, kuri apmeklē citas dienesta struktūrvienības teritoriju, lai pildītu savus tiešos darba pienākumus probācijas programmu vadīšanā vai tiekas ar probācijas klientu.

Tiek piedāvātas psihiskās veselības speciālista konsultācijas probācijas klientiem, kuriem ir garīgās veselības traucējumi.

Dienesta darbiniekiem ir iespēja apmeklēt psihoterapijas speciālistu individuālā atbalsta konsultācijas, kas ir būtisks atbalsts darbinieku izdegšanas sindroma mazināšanai un emocionālās noturības stiprināšanai.

Īstenoti vairāki iepirkumi, tajā skaitā izsludināts elektroniskās uzraudzības tehnoloģiju nomas iepirkums.

Piesakies jaunumiem

Saņem paziņojumus par jaunākajiem konkursiem, ziņām un pasākumiem programmās, kuras svarīgas tieši Tev!

Ziņo par pārkāpumiem

Ieviešanā sekojam labas pārvaldības principiem un ieviešanas porcess ir atklāts, caurspīdīgs un izsekojams. Ja tev ir aizdomas par pārkāpumu - ziņo!