Ar EEZ un Norvēģijas grantu atbalstu Latvijā uzsāk tiesu ekspertīžu sistēmas modernizāciju - EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti
Visas
programmas
Program icon
Pētniecība
un izglītība
Program icon
Reģionālā attīstība un kultūra
Program icon
Starptautiskā policijas sadarbība
Program icon
Aktīvo iedzīvotāju fonds
Program icon
Korekcijas
dienesti
Program icon
Bizness un
inovācijas
Program icon
Klimats
un vide
Program icon
Sociālais dialogs-pienācīgs darbs
Program icon
Divpusējās sadarbības fonds
Program icon
Category image
Starptautiskā policijas sadarbība

Ar EEZ un Norvēģijas grantu atbalstu Latvijā uzsāk tiesu ekspertīžu sistēmas modernizāciju

Šā gada 17. jūnijā Iekšlietu ministrija parakstīja līgumu ar Tieslietu ministriju par projektu, kas būs kā atspēriena platforma tiesu ekspertīžu institūta reformai Latvijā un kas paredz izveidot vienotu Valsts tiesu ekspertīžu centru Tieslietu ministrijas padotībā, apvienojot Valsts tiesu ekspertīžu biroju un Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldi.

Tieslietu ministrija sadarbībā ar Norvēģijas Nacionālās Kriminālās izmeklēšanas dienestu (NCIS), Valsts tiesu ekspertīžu biroju (VTEB), Valsts policiju (VP) un Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centru (VTMEC) uzsāk Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) grantu finansētu projektu “Tiesu ekspertīžu sistēmas un notikumu vietas apskates kapacitātes stiprināšana” programmā “Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana”.   

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs Dimitrijs Trofimovs  uzsver: “Iekšlietu ministrija kopā ar Tieslietu ministriju spējusi piesaistīt starptautisko finansējumu iekšlietu un tieslietu nozares spēju stiprināšanai un Latvijas tiesu ekspertīžu sistēmas modernizācijai, turklāt sadarbojoties arī ar citām tiesībsargājošām iestādēm šo mērķu sasniegšanā. Esmu gandarīts, ka Valsts policijas eksperti projekta rezultātā iegūs jaunas zināšanas un mūsdienīgu tehnisko nodrošinājumu. Sadarbības rezultātā būtiski tiks uzlabots Latvijas tiesībsargājošo iestāžu darbs Latvijas un arī starptautiskās sabiedrības drošībai.”

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs Mihails Papsujevičs norāda: “Vienotas tiesu ekspertīžu iestādes izveide būs labs atspēriens turpmākajiem soļiem tiesiskuma veicināšanā valstī. Pirmkārt, vienā lietā izņemto objektu un pēdu izpētē tiks novērsts risks pazaudēt pēdas, veicot citu ekspertīzi, jo izpētē strādās vienota ekspertu komanda, kas  arī  samazinās ekspertīžu izpildes kopējo termiņu  un labvēlīgi ietekmēs lietas izskatīšanas termiņus. Otrkārt, uzlabosies kriminālistikas speciālistu atbalsts notikuma vietā, un treškārt, ievērojami palielināsies tiesu ekspertīzes politikas attīstības potenciāls.”

Projekta īstenošanas rezultātā būtiski tiks uzlabotas Latvijas tiesu ekspertīžu iestāžu tehniskās spējas un kriminālistikas speciālistu zināšanas.

Projektā plānots gūt zināšanas no Norvēģijas partneriem, tostarp Latvijas kriminālistikas speciālisti tiks apmācīti darbam ar trīsdimensionālajiem (3D) skeneriem, kas ir viena no efektīvākajām notikuma apskates fiksēšanas metodēm. Iegūtos datus var izmantot gan ekspertīzes veikšanā, gan veicot dažādas procesuālās darbības (liecību pārbaudes), gan pierādījumu prezentācijā tiesā. Iegūtais 3D skenējums ļauj precīzi izmērīt visus iespējamos attālumus un objektus notikumu vietās.

Projekta laikā tiks risināti šobrīd aktuāli tiesu ekspertīžu jautājumi: VTEB sadarbībā ar NCIS tiesu ekspertiem veidos kopīgu datu bāzi dokumentu ekspertīzē, kas paplašinās dokumentu izpētei nepieciešamo informācijas apjomu, kā arī nodrošinās jaunu iespēju izmantošanu, pielietojot esošās analītiskās tehniskās iekārtas ķīmisko ekspertīžu jomā, kas izmeklētājiem sniegs plašāku informāciju par lietā svarīgiem faktiem. Abu valstu tiesu ekspertu kopīgs darbs noteikti sniegs jaunas iespējas tiesu ekspertīzē.

Lai uzlabotu VP un citu tiesībsargājošo iestāžu darbinieku kvalifikāciju un tehnisko nodrošinājumu katastrofu un masveida negadījumu upuru identificēšanā, projekta ietvaros tiks iegādāts jauns tehniskais nodrošinājums (10 īpaši aprīkotas automašīnas, tehniskās iekārtas, aprīkojums darbam notikuma vietās, piemēram, specializēts apģērbs darbam paaugstināta riska apstākļos, ķīmiskā un radioloģiskā piesārņojuma testēšanas iekārtas izmantošanai notikuma vietās). Darbinieku kvalifikācija tiks uzlabota, organizējot starptautiskas mācības katastrofu upuru identificēšanas jomā, piesaistot Interpola mācībspēkus.

Jaunu, mūsdienīgu tehnoloģiju ieviešana praksē ļaus attīstīt jaunas iespējas ekspertīzē, tiks aktualizētas izpētes metodes. Tādēļ paredzēts, ka projekta ietvaros  tiks iegādāts laboratoriju aprīkojums toksikoloģisko ekspertīžu un izpēšu veikšanai (alkohola un psihoaktīvo vielu kvalitatīvai noteikšanai bioloģiskajā materiālā, iekārtu kopums tiesu medicīniskās ekspertīzes subjektu un objektu mašīnlasāmai identificēšanai un izsekojamībai un autopsijas telpu aprīkojums, t.sk., mūsdienīgi autopsiju galdi, lampas, saldēšanas kameras u.c. saistītais iekārtojums, kā arī portatīvais rentgena aparāts).  Tiks būtiski uzlabotas kriminālistikas speciālistu darba iespējas notikuma vietā, veicinot viņu mobilitāti un nodrošinot ar nepieciešamo aprīkojumu un materiāliem, kas atbilst mūsdienīgām iespējām un ļaujot iespēju strādāt nestandarta apstākļos.

Tieslietu ministrijai ir valstī vadošā loma politikas izstrādē tiesu ekspertīžu jomā, kā arī atbilstoši valdības apstiprinātajam plānam Tieslietu ministrijai ir piešķirta vadošā loma vienotas tiesu ekspertīžu iestādes izveides procesā. Ievērojot minēto, pasākumu koordināciju un ieviešanu ekspertīžu iestādēs projektā īstenos Tieslietu ministrija. Kopējais projekta finansējums ir 2 680 000 eiro, no kuriem EEZ grantu finansējums 85% apmērā ir 2 278 000 eiro, bet nacionālais līdzfinansējums 15% apmērā ir 402 000 eiro, ko papildina Norvēģijas Grantu Programmas Divpusējā sadarbības fonda piešķīrums 171 000 eiro apmērā. Projekts tiks īstenots līdz 2024. gada 30. aprīlim.

Dalies ar šo rakstu
Share with instagram
Share with facebook
Share with whatsapp
Send e-mail
Copy to clipboard

Piesakies jaunumiem

Saņem paziņojumus par jaunākajiem konkursiem, ziņām un pasākumiem programmās, kuras svarīgas tieši Tev!

Ziņo par pārkāpumiem

Ieviešanā sekojam labas pārvaldības principiem un ieviešanas porcess ir atklāts, caurspīdīgs un izsekojams. Ja tev ir aizdomas par pārkāpumu - ziņo!