Ir noslēdzies Tieslietu ministrijas un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta līdzfinansētās programmas "Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas reforma" projekts Nr.LV08/2 "Jaunas nodaļas izveide Olaines cietumā, ieskaitot būvniecību un personāla apmācību" - EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti
Visas
programmas
Program icon
Pētniecība
un izglītība
Program icon
Reģionālā attīstība un kultūra
Program icon
Starptautiskā policijas sadarbība
Program icon
Aktīvo iedzīvotāju fonds
Program icon
Korekcijas
dienesti
Program icon
Bizness un
inovācijas
Program icon
Klimats
un vide
Program icon
Sociālais dialogs-pienācīgs darbs
Program icon
Divpusējās sadarbības fonds
Program icon

Ir noslēdzies Tieslietu ministrijas un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta līdzfinansētās programmas “Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas reforma” projekts Nr.LV08/2 “Jaunas nodaļas izveide Olaines cietumā, ieskaitot būvniecību un personāla apmācību”

2017.gada 30.aprīlī noslēdzās Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansētais projekts “Jaunas nodaļas izveide Olaines cietumā, ieskaitot būvniecību un personāla apmācību”.

Lielākā daļa ar brīvības atņemšanas sodu notiesāto personu līdz ieslodzījumam lietojuši atkarību izraisošas vielas. Un kā zināms – vielu atkarība ir viens no noziedzīgas uzvedības riska faktoriem. Tā kā Latvijas Sodu izpildes kodeksa 1.pants par vienu no kriminālsodu izpildes uzdevumiem izvirza speciālo prevenciju – notiesāto atturēšanu no jaunu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanas, izveidojot Atkarīgo centru, Ieslodzījuma vietu pārvalde ir radījusi priekšnoteikumus darbam ar atkarīgām personām atkārtotu noziedzīgu nodarījumu prevencijas jomā.

Balstoties Norvēģijas un Polijas ieslodzījuma vietu sistēmu labajā praksē, projekta ietvaros nodibināts īpašs atkarīgo notiesāto resocializācijas centrs 200 klientu uzņemšanai. Notiesāto sadzīve tajā tiek organizēta darbam ar atkarīgajiem visefektīvākajā – terapeitisko kopienu formā. Centra personālu veido virsnieku sastāvs – priekšnieks, tā vietnieki, galvenie un vecākie inspektori, kā arī ierindas sastāvs – uzraugi. Atšķirībā no citiem cietumiem, šajā institūcijā lielāko personāla daļu sastāda kvalificēts virsnieku sastāvs, tostarp – amatpersonas ar psihologu, sociālo darbinieku un kontaktpersonu, faktiski – mentoru funkcijām. Ar mērķi radīt pozitīvās prakses piemērus pārējai ieslodzījuma vietu sistēmai, kontaktpersonām tiek deleģēti ar notiesāto resocializāciju un uzraudzību saistīti uzdevumi. Tādējādi – kriminālsodu izpildes uzdevumu efektīvas izpildes vārdā tiek izslēgta hipotētiska konkurence starp dažādu nozaru speciālistiem, dodot iespēju vienai amatpersonai veikt kontaktpersonas, faktiski – mentora pienākumus darbā ar tādu notiesāto personu skaitu, kas ikvienam no tiem ļauj nodrošināt individuālu pieeju. Kontaktpersonu sistēma ļauj stiprināt konstruktīvo dinamiskās drošības pieeju darbā ar notiesātajiem, pamazām atsakoties no statiskās drošības risinājumiem, kas daļai personāla paredz tikai represīvas, ar kriminālsoda izpildes uzdevumu pastarpināti saistītas uzraudzības un kontroles funkcijas.

Projekta īstenošanas laikā sekmīgi sasniegti, atsevišķos gadījumos esošā finansējuma ietvaros pat pārsniegti svarīgākie projekta rezultatīvie rādītāji. Atkarīgo centra komplekss divu sākotnēji plānoto korpusu vietā sastāv no trim korpusiem. Ievērojami pārsniegti rādītāji, kas saistīti ar dažādos izglītības pasākumos iesaistīto personu skaitu. Arī amatpersonu skaits, kurām personīgi tika nodrošināta iespēja iepazīties ar darba pieredzi Norvēģijā, pārsniedz sākotnējo plānotās ieceres. Ļoti būtisks pienesums projekta pēctecības nodrošināšanai ir noturīgā sadarbība ar Norvēģijas korekcijas institūcijām.

Paredzētajā apjomā izstrādāti metodiskie materiāli darbam ar notiesātajiem, sekmīgi darbojas atkarību mazināšanas programmas – pielāgotā resocializācijas programma “Pathfinder”, programma “Atlantis”, kā arī sociālo prasmju attīstīšanas programma “Dzīves Skola 3”. Atkarīgo centra klientiem ir iespēja apmeklēt jaunizveidoto sporta zāli, centrā izveidota bibliotēka, iekārtota datorklase, tiek īstenotas dažādas radošas un izglītojošas aktivitātes.

Līdz projekta noslēguma termiņam Atkarīgo centra programmās iesaistīto personu skaits pārsniedz 60 cilvēkus. Ieslodzījuma vietās, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, tiek veikta pārdomāta un padziļināta klientu atlase nosūtīšanai uz centru. Tādēļ centra augsto kvalitātes kritēriju saglabāšanas interesēs tas vēl nedarbojas ar pilnu jaudu – no astoņām terapeitiskajām kopienām šobrīd ir atklātas piecas.

Kopumā, projekta vadības komanda projekta norisi vērtē kā sekmīgu, radītas vērtīgas iestrādnes, kas darbā ar notiesātajām personām ļauj tuvināties Polijas un vispāratzīta pasaules penitenciārās prakses līdera – Norvēģijas standartiem. Tāpat esam gandarīti, ka Atkarīgo centra komplekss guvis žūrijas atzinību konkursa “Gada būve Latvijā 2016” nominācijā “Publiskā jaunbūve”.

Darbs ar notiesātajiem atkarību mazināšanas jomā Ieslodzījuma vietu pārvaldei ir jauna darbības nozare, ko raksturo nepārtraukta attīstība un pilnveide. Projekta vadības komandas skatījumā, pēc projekta beigām atkarību mazināšanas sistēmai ir attīstības potenciāls gan Atkarīgo centrā, gan ieslodzījuma vietās, gan arī – organizējot sadarbību ar atkarīgo personu atbalsta mehānismiem sabiedrībā.

Iespējams – sistēmu varētu bagātināt darbs ar atkarīgajām sievietēm, personām, kas cieš no nevieliskām atkarībām, kā arī atkarību mazināšanā specializējušos ārstniecības personu piesaiste darbam ar Atkarīgo centra klientiem. Lietderīgi Atkarīgo centra klientus izskatīt arī kā jaunizveidotā institūta elektroniskās uzraudzības mērķauditoriju, tādējādi sekmējot atkarīgo notiesāto pakāpenisku pāreju no izolācijas uz brīvību. Šajā saistībā liela nozīme ir dialogam nevalstisko sektoru un institūcijām, kas Latvijā realizē uz atkarību mazināšanu vērstas medicīniskās tehnoloģijas, paredzot atbilstošās ārstniecības iestādēs kvotu atbrīvotajiem atkarīgajiem notiesātajiem. Attīstības potenciāls piemīt arī ieslodzījuma vietām, kurās klienti tiek atlasīti nosūtīšanai uz centru. Perspektīvā šeit lietderīgi veidot uz pārmaiņām vērstu atkarīgo notiesāto terapeitiskās kopienas kvalificētu motivēšanas programmu īstenošanai, kā arī rezultātu uzturēšanai pēc klientu atgriešanās no Atkarīgo centra. Liela nozīme ir arī detalizētai atkarīgo notiesāto risku un vajadzību izvērtēšanai, šajā darbības nozarē ir attīstāms arī pētniecības segments.

Piesakies jaunumiem

Saņem paziņojumus par jaunākajiem konkursiem, ziņām un pasākumiem programmās, kuras svarīgas tieši Tev!

Ziņo par pārkāpumiem

Ieviešanā sekojam labas pārvaldības principiem un ieviešanas porcess ir atklāts, caurspīdīgs un izsekojams. Ja tev ir aizdomas par pārkāpumu - ziņo!