Informācija par Valsts probācijas dienesta projekta Nr.LV08/1 "Alternatīvu brīvības atņemšanai sekmēšana (ieskaitot iespējamo pilotprojektu elektroniskajai uzraudzībai)" ietvaros paveikto 2016.gada 1.pusgadādrukāt - EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti
Visas
programmas
Program icon
Pētniecība
un izglītība
Program icon
Reģionālā attīstība un kultūra
Program icon
Starptautiskā policijas sadarbība
Program icon
Aktīvo iedzīvotāju fonds
Program icon
Korekcijas
dienesti
Program icon
Bizness un
inovācijas
Program icon
Klimats
un vide
Program icon
Sociālais dialogs-pienācīgs darbs
Program icon
Divpusējās sadarbības fonds
Program icon

Informācija par Valsts probācijas dienesta projekta Nr.LV08/1 “Alternatīvu brīvības atņemšanai sekmēšana (ieskaitot iespējamo pilotprojektu elektroniskajai uzraudzībai)” ietvaros paveikto 2016.gada 1.pusgadādrukāt

2016.gada pirmajā pusē projekta LV08/1 ietvaros paveikti vairāki nozīmīgi darbi. Piedāvājam ielūkoties tajos.

Elektroniskās uzraudzības ieviešana

Kopš 2013.gada 3.jūnija īstenot uzsāktā Valsts probācijas dienesta (turpmāk – dienests) projekta Nr.LV08/1 „Alternatīvu brīvības atņemšanai sekmēšana (ieskaitot iespējamo pilotprojektu elektroniskajai uzraudzībai)” (turpmāk – Projekts) ietvaros 2016.gada pirmajā pusgadā turpinājās aktīvs darbs pie elektroniskās uzraudzības sistēmas ieviešanas Latvijā, tajā skaitā Elektroniskās uzraudzības centra izveides:

2016.gada 1.pusgadā turpināta elektroniskās uzraudzības sistēmas ieviešana, testēšana un uzturēšana. Notikušas elektroniskās uzraudzības pakalpojumu sniedzēja “SuperCom Limited” vadītās elektroniskās uzraudzības sistēmas lietotāju un administratoru apmācības.

Elektroniskās uzraudzības centrā strādā referenti elektroniskās uzraudzības jomā, kuri ir ar ievērojamu probācijas darba un darba ar likumpārkāpējiem pieredzi. Viņi nodrošina elektroniskās uzraudzības klientu monitoringu 24 stundas diennaktī 7 dienas nedēļā.

Līdz 2016.gada jūnija beigām elektroniskās uzraudzības programmā iesaistītas 55 no ieslodzījuma vietām atbrīvotas personas.

Īstenotās mācības

Projekta ietvaros 2016.gada 1.pusgadā ir noorganizēti 23 mācību semināri un 5 kolēģu konsultācijas.

Lai uzlabotu probācijas darba kvalitāti darbā ar klientu un sniegtu savstarpēju atbalstu kolēģiem, tika noorganizētas 5 kolēģu konsultācijas, kurās kopumā piedalījušies 87 dienesta darbinieki. Kolēģu konsultācijas tika organizētas gan uzraudzības, gan izvērtēšanas ziņojumu veicējiem.

Gada sākumā tika organizēts seminārs „RVN un uzraudzība sabiedrībā”, kura ietvaros tika apmācīti 12 dienesta darbinieki, kas 2015.gadā piedalījās seminārā „Ievads darbā ar dzimumnoziedzniekiem”. Veiksmīgi nokārtojot eksāmenu šie darbinieki iegūs apliecības darbam ar dzimumnoziedznieku riska un vajadzību novērtēšanas instrumentu Static-99-R, Stable-2007 un Acute-2007 izmantošanai Valsts probācijas dienestā un specializāciju darbam ar dzimumnoziedzniekiem.

Norisinājušies 22 mācību semināri par jauno alternatīvu, tajā skaitā 13 semināri „Elektroniskās uzraudzības ieviešanas aktualitātes”, 4 semināri „Elektroniskā uzraudzība izvērtēšanas ziņojumu sagatavotājiem” un 5 semināri „Par informatīvo semināru notiesātajiem par elektronisko uzraudzību”. Šie semināri tika organizēti Rīgā un reģionos. Šajos semināros kopumā piedalījušies 260 dienesta darbinieki un 47 Ieslodzījuma vietu pārvaldes darbinieki.

Apmācības par bērnu tiesību aizsardzību

Lai sagatavotu dienesta un Ieslodzījuma vietu pārvaldes darbiniekus darbam ar jauniešiem, kas ir dienesta klienti un sniegtu nodarbinātajiem speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, 2016.gada 1.pusgadā tika organizētas ”Bērnu tiesību aizsardzības likumā” noteiktās apmācības par bērnu tiesību aizsardzību. Kopumā pusgada laikā organizēti 4 semināri, no kuriem katrs ilga 5 dienas. Semināros darbam ar nepilngadīgiem klientiem apmācīti 115 dienesta nodarbinātie.

Apmācības par labo praksi darbam ar jauniešiem

Lai nodrošinātu dienesta nodarbināto profesionālo specializāciju darbam ar bērniem un jauniešiem, 2016.gada 1.pusgadā (februārī un aprīlī) tika nodrošināti 2 apmācību semināri par darbu ar jauniešiem ar delinkventu uzvedību, no kuriem katrs ilga 4 dienasApmācību tēmas ietvēra jauniešu prettiesiskas uzvedības cēloņu skaidrošanu, kā arī uz pētījumiem un pieredzi balstītās ārzemju prakses darbā ar jauniešiem. Seminārus vadīja psiholoģijas doktore Margarita Ņesterova. Semināros tika apmācīti 43 dienesta nodarbinātie, kuru pienākumos ietilpst darbs ar dienesta klientiem vecumā no 14 līdz 25 gadiem.

Dienesta darbiniekiem, kuri jau iepriekš bija apguvuši M.Ņesterovas vadīto apmācību kursu un iegūtās zināšanas pielietojuši praksē, tika sniegts profesionāls atbalsts 2016.gada aprīlī, nodrošinot divas M.Ņesterovas vadītās grupu supervīzijas, kurās kopumā piedalījās               14 nodarbinātie.

Konferences un sanāksmes

Vēl viens no veidiem, kā celt darbinieku profesionālo kompetenci, ir dalība starptautiskajās konferencēs un pieredzes apmaiņas vizītes, kas dod iespēju dalīties ar valstu labāko pieredzi dažādās probācijas darba jomās.

2016.gada 1.pusgadā apmeklētās starptautiskās konferences un sanāksmes:

 1. 2016.gada 8.–9.februāra komandējums uz Briseli (Beļģija), lai piedalītos Eiropas Probācijas konfederācijas 10.elektroniskās uzraudzības konferences sagatavošanas pastāvīgās darba grupas sanāksmē, kā arī projekta stratēģiskās vadības kapacitātes stiprināšanai (1 darbinieks);
 2. 2016.gada 17.–19.februāra komandējums uz Briseli (Beļģija), lai piedalītos Eiropas Komisijas līdzfinansētā projekta “Radošums un efektivitāte elektroniskās uzraudzības kā brīvības atņemšanas soda alternatīvas piemērošanā Eiropas Savienības dalībvalstīs” (Creativity and Effectiveness in the Use of Electronic Monitoring as an Alternative to Imprisonment in EU Member States) starptautiskajā konferencē “Elektroniskā uzraudzība Eiropā” (2 darbinieki);
 3. 2016.gada 25.–26.februāra komandējums uz Briseli (Beļģija), lai piedalītos Eiropas Komisijas līdzfinansētā projekta “Radošums un efektivitāte elektroniskās uzraudzības kā brīvības atņemšanas soda alternatīvas piemērošanā Eiropas Savienības dalībvalstīs” (Creativity and Effectiveness in the Use of Electronic Monitoring as an Alternative to Imprisonment in EU Member States) starptautiskajā seminārā “Elektroniskā uzraudzība Eiropā: Beļģijas pieredze” (3 darbinieki);
 4. 2016.gada 10.–13.marta komandējums uz Briseli (Beļģija), lai piedalītos starptautiskā pētniecības tīkla “COST” aktivitātes Nr.1106 “Likumpārkāpēju uzraudzība sabiedrībā” (Offender Supervision in Europe) noslēguma konferencē “Savienojot pētniecību, politiku un praksi” (Bridging Research, Policy and Practice)                   (1 darbinieks);
 5. 2016.gada 16.–18.marta komandējums uz Briseli (Beļģija), lai piedalītos Eiropas Komisijas līdzfinansētā projekta “Radošums un efektivitāte elektroniskās uzraudzības kā brīvības atņemšanas soda alternatīvas piemērošanā Eiropas Savienības dalībvalstīs” (Creativity and Effectiveness in the Use of Electronic Monitoring as an Alternative to Imprisonment in EU Member States) starptautiskajā konferencē “Elektroniskā uzraudzība Eiropā: Lielbritānijas un Eiropas perspektīvas” (3 darbinieki);
 6. 2016.gada 30.marta–1.aprīļa komandējums uz Stavangeru (Norvēģija), lai piedalītos Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas LV08 “Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma” Sadarbības komitejas sanāksmē (2 darbinieki);
 7. 2016.gada 6.–8.aprīļa komandējums uz Barselonu (Spānija), lai piedalītos Eiropas Probācijas konfederācijas valdes sēdē, kā arī projekta stratēģiskās vadības kapacitātes stiprināšanai (1 darbinieks);
 8. 2016.gada 27.–30.aprīļa komandējums uz Kembridžu (Lielbritānija), lai piedalītos Kembridžas Universitātes organizētajā seminārā “Pantu reakcijas teorija un kompjuterizēti testi” (1 darbinieks);
 9. 2016.gada 18.–19.maija komandējums uz Tallinu (Igaunija), lai piedalītos Igaunijas Tieslietu ministrijas organizētajā apaļā galda seminārā “Darbs ar seksuāliem varmākām un viņu rehabilitācija: Ziemeļvalstu-Baltijas valstu dialogs” (2 darbinieki);
 10. 2016.gada 13.–15.jūnija komandējums uz Zāndamu (Nīderlande), lai piedalītos       21. Eiropas Padomes organizētajā cietumu un probācijas sistēmu vadītāju konferencē “Sabiedrības iesaiste cietumu un probācijas darbā” (1 darbinieks);
 11. 2016.gada 21.–25.jūnija komandējums uz Leidenu (Nīderlande), lai piedalītos     Eiropas Atjaunojošā taisnīguma foruma organizētajā 9.starptautiskajā konferencē “Atskārstot atjaunojošo taisnīgumu: Cilvēktiesības un personīgās realitātes”   (Realising Restorative Justice: Human Rights and Personal Realities) (1 darbinieks).

Darbs ar jauniešiem

2016.gada 1.pusgadā īstenotās aktivitātes:

Jauniešu uzvedības korekcijas programmas izstrāde

Pabeigts darbs pie jauniešu uzvedības korekcijas programmas izstrādes – darbs pie programmu un lietu vadītāju mācību materiālu izstrādāšanas. Izsludināta pieteikšanās pretendentiem uz programmu vadītāja amatu, veikta pretendentu (dienesta nodarbināto) profesionālās kompetences un spēju novērtēšana un atlasīti potenciālie programmas vadītāji.

Īstenots viens 10 dienu ilgs seminārs, kurā apmācīti 11 jauniešu uzvedības korekcijas programmas vadītāji. Turpinās darbs pie izstrādātās jauniešu uzvedības korekcijas programmas pilnveidošanas, kā arī programmas apmācību apstrāde un materiālu ievietošana Moodle sistēmā.

Šis darbs turpināsies arī 2016.gada 3.ceturksnī, kura laikā plānots īstenot probācijas klientu lietu vadītāju apmācības par jauno uzvedības korekcijas programmu.

Brīvprātīgo līdzgaitnieku darba modeļa ieviešana dienesta darbā

Turpinot pērn iesākto darbu, 2016.gada 1.pusgadā veikta dienesta uzraudzībā esošo klientu – jauniešu motivēšana iesaistīties līdzgaitniecībā, kā arī organizētas brīvprātīgo un dienesta klientu tikšanās līdzgaitniecības uzsākšanai. Organizētas tikšanās dienesta nodarbinātajiem, lai skaidrotu programmas mērķus un palīdzētu līdzgaitnieku modeli integrēt dienesta darbā. No līdzgaitniecības pilotprojekta iesākuma līdz 2016.gada jūnija beigām brīvprātīgie veikuši darbu ar 35 dienesta klientiem.

Pētījumi

Pētījums par probācijas programmu (PP) efektivitāti

2016.gada 1.pusgadā pētījumā par probācijas programmu efektivitāti:

 1.  Turpinājās programmu vadītāju kompetenču modeļa izstrāde (literatūras un dažādu kompetenču modeļu analīze, diskusijas darba grupās, PP vadītāja kompetenču modeļa izveide).
 2. Turpināts darbs pie monitorēšanas veidlapas izstrādes un videoierakstu analīzes.
 3. Turpinājās darbs pie pētījuma par klientu kriminogēnām attieksmēm pirms un pēc intervences (analizēti anketēšanas laikā iegūtie dati, uzsākts pētījuma apraksts).
 4. Turpināts pētījums par klienta lietu vadītāju priekšstatiem un attieksmi pret probācijas programmām (ievākti un analizēti dati, uzsākts pētījuma apraksts).
 5. Turpināts pētījums par dalības probācijas programmās saistību ar nozieguma recidīva samazinājumu (izstrādāts pētījuma plāns un grupu pielīdzināšanas procedūra, uzsākts pētījums).

2016.gada 2.ceturksnī noslēgts pētījums par 3 probācijas programmu –               “Cieņpilnu attiecību veidošana”, “Emociju menedžments” un “Vielu lietošanas menedžments” – efektivitāti.

Pētījums par riska un vajadzību novērtējuma (RVN) instrumenta efektivitāti

2016.gada 1.pusgadā pabeigts pētījums par RVN instrumenta efektivitāti, turpinās darbspie pētījuma rezultātu strukturēšanas un dokumentēšanas.

Notiek darbs arī pie vardarbības riska prognozēšanas instrumenta, tādējādi uzlabojot dienesta darbu ar klientiem, kuri notiesāti par vardarbīgiem likumpārkāpumiem.

Kā arī:

Pateicoties projekta sniegtajām iespējām, 2016.gada 1.pusgadā turpināta atbalsta sniegšana trūcīgiem un maznodrošinātajiem probācijas klientiem, piedāvājot ceļa izdevumu atlīdzināšanu, lai nokļūtu dienestā uz tikšanos ar lietas vadītāju vai probācijas programmas nodarbību. Piedāvāta iespēja atlīdzināt ceļa izdevumus arī probācijas dienesta darbiniekiem, kuri apmeklē citas dienesta struktūrvienības teritoriju, lai pildītu savus tiešos darba pienākumus probācijas programmu vadīšanā vai tiekas ar probācijas klientu.

Sniegtas psihiskās veselības speciālista konsultācijas probācijas klientiem, kuriem ir psihiskās veselības traucējumi.

Dienesta darbiniekiem piedāvāta iespēja apmeklēt psihoterapijas speciālistu individuālā atbalsta konsultācijas, kas ir būtisks atbalsts darbinieku izdegšanas sindroma mazināšanai un emocionālās noturības stiprināšanai.

2016.gada 1.pusgadā īstenoti vairāki iepirkumi, tajā skaitā probācijas lietu uzskaites sistēmas (PLUS) pilnveidošanas iepirkums, pētījumu veikšanas iepirkums, publicitātes kampaņas iepirkums, apmācību vadīšanas pakalpojumu iepirkums (lektoru iepirkums) projekta vajadzībām.

SAISTĪTĀ INFORMĀCIJA

Piesakies jaunumiem

Saņem paziņojumus par jaunākajiem konkursiem, ziņām un pasākumiem programmās, kuras svarīgas tieši Tev!

Ziņo par pārkāpumiem

Ieviešanā sekojam labas pārvaldības principiem un ieviešanas porcess ir atklāts, caurspīdīgs un izsekojams. Ja tev ir aizdomas par pārkāpumu - ziņo!